Créer votre Rámcovou kupní smlouvu na míru

Ce modèle a été préparé par: JUDr. Daniela Trávníčková, JUDr. Daniela Trávníčková, advokátka

Instructions

  • Pokud opakovaně dodáváte nebo odebíráte zboží. Vhodné zejména pro živnostníky.
  • V případě, že chcete jednorázově prodat věc, můžete použít Kupní smlouvu.
  • Pro plnění smlouvy se Vám může hodit i Předávací protokol.
  • Jedná se o nepojmenovanou smlouvu; zákonnou úpravu týkající se této smlouvy naleznete zde.

Rámcová kupní smlouva

TATO RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA (DÁLE JEN „SMLOUVA“) BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI
Ajouter un commentaire
Annuler
Prodávajícím je
Ajouter un commentaire
Annuler
Jméno:
Ajouter un commentaire
Annuler
Datum narození:
Ajouter un commentaire
Annuler
Rodné číslo:
Ajouter un commentaire
Annuler
Trvalé bydliště:
Ajouter un commentaire
Annuler
Telefon:
Ajouter un commentaire
Annuler
E-mail:
Ajouter un commentaire
Annuler
Ajouter un commentaire
Annuler
(dále jako „Prodávající“)
Ajouter un commentaire
Annuler
a
Ajouter un commentaire
Annuler
Kupujícím je
Ajouter un commentaire
Annuler
Jméno:
Ajouter un commentaire
Annuler
Datum narození:
Ajouter un commentaire
Annuler
Rodné číslo:
Ajouter un commentaire
Annuler
Trvalé bydliště:
Ajouter un commentaire
Annuler
Telefon:
Ajouter un commentaire
Annuler
E-mail:
Ajouter un commentaire
Annuler
Ajouter un commentaire
Annuler
(dále jako „Kupující“)
Ajouter un commentaire
Annuler
( Prodávající a Kupující dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)
Ajouter un commentaire
Annuler
SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
Ajouter un commentaire
Annuler
Bude Zboží Prodávajícím upravováno dle přání zákazníka?
Zvolte ano například při prodeji reklamního zboží, tj. tehdy, když má prodávající na Zboží natisknout logo kupujícího.
Ajouter un commentaire
Annuler
Je Zboží dodáváno ve vratných obalech?
Ajouter un commentaire
Annuler
Předmět Smlouvy
Ajouter un commentaire
Annuler
Předmětem této Smlouvy je rámcová úprava právních vztahů Smluvních stran vznikajících při prodeji Zboží Prodávajícího.
Ajouter un commentaire
Annuler
V této Smlouvě „Zboží“ znamená
.
Ajouter un commentaire
Annuler
V této Smlouvě „Obaly“ znamenají
a další předměty sloužící k zajištění Zboží během přepravy a skladování.
Ajouter un commentaire
Annuler
Prodávající se zavazuje odevzdávat Kupujícímu Zboží za podmínek uvedených v této Smlouvě a umožnit Kupujícímu nabytí vlastnického práva ke Zboží. Kupující se zavazuje toto Zboží převzít a zaplatit Prodávajícímu Kupní cenu.
Ajouter un commentaire
Annuler
Tato Smlouva má povahu rámcové smlouvy, která upravuje podmínky sjednávání dílčích kupních smluv uzavíraných na základě objednávek Kupujícího, které budou mezi účastníky v budoucnu uzavírány na jednotlivé dodávky Zboží, jakož i další podmínky jako např. dodání Zboží, platební podmínky a jiné. Nebude-li v jednotlivých dílčích kupních smlouvách dohodnuto jinak, budou se tyto dílčí kupní smlouvy a vztahy z nich vyplývající řídit touto Rámcovou kupní smlouvou.
Ajouter un commentaire
Annuler
Objednávka
Ajouter un commentaire
Annuler
Kupující objednává Zboží
objednávkou. Za písemnou formu se
e-mail.
Ajouter un commentaire
Annuler
Osobou oprávněnou učinit za Kupujícího objednávku je
Ajouter un commentaire
Annuler
Kupující může písemně dodatečně sdělit Prodávajícímu seznam osob, které jsou oprávněny za něho činit objednávky.
Ajouter un commentaire
Annuler
Objednávka Kupujícího musí obsahovat alespoň:
Ajouter un commentaire
Annuler
informaci, že se jedná o objednávku,
Ajouter un commentaire
Annuler
označení Kupujícího,
Ajouter un commentaire
Annuler
specifikaci Zboží,
Ajouter un commentaire
Annuler
požadované množství Zboží,
Ajouter un commentaire
Annuler
jednotkovou cenu Zboží,
Ajouter un commentaire
Annuler
způsob a místo dodání Zboží,
Ajouter un commentaire
Annuler
termín dodání Zboží,
Ajouter un commentaire
Annuler
jméno a příjmení zaměstnance Kupujícího pověřeného k přejímce Zboží a/nebo SPZ vozidla Kupujícího pro přejímky Zboží ze skladu Prodávajícího,
Ajouter un commentaire
Annuler
jméno, příjmení a funkce pověřeného zaměstnance Kupujícího či jiné osoby na straně Kupujícího, která objednávku vyhotovila,
Ajouter un commentaire
Annuler
Ajouter un commentaire
Annuler
(dále jako „Objednávka“).
Ajouter un commentaire
Annuler
Kupující doručí Objednávku Prodávajícímu jedním z následujících způsobů:
Ajouter un commentaire
Annuler
písemně na adresu
,
Ajouter un commentaire
Annuler
elektronicky na e-mailovou adresu
,
Ajouter un commentaire
Annuler
Ajouter un commentaire
Annuler
(dále jako „Doručení Objednávky“).
Ajouter un commentaire
Annuler
Prodávající potvrdí doručení Objednávky přijaté e-mailem krátkou e-mailovou zprávou, že Objednávka byla přijata a předána ke zpracování, které slouží jako důkaz o doručení Objednávky.
Ajouter un commentaire
Annuler
Proces vzniku dílčí kupní smlouvy
Ajouter un commentaire
Annuler
Vznik dílčí kupní smlouvy
Ajouter un commentaire
Annuler
Dílčí kupní smlouva vzniká potvrzením Objednávky
Prodávajícího.
Ajouter un commentaire
Annuler
Potvrdí-li Prodávající Objednávku pouze co do části objednaného množství nebo jen některých položek Zboží, má se za to, že
.
Ajouter un commentaire
Annuler
Potvrzení Objednávky Prodávajícím s uvedením jiné ceny za Zboží
považováno za protinávrh a nemá tedy za následek vznik dílčí kupní smlouvy.
Ajouter un commentaire
Annuler
Potvrzení Objednávky s jinou nepodstatnou změnou
považováno za protinávrh a za splnění případných dalších podmínek nebrání vzniku dílčí kupní smlouvy již tímto Potvrzením.
Ajouter un commentaire
Annuler
V případě sporu o ceně jsou rozhodující údaje dle
zasílaného Kupujícímu a platného v den
Zboží.
Ajouter un commentaire
Annuler
Doručení písemností zasílaných e-mailem ve smyslu tohoto článku druhá strana potvrdí krátkou e-mailovou zprávou. Nebude-li toto potvrzení zasláno do
dnů od odeslání e-mailové zprávy, má se za to, že zpráva
doručena.
Ajouter un commentaire
Annuler
Dodací podmínky
Ajouter un commentaire
Annuler
Chcete stanovit podmínky dodání Zboží pomocí pravidel Incoterms?
Nebude-li v Objednávce uveden způsob dodání Zboží, Prodávající dodá Zboží Kupujícímu za podmínek Incoterms
.
Ajouter un commentaire
Annuler
Prodávající je oprávněn dodat Kupujícímu Zboží uvedené v Objednávce s tolerancí podle následujících pravidel:
Ajouter un commentaire
Annuler
množství skutečně dodaného Zboží od množství Zboží sjednaného kupní smlouvou se může lišit maximálně o
,
Ajouter un commentaire
Annuler
množství skutečně dodaného Zboží od množství Zboží sjednaného kupní smlouvou, pokud se Zboží liší v barevném provedení, se může lišit maximálně o
.
Ajouter un commentaire
Annuler
Ajouter un commentaire
Annuler
Kupující je oprávněn odmítnout převzetí Zboží nad uvedenou toleranci.
Ajouter un commentaire
Annuler
Při dodávce Zboží do místa Kupujícího je Zboží dodáváno do
dnů ode dne uzavření dílčí kupní smlouvy.
Ajouter un commentaire
Annuler
Veškeré dodávky se uskutečňují s výhradami a omezeními, které vyplývají z událostí mimo kontrolu Prodávajícího, zejména nastalými v silniční dopravě.
Ajouter un commentaire
Annuler
Dokladem o dodání a množstevní přejímce Zboží je Dodací list potvrzený zástupci Prodávajícího a Kupujícího. Dodací list obsahuje nejméně tyto údaje:
Ajouter un commentaire
Annuler
obchodní firmu, IČ a sídlo resp. jméno, příjmení, IČ a místo podnikání Prodávajícího a Kupujícího;
Ajouter un commentaire
Annuler
datum dodání;
Ajouter un commentaire
Annuler
množství a druh vratných obalů dodaných se Zbožím;
Ajouter un commentaire
Annuler
množství a druh vratných obalů vrácených Kupujícím;
Ajouter un commentaire
Annuler
jméno, příjmení, pozici a podpis pověřeného zaměstnance Kupujícího, případně razítko Kupujícího.
Ajouter un commentaire
Annuler
Zástupcem Prodávajícího při přejímce Zboží je
.
Ajouter un commentaire
Annuler
Zástupcem Kupujícího oprávněným k přejímce v místě provozovny Kupujícího je
.
Ajouter un commentaire
Annuler
Zástupcem Kupujícího pro přejímku ve skladu Prodávajícího je
.
Ajouter un commentaire
Annuler
Prodávající může odmítnout Zboží vydat, dokud totožnost zástupce Kupujícího vhodným způsobem neověří.
Ajouter un commentaire
Annuler
Kupující je při přejímce povinen zkontrolovat množství Zboží. Pokud zjistí množstevní nedostatky Zboží, je povinen je vytknout okamžitě při přejímce, před podpisem dodacího listu.
Ajouter un commentaire
Annuler
V případě rozporu mezi údaji o netto hmotnosti na obalech Zboží a hmotností Zboží uvedené na dodacím listu je rozhodující
. V takovém případě jsou zástupci Prodávajícího a Kupujícího povinni skutečnou hmotnost na dodacím listu vyznačit, předtištěný údaj na dodacím listě přeškrtnout a tuto změnu stvrdit svými podpisy.
Ajouter un commentaire
Annuler
Pokud není v dodacím listu uveden údaj o vrácených vratných obalech, má se za to, že žádné obaly vráceny nebyly.
Ajouter un commentaire
Annuler
Údaje o netto hmotnosti dodaného Zboží, počtu dodaných kusů Zboží, vratných obalů a o počtu vrácených vratných obalů potvrzené zástupci Kupujícího a Prodávajícího v dodacím listu jsou nesporným podkladem pro vyúčtování a fakturaci Kupní ceny.
Ajouter un commentaire
Annuler
Platební podmínky
Ajouter un commentaire
Annuler
Veškeré ceny se vždy rozumí v
, pokud není výslovně uvedeno jinak.
Ajouter un commentaire
Annuler
Prodávající Kupní cenu vyúčtuje fakturou každou jednotlivou dodávku, a to vždy podle údajů uvedených na dodacím listu, který potvrdila strana Kupující.
Ajouter un commentaire
Annuler
Datem zdanitelného plnění se rozumí den dodání Zboží.
Ajouter un commentaire
Annuler
Faktura za Zboží musí obsahovat náležitosti dle obecně závazných právních předpisů.
Ajouter un commentaire
Annuler
K cenám Zboží a služeb se účtuje DPH dle právních předpisů platných a účinných v den uskutečnění zdanitelného plnění.
Ajouter un commentaire
Annuler
Vratné obaly jsou fakturovány společně se Zbožím.
Ajouter un commentaire
Annuler
Kupující může během kalendářního roku vrátit stejné množství a druh vratných obalů, které mu byly dodány. Vrácené obaly se zaúčtují formou dobropisu. Smluvní strany se dohodly, že Prodávající automaticky provede zápočet dobropisované částky za vrácené obaly proti příslušné části pohledávky za dodání Zboží a vratných obalů v nejbližší faktuře.
Ajouter un commentaire
Annuler
Splatnost faktury činí
dnů a počítá se vždy od
, a to i v případě nutnosti vystavení opravné nebo nové faktury.
Ajouter un commentaire
Annuler
Smluvní pokuta
Ajouter un commentaire
Annuler
V případě, že Prodávající poruší povinnost dodat Zboží dle dohodnuté tolerance podle čl. 4.2 této Smlouvy, zavazuje se zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši
z dohodnuté Kupní ceny. Kupující pro ten případ
právo od předmětné Dílčí kupní smlouvy odstoupit.
Ajouter un commentaire
Annuler
V případě, že se Prodávající ocitne v prodlení s povinností dodat Zboží, zavazuje se Kupujícímu zaplatit smluvní pokutu ve výši
z Kupní ceny za každý den prodlení až do splnění povinnosti řádně dodat Zboží.
Ajouter un commentaire
Annuler
V případě, že se Kupující ocitne v prodlení s povinností zaplatit Kupní cenu, zavazuje se Prodávajícímu zaplatit smluvní pokutu ve výši
z Kupní ceny za každý den prodlení až do úplného zaplacení dlužné částky.
Ajouter un commentaire
Annuler
Smluvní pokuta
náhradu škody a poškozená Smluvní strana nemá právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.
Ajouter un commentaire
Annuler
Záruky, reklamace a vratky Zboží
Ajouter un commentaire
Annuler
Prodávající prohlašuje, že dodávané Zboží je bez právních vad.
Ajouter un commentaire
Annuler
Prodávající odpovídá za to, že dodané Zboží je v souladu s dílčí kupní smlouvou, má jakost a užitné vlastnosti dílčí kupní smlouvou požadované, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro Zboží takového typu obvyklé, odpovídá požadavkům právních předpisů a je dodáno v množství podle dílčí kupní smlouvy.
Ajouter un commentaire
Annuler
Prodávající poskytuje na Zboží záruku za jakost časově vymezenou
v souladu s příslušnými právními předpisy.
Ajouter un commentaire
Annuler
V případě, že výrobce příslušného Zboží poskytuje delší záruční dobu, poskytne ji i Prodávající Kupujícímu. Tuto prodlouženou záruční lhůtu deklaruje Prodávající Kupujícímu písemně, na základě požadavku Kupujícího.
Ajouter un commentaire
Annuler
Za zjevné vady se považují zejména:
Ajouter un commentaire
Annuler
vady obalu bránící dalšímu zamýšlenému užití Zboží;
Ajouter un commentaire
Annuler
zjevné senzorické vady;
Ajouter un commentaire
Annuler
neodpovídající teplota Zboží při dodání (zejm. v případě dodání Zboží, které se rychle kazí);
Ajouter un commentaire
Annuler
Ajouter un commentaire
Annuler
S ohledem na povahu dodávaného Zboží Smluvní strany sjednávají, že Kupující je oprávněn reklamovat kvalitativní vady Zboží výhradně v následujících lhůtách:
Ajouter un commentaire
Annuler
zjevné vady Zboží musí být vytknuty
.
Ajouter un commentaire
Annuler
Veškeré vratky musí být Prodávajícímu předem nahlášeny e-mailem nebo telefonicky, a to bez zbytečného odkladu po zjištění vad.
Ajouter un commentaire
Annuler
Vrácené Zboží musí splňovat následující náležitosti a musí být vráceno s následujícími doklady:
.
Ajouter un commentaire
Annuler
Kupující bere na vědomí, že žádný zaměstnanec či zástupce Prodávajícího není oprávněn převzít vrácené Zboží, které nesplňuje Náležitosti vratky.
Ajouter un commentaire
Annuler
V případě, že vady dodaného Zboží budou reklamovány jiným způsobem než způsobem stanoveným v čl. 7 této Smlouvy, má se za to, že zboží bylo dodáno bez vad.
Ajouter un commentaire
Annuler
Trvání Smlouvy
Ajouter un commentaire
Annuler
Tato Smlouva je uzavřena na dobu
, a to do
.
Ajouter un commentaire
Annuler
Chcete automatické prodlužování této Smlouvy?
Ajouter un commentaire
Annuler
Automatické prodloužení
Ajouter un commentaire
Annuler
Doba trvání této Smlouvy se automaticky prodlužuje o dalších
, pokud alespoň jedna ze stran
k poštovní přepravě a/nebo doručí
, které je uvedeno v článku 8 této Smlouvy, písemné oznámení, že trvá na jejím prodloužení.
Ajouter un commentaire
Annuler
Ostatní práva a povinnosti stran
Ajouter un commentaire
Annuler
Smluvní strany se dohodly, že úrok z prodlení s úhradou peněžité pohledávky vzniklé dle této Smlouvy činí
% z dlužné částky
.
Ajouter un commentaire
Annuler
Kupující se zavazuje dodržovat technické pokyny Prodávajícího ve vztahu ke Zboží a jeho použití, a umožnit tak Prodávajícímu kontrolu spolehlivosti Zboží.
Ajouter un commentaire
Annuler
Kupující se zavazuje vést evidenci reklamací Zboží, které provedou jeho odběratelé, tj. třetí osoby, jež zakoupily Zboží odebrané Kupujícím na základě této Smlouvy, a jím dále distribuované. Kupující se zavazuje informovat Prodávajícího o přijatých reklamacích a podniknout veškeré kroky, které budou zapotřebí v souvislosti s účinným upozorňováním svých zákazníků na případná rizika týkající se Zboží a jeho spolehlivosti, mimo jiné je vyzvat, aby se s rizikovým Zbožím dostavili za účelem jeho oprav k Prodávajícímu, nebo v souvislosti s realizací opatření na stažení Zboží, vznikne-li taková potřeba.
Ajouter un commentaire
Annuler
Kupující se zavazuje informovat Prodávajícího o poznatcích, stížnostech nebo sporech souvisejících se Zbožím.
Ajouter un commentaire
Annuler
Kupující se zavazuje, že nebude na Zboží provádět žádné úpravy s výjimkou takových úprav, ke kterým dá Prodávající předchozí písemný souhlas.
Ajouter un commentaire
Annuler
Kupující se zavazuje zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které tvoří obchodní či jiné tajemství Prodávajícího a o kterých se zaměstnanci Kupujícího dozví při výkonu služby. Tato povinnost trvá i po skončení platnosti a účinnosti této Smlouvy.
Ajouter un commentaire
Annuler
Rozhodné právo
Ajouter un commentaire
Annuler
Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Ajouter un commentaire
Annuler
Ajouter un commentaire
Annuler
Ajouter un commentaire
Annuler
Závěrečná ustanovení
Ajouter un commentaire
Annuler
Tato Smlouva vylučuje jakékoli použití všeobecných obchodních podmínek Smluvních stran.
Ajouter un commentaire
Annuler
V této Smlouvě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy.
Ajouter un commentaire
Annuler
Je-li v této Smlouvě určena lhůta podle dnů, má se za to, že se jedná o dny kalendářní, není-li výslovně uvedeno jinak.
Ajouter un commentaire
Annuler
Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Smlouvy.
Ajouter un commentaire
Annuler
Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Smlouvy.
Ajouter un commentaire
Annuler
Tato Smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
Ajouter un commentaire
Annuler
Tato Smlouva je vyhotovena v 2 stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží 1 stejnopis této Smlouvy.
Ajouter un commentaire
Annuler
Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Smlouvy.
Ajouter un commentaire
Annuler
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu všemi Smluvními stranami.
Ajouter un commentaire
Annuler
Smluvní strany si tuto Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
Ajouter un commentaire
Annuler
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
Ajouter un commentaire
Annuler
V
, dne
Ajouter un commentaire
Annuler
_____________________________________
Ajouter un commentaire
Annuler
_____
Ajouter un commentaire
Annuler
V
, dne
Ajouter un commentaire
Annuler
_____________________________________
Ajouter un commentaire
Annuler
_____
Ajouter un commentaire
Annuler
Je veux faire vérifier le document par un cabinet d'avocat
JUDr. Daniela Trávníčková | JUDr. Daniela Trávníčková, advokátka
Afficher plus d'informations Cacher
Je veux être prévenu(e) quand les dates limites approchent GRATUITEMENT
Le système vous prévenira automatiquement quand les dates d'échéance dans le contrat approchent

Obtenez ce document aux formats PDF et Word

Ce document coûte 199 Kč (199,00 Kč avec la TVA)

Veuillez patienter, le document est en train d'être généré.