Créer votre Prohlášení vlastníka o rozdělení budovy na jednotky

Ce modèle a été préparé par: Milan Trávníček, JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor

Instructions

Tento vzor použijete, když máte budovu a v ní jsou alespoň dvě jednotky. Právně tímto dokumentem vznikou jednotky - byty či nebytové prostory (kanceláře, garáže apod.) jako samostatně převoditelné věci.

Udělejte si přehled o tom, jak budova vypadá, kolik má jednotek, jaké jsou vlastnosti jednotek, zejm. rozměry, jaké je vybavení jednotek, co k nim náleží a co ne. Na základě těchto informací pak přistupte kvyplnění vzoru.

V určitých případech dojde ke vzniku společenství vlastníků jako právnické osoby. Součástí tohoto prohlášení pak budou stanovy tohoto společenství. Vzor stanov je rovněž k dispozici na Legito. 

K problematice lze odkázat na tyto články:

E-pravo - Na co si dát pozor

Komentář zákona

 

Prohlášení vlastníka budovy

podle § 1166 zákona č. 89/2012 Sb.,občanský zákoník, v platném znění (dále jen "zákon")
Ajouter un commentaire
Annuler
Vlastník je:
Ajouter un commentaire
Annuler
Jméno:
Ajouter un commentaire
Annuler
Datum narození:
Ajouter un commentaire
Annuler
Rodné číslo:
Ajouter un commentaire
Annuler
Trvalé bydliště:
Ajouter un commentaire
Annuler
Ajouter un commentaire
Annuler
(dále jako "Vlastník")
Ajouter un commentaire
Annuler
VLASTNÍK VYDÁVÁ TOTO PROHLÁŠENÍ PODLE § 1066 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Ajouter un commentaire
Annuler
1
Údaje o vlastníkovi, pozemku, domu, obci a katastrálním území
Ajouter un commentaire
Annuler
(§ 1166 odst. 1 písm. a) obč. zák.)
Ajouter un commentaire
Annuler
Budova součástí pozemku?
1.1
Vlastník prohlašuje, že vlastní pozemek
, druh pozemku
, o vým.
m2 (dále též "Pozemek"), jehož součástí je budova s č. p. vlastní rovněž budovu na pozemku ležící s č. p. 
(dále též jen "Dům"), to vše v obci
a k. ú. 
(Pozemek a Dům dále též "Nemovité věci"). Nemovité věci jsou zapsané na LV č.
u Katastrálního úřadu
, Katastrální pracoviště
.
Ajouter un commentaire
Annuler
V domě jsou
1.2
V Domě jsou celkem jednotky, z toho
bytových jednotek a 
nebytových jednotek.
Ajouter un commentaire
Annuler
Má dům i podzemní podlaží?
1.3
Dům má celkem
nadzemní podlaží.
Ajouter un commentaire
Annuler
Patří k domu samostatné objekty?
1.4
K Domu nepatří žádné samostatné objekty.
Ajouter un commentaire
Annuler
2
Údaje o jednotce
Ajouter un commentaire
Annuler
(§ 1166 odst. 1 písm. b) obč. zák.)
Ajouter un commentaire
Annuler
Vlastník tímto prohlášením určuje rozděluje práva k Domu specifikovanému v  čl. I. tohoto prohlášení na vlastnické právo k následujícím jednotkám.
Ajouter un commentaire
Annuler
Seznam jednotek se zobrazí ihned poté, co v části 1.2 zadáte počet jednotek.
Ajouter un commentaire
Annuler
3
Společné části
Ajouter un commentaire
Annuler
(§ 1166 odst. 1 písm. b) obč. zák.)
Ajouter un commentaire
Annuler
3.1
Podle § 1060 obč. zák. platí, že společnými částmi jsou vždy pozemek, na němž byl dům zřízen, nebo věcné právo, jež vlastníkům jednotek zakládá právo mít na pozemku dům, stavební části podstatné pro zachování domu včetně jeho hlavních konstrukcí, jeho tvaru i vzhledu, jakož i pro zachování bytu jiného vlastníka jednotky, zařízení sloužící i jinému vlastníku jednotky k užívání bytu. To platí i v případě, že se určitá část přenechá některému vlastníku jednotky k výlučnému užívání. Společnou částí je tedy
podle čl. 1.1 tohoto prohlášení.
Ajouter un commentaire
Annuler
3.2
Společnými částmi Budovy jsou:
Ajouter un commentaire
Annuler
3.2.1
vodorovné a svislé nosné konstrukce včetně základů Budovy, obvodové stěny Budovy,
Ajouter un commentaire
Annuler
3.2.2
obvodové stěny prostorově ohraničující byt i v případě, že jde o nenosné svislé konstrukce, dále všechny nosné svislé konstrukce uvnitř bytu, jako jsou zejména stěny, sloupy, pilíře, vždy s výjimkou povrchových úprav, jako jsou vnitřní omítky, malby a případné krytiny na stěnách, tapety, dřevěné či jiné obložení, kazetové stropy a podobné vnitřní obložení stěn nebo stropů, a dále konstrukce zabudovaných skříní ve stěnách,
Ajouter un commentaire
Annuler
3.2.3
střecha včetně výplní výstupních otvorů, izolací, hromosvodů, lávek, dešťových žlabů a svodů venkovních či vnitřních,
Ajouter un commentaire
Annuler
3.2.4
komíny jako stavební konstrukce v celé své stavební délce, včetně vyvložkování pořízeného spolu s  komínem, mimo dodatečně instalovaných komínových vložek pořízených se souhlasem osoby odpovědné za správu domu jednotlivými vlastníky jednotek, do nichž jsou zaústěny tepelné spotřebiče těchto vlastníků a které tvoří jeden technologický celek jako spalinová cesta tepelného spotřebiče,
Ajouter un commentaire
Annuler
3.2.5
zápraží, schody, vchody a vstupní dveře do domu, průčelí, schodiště, chodby, výplně stavebních otvorů hlavní svislé konstrukce (okna včetně okenic),
Ajouter un commentaire
Annuler
3.2.6
výkladní skříň (výkladce) v rozsahu, v jakém se nachází v rovině obvodové stěny domu, včetně vnějšího skla a rolety výkladce, která je vždy ve výlučném užívání vlastníka jednotky, kromě částí výkladce vstupujících od vnitřního povrchu obvodové stěny do vnitřního prostoru místnosti,
Ajouter un commentaire
Annuler
3.2.7
balkony, lodžie, terasy, atria, i v případě, že jsou přístupné pouze z bytu, dveře z balkonů, lodžií a teras; tyto společné části, jsou-li přístupné pouze z bytu, jsou vždy ve výlučném užívání vlastníka příslušné jednotky,
Ajouter un commentaire
Annuler
3.2.8
domovní kotelny, místnosti výměníkových (předávacích) stanic, včetně všech technických zařízení a součástí, nejsou-li ve vlastnictví jiné osoby,
Ajouter un commentaire
Annuler
3.2.9
výtahy ve společných částech, včetně evakuačních a požárních výtahů, autovýtahů a autoplošin, vnější požární schodiště,
Ajouter un commentaire
Annuler
3.2.10
půdy, mandlovny, prádelny, sušárny, kočárkárny, kolárny, sklepní kóje a místnosti nacházející se ve společných částech domu, které nejsou vymezeny jako byt nebo součást bytu,
Ajouter un commentaire
Annuler
3.2.11
bazény, dále prostory, v nichž jsou umístěna parkovací místa, pokud nejsou zahrnuty v jednotce,
Ajouter un commentaire
Annuler
3.2.12
přípojky od hlavního řadu nebo od hlavního vedení pro dodávky energií, vody, pro odvádění odpadních vod, pokud nejsou ve vlastnictví dodavatelů, domovní potrubí odpadních vod až po výpusť (zařízení) pro napojení potrubí odpadních vod z bytu, domovní potrubí pro odvádění dešťových vod,
Ajouter un commentaire
Annuler
3.2.13
rozvody elektrické energie až k bytovému jističi za elektroměrem,
Ajouter un commentaire
Annuler
3.2.14
rozvody plynu až k uzávěru pro byt,
Ajouter un commentaire
Annuler
3.2.15
rozvody vody teplé i studené včetně stoupacích šachet, ať jde o hlavní svislé rozvody, nebo odbočky od nich až k poměrovým měřidlům pro byt, nebo k uzávěrům pro byt, nejsou-li instalována měřidla pro jednotlivé byty, včetně těchto měřidel nebo uzávěrů; to se netýká rozvodů uvnitř bytu, včetně vodovodních baterií,
Ajouter un commentaire
Annuler
3.2.16
jde-li o centrální vytápění, celá soustava rozvodů tepla, včetně rozvodů v bytě, radiátorů a jiných otopných těles, včetně termostatických ventilů a zařízení sloužícího k rozúčtování nákladů na topení; části rozvodů umístěné v bytě, radiátory a termostatické ventily jsou ve výlučném užívání vlastníka jednotky jako společné části,
Ajouter un commentaire
Annuler
3.2.17
protipožární zařízení, nouzové osvětlení včetně záložních zdrojů, osvětlení společných částí,
Ajouter un commentaire
Annuler
3.2.18
veškerá zařízení vzduchotechniky až k zapojení do bytu, pokud byla pořízena jako společná; to se netýká zařízení vzduchotechniky, pořídí-li je vlastník jednotky; obdobně to platí pro veškeré druhy ventilací,
Ajouter un commentaire
Annuler
3.2.19
systémy rozvodu a příjmu televizního signálu a datových sítí až k zapojení do bytu,
Ajouter un commentaire
Annuler
3.2.20
rozvody telefonu, domácí zvonek, vnitřní vybavení a umělecká výzdoba společných částí domu, vjezdové závory, brány, vrata jiné příslušenství domu, které je nezbytně nutné k provozu domu a k užívání jednotek a z hlediska své povahy je k tomuto účelu určeno.
Ajouter un commentaire
Annuler
3.3
Všechny společné části mají právo užívat a povinnost podílet se na jejich opravách a údržbě všichni vlastníci jednotek v Budově.
Ajouter un commentaire
Annuler
4
Společné části vyhrazené k výlučnému užívání vlastníkům jednotlivých jednotek
Ajouter un commentaire
Annuler
Jsou některé společné části vyhrazené k výlučnému užívání některým vlastníkům? (např. balkony)
(§ 1166 odst. 1 písm. b) obč. zák.)
Ajouter un commentaire
Annuler
4.1
V Budově se nenacházejí společné části, které by byly vyhrazeny k výlučnému užívání vlastníkům jednotlivých jednotek.
Ajouter un commentaire
Annuler
5
Stanovení spoluvlastnických podílů na společných částech
Ajouter un commentaire
Annuler
(§ 1166 odst. 1 písm. c) obč. zák.)
Ajouter un commentaire
Annuler
5.1
Velikost spoluvlastnických podílů na společných částech se řídí vzájemným poměrem velikosti podlahové plochy jednotek k celkové ploše všech jednotek v domě. Spoluvlastnické podíly vyjádřené zlomkem jsou uvedeny u každé konkrétní jednotky a vztahují se ke všem společným částem domu.
Ajouter un commentaire
Annuler
5.2
Celková plocha všech jednotek v domě činí
m2.
Ajouter un commentaire
Annuler
Přejdou na vlastníky jednotek práva z uzavřených dodavatelských smluv?
Ajouter un commentaire
Annuler
6
Práva a závazky přecházející na vlastníky jednotek
Ajouter un commentaire
Annuler
6.1
Na vlastníky jednotek přejdou zápisem vkladu jejich vlastnického práva k jednotkám do katastru nemovitostí práva a závady vyplývající z těchto smluv:
Ajouter un commentaire
Annuler
6.1.1
Smlouva o
ze dne
, označená
, uzavřená
.
Ajouter un commentaire
Annuler
Ajouter un commentaire
Annuler
Ajouter un commentaire
Annuler
Budou si vlastníci jednotek uzavírat vlastní dodavatelské smlouvy?
Ajouter un commentaire
Annuler
7
Správa domu a pozemku a její pravidla
Ajouter un commentaire
Annuler
Vzniklo společenství vlastníků?
Ajouter un commentaire
Annuler
Je některý vlastník tzv. většinovým vlastníkem?
Podle § 1193 odst. 2 má-li některý vlastník jednotky při vzniku jednotek podíl na společných částech větší než poloviční, jde o většinového vlastníka, který je vždy správcem. Má-li některý vlastník jednotky při vzniku jednotek podíl na společných částech větší než poloviční, jde o většinového vlastníka, který je vždy správcem. Přestane-li být správce většinovým vlastníkem, mohou vlastníci jednotek zvolit nového správce.

Ajouter un commentaire
Annuler
7.1
Osobou odpovědnou za správu domu (dále jen "Správce") je ze zákona společenství vlastníků. Nevzniklo-li společenství vlastníků, je osobou odpovědnou za správu domu správce. Nevzniklo-li společenství vlastníků, použijí se na správu pravidla pro správu domu a pozemku a užívání společných částí určená v prohlášení; bylo-li založeno společenství vlastníků a nejsou-li v prohlášení určena tato pravidla, použijí se na správu pravidla obsažená ve stanovách.
Ajouter un commentaire
Annuler
Správce je
Ajouter un commentaire
Annuler
7.2
Správcem je
, se sídlem
, IČ
.
Ajouter un commentaire
Annuler
7.3
Správa domu a pozemku zahrnuje vše, co nenáleží vlastníku jednotky a co je v zájmu všech spoluvlastníků nutné nebo účelné pro řádnou péči o dům a pozemek jako funkční celek a zachování nebo zlepšení společných částí. Správa domu a pozemku zahrnuje i činnosti spojené s údržbou a opravou společných částí, přípravou a prováděním změn společných částí domu nástavbou, přístavbou, stavební úpravou nebo změnou v užívání, jakož i se zřízením, udržováním nebo zlepšením zařízení v domě nebo na pozemku sloužících všem spoluvlastníkům domu. Správa domu a pozemku zahrnuje:
Ajouter un commentaire
Annuler
7.3.1
záležitosti související s provozem budovy jako celku, s údržbou, opravami, stavebními úpravami společných částí budovy a pozemku včetně technických zařízení domu.
Ajouter un commentaire
Annuler
7.3.2
revize společných technických zařízení, sítí, protipožárních zařízení, hromosvodů, rozvodů vody, odpadů a jiných společných zařízení.
Ajouter un commentaire
Annuler
7.3.3
správní, administrativní a technické činnosti, vedení a uchování dokumentace domu.
Ajouter un commentaire
Annuler
7.3.4
zabezpečení dodávky plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostor a společných částí domu.
Ajouter un commentaire
Annuler
7.3.5
stanovení a vybírání předem určených záloh na příspěvky na správu domu; stanovení záloh na úhradu cen služeb a jejich vybírání, vyúčtování a vypořádání.
Ajouter un commentaire
Annuler
7.3.6
vedení evidence nákladů pro dům a pozemky.
Ajouter un commentaire
Annuler
7.3.7
vedení seznamu členů společenství vlastníků jednotek.
Ajouter un commentaire
Annuler
7.3.8
vymáhání plnění povinností vůči jednotlivým vlastníkům jednotek.
Ajouter un commentaire
Annuler
7.3.9
údržba pozemků a přístupových cest.
Ajouter un commentaire
Annuler
7.3.10
péče o společnou trvalou zeleň.
Ajouter un commentaire
Annuler
7.3.11
další činnosti vyplývající pro osobu odpovědnou za správu domu a pozemku z platných právních předpisů.
Ajouter un commentaire
Annuler
Ajouter un commentaire
Annuler
7.4
Správce je oprávněn v rámci správy společných částí rovněž uzavírat s třetími osobami smlouvy o zajištění některých činností a služeb souvisejících se správou domu a pozemku, a další smlouvy, zejména o zajištění dodávek služeb spojených s užíváním společných částí, pojištění domu, zajištění provozu technických zařízení.
Ajouter un commentaire
Annuler
7.5
Správce dohlíží na plnění uzavřených smluv a vymáhá nároky z porušení povinností druhé smluvní strany.
Ajouter un commentaire
Annuler
7.6
Správce sestavuje na každý rok rozpočet, který představuje přehled plánovaných nákladů na údržbu, opravy a zajišťování služeb, investice a přehled zdrojů jejich krytí. Základním kritériem při sestavování rozpočtu je zabezpečení vyrovnaného hospodaření v běžném roce a vytvoření dostatečné velké zálohy finančních prostředků na opravy společných částí plánované v letech budoucích.
Ajouter un commentaire
Annuler
7.7
Vlastník jednotky je povinen platit měsíčně na účet správce zálohy na úhradu nákladů spojených se správou Budovy a Pozemku a na úhradu za plnění poskytovaná s užíváním jednotky (záloha na služby).
Ajouter un commentaire
Annuler
7.8
Při skončení činnosti správce je tento povinen předložit vlastníkům jednotek zprávu o své činnosti a písemné materiály, které v souvislosti s touto činností vedl.
Ajouter un commentaire
Annuler
7.9
V případě, že nastane potřeba provést bez odkladu opravy či úpravy s ohledem na havarijní stav budovy nebo jejich vnitřních rozvodů tak, aby všichni spoluvlastníci měli zaručen plný a nerušený výkon svých práv spojených s užíváním jednotky, a zároveň ve fondu nákladů provozu budovy nebudou dostatečné finanční částky ke krytí těchto nákladů, jsou vlastníci jednotek bez zbytečného odkladu povinni uhradit potřebnou částku v rozsahu svého podílu na společných částech budovy a pozemku.
Ajouter un commentaire
Annuler
7.10
Osoba odpovědná za správu domu vede seznam vlastníků jednotek a osob, kterým vlastník přenechal byt k užívání, v rozsahu stanoveném v § 1177 občanského zákoníku. Požádá-li o to vlastník jednotky, sdělí mu osoba odpovědná za správu domu jméno a bydliště kteréhokoli vlastníka jednotky nebo osoby, které přenechal byt k užívání.
Ajouter un commentaire
Annuler
8
Příspěvky na náklady spojené se správou domu a pozemku
Ajouter un commentaire
Annuler
8.1
Vlastníci jednotek přispívají na správu domu a pozemků dle pravidel uvedených dále a dle obecně závazných právních předpisů.
Ajouter un commentaire
Annuler
8.2
Vlastníci jednotek jsou povinni přispívat na náklady spojené se správou domu. Na úhradu těchto nákladů platí vlastníci jednotek příspěvky formou měsíčních záloh.
Ajouter un commentaire
Annuler
8.3
Na každou jednotku se rozvrhnou ve stejném poměru:
Ajouter un commentaire
Annuler
8.3.1
náklady na vedení, zřízení či zrušení bankovních účtů za účelem provádění činnosti správce.
Ajouter un commentaire
Annuler
8.3.2
náklady na vedení účetnictví, včetně nákladů s poskytováním účetních služeb týkajících se správy budovy a pozemků.
Ajouter un commentaire
Annuler
8.3.3
náklady spojené s poskytování právních služeb týkajících se správy budovy a pozemků.
Ajouter un commentaire
Annuler
8.3.4
náklady správce, kupříkladu kancelářské potřeby, poštovné, a podobně.
Ajouter un commentaire
Annuler
8.3.5
náklady na rozúčtování a vyúčtování plnění spojených s užíváním jednotek, včetně nákladů na provedení odečtu měřidel spotřeby vody, elektřiny apod.
Ajouter un commentaire
Annuler
8.4
Ostatní náklady na správu budovy a pozemku, které nejsou uvedené v čl. 8.3, se mezi vlastníky jednotek rozvrhnou podle jejich podílu na společných částech budovy a pozemku.
Ajouter un commentaire
Annuler
9
Příspěvky na úhradu cen služeb
Ajouter un commentaire
Annuler
9.1
Plněními spojenými s užíváním bytů (dále jen „služby“) jsou zejména:
Ajouter un commentaire
Annuler
9.1.1
dodávka vody a odvádění odpadních vod.
Ajouter un commentaire
Annuler
9.1.2
osvětlení společných částí budovy.
Ajouter un commentaire
Annuler
9.1.3
provoz a čištění komínů.
Ajouter un commentaire
Annuler
9.1.4
umožnění příjmu rozhlasového a televizního signálu.
Ajouter un commentaire
Annuler
9.1.5
provoz výtahu.
Ajouter un commentaire
Annuler
9.1.6
čištění jímek.
Ajouter un commentaire
Annuler
9.1.7
odvoz komunálního odpadu.
Ajouter un commentaire
Annuler
9.1.8
odvoz odpadních vod.
Ajouter un commentaire
Annuler
9.1.9
regulace a revize zařízení a systémů infrastruktury a protipožární ochrany.
Ajouter un commentaire
Annuler
Ajouter un commentaire
Annuler
9.2
Zálohy za jednotlivé služby se určí jako měsíční podíl z předpokládaných ročních nákladů na služby z uplynulého roku, nebo podle posledního zúčtovacího období, anebo z nákladů odvozených z předpokládaných cen běžného roku.
Ajouter un commentaire
Annuler
9.3
Nedohodnou-li se vlastníci jednotek jinak, náklady na služby se rozúčtují takto:
Ajouter un commentaire
Annuler
9.3.1
náklady na dodávku vody a odvádění odpadních vod se rozúčtují v poměru naměřených hodnot na podružných vodoměrech.
Ajouter un commentaire
Annuler
9.3.2
tepelná energie na vytápění v jednotkách se rozúčtuje podle zvláštního právního předpisu.
Ajouter un commentaire
Annuler
9.3.3
osvětlení společných prostor v budově, odvoz odpadních vod a čištění jímek se rozúčtuje podle počtu osob rozhodných pro rozúčtování.
Ajouter un commentaire
Annuler
Ajouter un commentaire
Annuler
9.4
Ostatní náklady na služby neuvedené v  čl. 9.3 prohlášení se rozúčtují mezi vlastníky jednotek podle jejich podílu na společných částech budovy a pozemku.
Ajouter un commentaire
Annuler
9.5
Vyúčtování záloh provede správce podle zvláštního právního předpisu. Zjištěný přeplatek uhradí správce vlastníku jednotky nejpozději do
-ti dnů po vyúčtování. Ve stejné lhůtě je vlastník jednotky povinen uhradit správci zjištěný nedoplatek. Správce je povinen informovat vlastníky jednotek o pohybu a stavu finančních prostředků nejméně 1x ročně.
Ajouter un commentaire
Annuler
10
Práva a povinnosti vlastníků a pravidla pro užívání společných částí budovy
Ajouter un commentaire
Annuler
10.1
Vzájemná práva a povinnosti vlastníků jednotek jsou stanovena zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 366/2013 Sb., a tímto prohlášením.
Ajouter un commentaire
Annuler
10.2
Vlastník má právo a je povinen užívat jednotku tak, aby nebyla dotčena práva ostatních vlastníků v budově. Dále má právo spoluužívat prostory určené ke společnému užívání a všechny společné části budovy a pozemku, pokud neslouží k užívání výlučně některým vlastníkům.
Ajouter un commentaire
Annuler
10.3
Vlastník jednotky je povinen dodržovat klid, pořádek a čistotu ve společných částech, vyvarovat se jednání porušujícího dobré mravy, veřejný pořádek nebo jednání, které by bránilo nerušenému výkonu práv ostatních vlastníků jednotky. Každý vlastník zejména nesmí nad míru přiměřenou poměrům obtěžovat sousedy hlukem, prachem, kouřem, plyny, parami, vibracemi apod.
Ajouter un commentaire
Annuler
10.4
Bez souhlasu ostatních vlastníků jednotek a bez stavebního povolení není dovoleno provádět takové opravy jednotky a jejího zařízení, jimiž by byl měněn vzhled domu, ovlivněna jeho statika nebo jinak ovlivněna funkčnost technického zařízení domu (plyn, vytápění, voda, elektrotechnika, vzduchotechnika, domácí telefon, výtah, televizní anténa apod.)
Ajouter un commentaire
Annuler
10.5
Vlastník jednotky předem oznámí osobě odpovědné za správu domu stavební úpravu uvnitř svého bytu. Upravuje-li vlastník jednotky stavebně svůj byt, umožní osobě odpovědné za správu domu na základě její předchozí výzvy ověření, zda stavební úpravy neohrožují, nepoškozují nebo nemění společné části, a to popřípadě i přístupem do bytu.
Ajouter un commentaire
Annuler
10.6
Vlastník jednotky předem oznámí osobě odpovědné za správu domu podnikání nebo jinou činnost v bytě, která může vést k narušení obvyklého klidu a pořádku v domě na dobu nikoli přechodnou.
Ajouter un commentaire
Annuler
10.7
Vlastník jednotky oznámí bez zbytečného odkladu osobě odpovědné za správu domu a pozemku své jméno, bydliště, jméno a bydliště osoby, které přenechal byt k užívání na dobu nikoli přechodnou, a počet osob, které budou mít v bytě domácnost. To platí i v případě změny těchto údajů.
Ajouter un commentaire
Annuler
10.8
Uživatelé jednotek jsou povinni zejména:
Ajouter un commentaire
Annuler
10.8.1
umožnit přístup k uzávěrům, hydrantům, měřičům, vstupům do zařízení civilní ochrany.
Ajouter un commentaire
Annuler
10.8.2
zajistit, aby veškeré chodby, schodiště a požární průchody v  budově byly neustále plně průchodné.
Ajouter un commentaire
Annuler
10.8.3
zabezpečit, aby v domě nebyly ukládány látky výbušné, třaskavé, snadno vznětlivé či jinak nebezpečné a nebylo užíváno otevřeného ohně.
Ajouter un commentaire
Annuler
10.8.4
zabezpečit, aby věci uložené ve sklepech nebyly zdrojem šíření hmyzu a hlodavců.
Ajouter un commentaire
Annuler
10.8.5
dodržovat zákaz kouření ve společných částech domu.
Ajouter un commentaire
Annuler
10.9
Vlastník jednotky má právo seznámit se, jak osoba odpovědná za správu domu hospodaří a jak dům nebo pozemek spravuje. U této osoby může vlastník jednotky nahlížet do smluv uzavřených ve věcech správy, jakož i do účetních knih a dokladů, a pořizovat si z nich výpisy, opisy a kopie.
Ajouter un commentaire
Annuler
11
Závěrečná ustanovení
Ajouter un commentaire
Annuler
11.1
Účastníci prohlašují, že tuto dohodu uzavřeli podle své skutečné vůle, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, přečetli si ji, rozumí jí a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
Ajouter un commentaire
Annuler
11.2
Účastníci projevují souhlas s tím, aby příslušný katastrální úřad provedl zápis změn právních vztahů formou vkladu vlastnického práva tak, jak je specifikováno v této listině.
Ajouter un commentaire
Annuler
11.3
Účastníci se dohodli, že žádnému   účastníků nepřísluší žádná náhrada na základě této smlouvy. Účastníci tak prohlašují, že vůči sobě nemají žádných nároků vzniklých z titulu uzavření této dohody.
Ajouter un commentaire
Annuler
11.4
Tato Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu všemi účastníky.
Ajouter un commentaire
Annuler
11.5
Tato dohoda je sepsána v tolika stejnopisech, aby každý z účastníků obdržel jedno vyhotovení a jedno vyhotovení opatřené úředně ověřenými podpisy účastníků mohlo být předloženo příslušnému katastrálnímu úřadu, tedy celkem v/ve 
stejnopisech.
Ajouter un commentaire
Annuler
11.6
Nedílnou součástí tohoto prohlášení je v souladu s ustanovením § 1166 odst. 3 občanského zákoníku příloha č. 1 -půdorysné schéma určující polohu bytů a společných částí budovy, spolu s údaji o podlahových plochách bytů.
Ajouter un commentaire
Annuler
Přílohy
Ajouter un commentaire
Annuler
Příloha č. 1 - půdorysy jednotlivých podlaží budovy
Ajouter un commentaire
Annuler
V
dne
Ajouter un commentaire
Annuler
_________________________________________
Ajouter un commentaire
Annuler
_____
Ajouter un commentaire
Annuler

Příloha prohlášení vlastníka budovy

Schematické nákresy podlaží
Ajouter un commentaire
Annuler
Budova má celkem podlaží.
Ajouter un commentaire
Annuler
Je veux faire vérifier le document par un cabinet d'avocat
Milan Trávníček | JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor
Afficher plus d'informations Cacher
Je veux être prévenu(e) quand les dates limites approchent GRATUITEMENT
Le système vous prévenira automatiquement quand les dates d'échéance dans le contrat approchent

Obtenez ce document aux formats PDF et Word

Ce document coûte 199 Kč (199,00 Kč avec la TVA)

Veuillez patienter, le document est en train d'être généré.