Créer votre Komisionářskou smlouvu

Ce modèle a été préparé par: Milan Trávníček, JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor

Instructions

Komisionářská smlouva

TATO KOMISIONÁŘSKÁ SMLOUVA (DÁLE JEN „SMLOUVA“) BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI
Ajouter un commentaire
Annuler
Komitentem je
Ajouter un commentaire
Annuler
Jméno:
Ajouter un commentaire
Annuler
Datum narození:
Ajouter un commentaire
Annuler
Rodné číslo:
Ajouter un commentaire
Annuler
Trvalé bydliště:
Ajouter un commentaire
Annuler
Telefon:
Ajouter un commentaire
Annuler
E-mail:
Ajouter un commentaire
Annuler
Ajouter un commentaire
Annuler
(dále jako „Komitent“)
Ajouter un commentaire
Annuler
a
Ajouter un commentaire
Annuler
Komisionářem je
Ajouter un commentaire
Annuler
Jméno:
Ajouter un commentaire
Annuler
Datum narození:
Ajouter un commentaire
Annuler
Rodné číslo:
Ajouter un commentaire
Annuler
Trvalé bydliště:
Ajouter un commentaire
Annuler
Telefon:
Ajouter un commentaire
Annuler
E-mail:
Ajouter un commentaire
Annuler
Ajouter un commentaire
Annuler
(dále jako „Komisionář“)
Ajouter un commentaire
Annuler
( Komitent a Komisionář dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)
Ajouter un commentaire
Annuler
SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
Ajouter un commentaire
Annuler
Jak určí Komitent cenu zboží?
Ajouter un commentaire
Annuler
Uvádět ceny
Ajouter un commentaire
Annuler
1
Vymezení některých pojmů
Ajouter un commentaire
Annuler
1.1
Minimální prodejní cenou“ se rozumí nejnižší peněžitá částka bez DPH, za kterou může být konkrétní Zboží nabízeno a prodáno třetím osobám.
Ajouter un commentaire
Annuler
1.2
Prodejní cenou“ se rozumí peněžitá částka bez DPH, za kterou je konkrétní Zboží Komisionářem nabízeno či prodáno třetí osobě.
Ajouter un commentaire
Annuler
1.3
Zbožím“ se rozumí věc, případně souhrn věcí definovaných dále v čl. 3 této Smlouvy, které jsou určeny do komisního prodeje podle této Smlouvy.
Ajouter un commentaire
Annuler
2
Předmět smlouvy
Ajouter un commentaire
Annuler
2.1
Komisionář se touto Smlouvou zavazuje, že bude vlastním jménem pro Komitenta na jeho účet obstarávat prodej Zboží a bude mu poskytovat s tím související služby. Komisionář se zavazuje za podmínek stanovených touto Smlouvou vyplatit Komitentovi cenu získanou za každé prodané a do komise svěřené Zboží podle dále dohodnutých pravidel.
Ajouter un commentaire
Annuler
2.2
Komitent se zavazuje Komisionáři za jeho činnost popsanou v této Smlouvě zaplatit dále sjednanou odměnu.
Ajouter un commentaire
Annuler
2.3
Komisionář je oprávněn samostatně stanovit Prodejní cenu a nabízet Zboží podle pravidel stanovených v této Smlouvě.
Ajouter un commentaire
Annuler
2.4
Komisionář je povinen stanovit Prodejní cenu tak, aby tato cena nebyla nižší než činí Minimální prodejní cena.
Ajouter un commentaire
Annuler
2.5
V případě, že Komisionář Zboží prodá třetí osobě za kupní cenu nižší, než činí Minimální prodejní cena, je Komisionář povinen uhradit Komitentovi rozdíl v ceně a tedy uhradit mu cenu za Zboží ve výši Minimální prodejní ceny. To neplatí, prokáže-li Komisionář, že prodej za určenou cenu nemohl být proveden a že prodejem věci odvrátil škodu Komitentovi hrozící.
Ajouter un commentaire
Annuler
3
Zboží
Ajouter un commentaire
Annuler
Zboží je identifikováno
3.1
Zbožím se ve smyslu této Smlouvy rozumí seznam následujících věcí:
Ajouter un commentaire
Annuler
Ajouter un commentaire
Annuler
3.2
Podpisem této Smlouvy Komisionář stvrzuje převzetí shora uvedeného zboží. Strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že Zboží
.
Ajouter un commentaire
Annuler
Jaká bude odměna pro Komisionáře?
Ajouter un commentaire
Annuler
4
Odměna
Ajouter un commentaire
Annuler
4.1
Odměna Komisionáře z této Smlouvy ve smyslu § 2468 občanského zákoníku (dále též „Odměna“) činí rozdíl mezi Prodejní cenou a mezi Minimální prodejní cenou konkrétního prodaného Zboží třetí osobě na základě činnosti Komisionáře podle této Smlouvy.
Ajouter un commentaire
Annuler
4.2
V Odměně
zahrnuty též veškeré náklady spojené s prodejem Komitentova zboží a Komitent tudíž žádné náklady Komisionáře vynaložené při plnění této Smlouvy nehradí.
Ajouter un commentaire
Annuler
5
Vyúčtování
Ajouter un commentaire
Annuler
5.1
Komisionář se zavazuje průběžně zpracovávat přehled prodaného Zboží, jehož součástí bude alespoň označení konkrétního Zboží, datum prodeje a cena, za kterou bylo Zboží prodáno. Komisionář se zavazuje podle tohoto přehledu vyhotovit a předat Komitentovi písemné vyúčtování nejpozději do
kalendářních dnů po uplynutí posledního dne kalendářního měsíce, ve kterém bylo Zboží prodáno třetí osobě.
Ajouter un commentaire
Annuler
5.2
Komisionář se zavazuje Komitentovi vyplatit kupní cenu sníženou o Odměnu Komisionáře ve smyslu čl. 4 této Smlouvy, a to do
kalendářních dnů po uplynutí posledního dne kalendářního měsíce, ve kterém bylo Zboží prodáno třetí osobě.
Ajouter un commentaire
Annuler
5.3
Současně s předáním písemného vyúčtování podle předchozích odstavců Komisionář vydá Komitentovi vše, co při obstarávání jeho záležitostí získal.
Ajouter un commentaire
Annuler
5.4
Komisionář se zavazuje vyhotovit celkový přehled prodaného zboží za každý kalendářní rok, ve kterém trvá tato Smlouva, jehož součástí bude alespoň označení konkrétního Zboží, datum prodeje a cena, za kterou bylo Zboží prodáno. Komisionář se zavazuje Komitentovi předat tento přehled vždy do 31. ledna následujícího roku a v případě, že by došlo k zániku této Smlouvy v průběhu kalendářního roku, do jednoho měsíce od zániku této Smlouvy.
Ajouter un commentaire
Annuler
6
Další práva a povinnosti stran
Ajouter un commentaire
Annuler
6.1
Zboží svěřené Komisionáři k prodeji na základě této Smlouvy zůstává ve vlastnictví Komitenta, dokud vlastnické právo nenabude třetí osoba.
Ajouter un commentaire
Annuler
6.2
Komisionář se zavazuje nepřevádět vlastnické právo ke Zboží a nepředávat je třetím osobám před tím, než jimi bude uhrazena Kupní cena. V případě porušení této povinnosti se Komisionář zavazuje zaplatit Komitentovi smluvní pokutu ve výši odpovídající Minimální prodejní ceně Zboží, u kterého došlo porušení této povinnosti.
Ajouter un commentaire
Annuler
6.3
Od pokynů Komitenta se může Komisionář odchýlit, je-li to v zájmu Komitenta a nemůže-li si vyžádat jeho včasný souhlas; jinak Komitent nemusí uznat jednání za provedené na svůj účet, odmítne-li účinky jednání pro sebe bez zbytečného odkladu poté, co se o obsahu jednání dozvěděl.
Ajouter un commentaire
Annuler
6.4
Komisionář chrání Komitentovy zájmy, které zná, a zpraví ho o každé okolnosti, která může mít vliv na změnu Komitentova příkazu.
Ajouter un commentaire
Annuler
6.5
Po dobu, kdy má Komisionář u sebe věci převzaté od Komitenta nebo pro Komitenta, má povinnosti jako skladovatel. Komisionář je povinen Zboží opatrovat s péčí řádného hospodáře, chránit jej před poškozením a uložit pod uzamčením. Komisionář odpovídá Komitentovi za škodu na věcech mu svěřených do prodeje podle ust. § 2426 občanského zákoníku.
Ajouter un commentaire
Annuler
6.6
Komitent se zavazuje poskytnout Komisionáři veškeré informace, podklady a doklady pro řádné splnění povinností z této Smlouvy.
Ajouter un commentaire
Annuler
7
Doba trvání
Ajouter un commentaire
Annuler
7.1
Tato Smlouva se uzavírá na dobu
.
Ajouter un commentaire
Annuler
7.2
Komitent může Smlouvu kdykoliv vypovědět písemnou výpovědí.
Ajouter un commentaire
Annuler
7.3
Komisionář může Smlouvu kdykoliv vypovědět písemnou výpovědí.
Ajouter un commentaire
Annuler
7.4
Výpověď Smlouvy nabude účinnosti posledním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla doručena druhé Smluvní straně.
Ajouter un commentaire
Annuler
7.5
Jakmile dojde k zániku této Smlouvy, je Komisionář povinen vrátit Komitentovi dosud neprodané Zboží svěřené mu na základě této Smlouvy, a to do
kalendářních dnů od zániku této Smlouvy.
Ajouter un commentaire
Annuler
8
Rozhodné právo
Ajouter un commentaire
Annuler
8.1
Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména ust. § 2455 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Ajouter un commentaire
Annuler
9
Závěrečná ustanovení
Ajouter un commentaire
Annuler
9.1
V této Smlouvě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy.
Ajouter un commentaire
Annuler
9.2
Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Smlouvy.
Ajouter un commentaire
Annuler
9.3
Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Smlouvy.
Ajouter un commentaire
Annuler
9.4
Tato Smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
Ajouter un commentaire
Annuler
9.5
Tato Smlouva je vyhotovena v 2 stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží 1 stejnopis této Smlouvy.
Ajouter un commentaire
Annuler
9.6
Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Smlouvy.
Ajouter un commentaire
Annuler
9.7
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu všemi Smluvními stranami.
Ajouter un commentaire
Annuler
9.8
Smluvní strany si tuto Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
Ajouter un commentaire
Annuler
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
Ajouter un commentaire
Annuler
V
, dne
Ajouter un commentaire
Annuler
_____________________________________
Ajouter un commentaire
Annuler
_____
Ajouter un commentaire
Annuler
V
, dne
Ajouter un commentaire
Annuler
_____________________________________
Ajouter un commentaire
Annuler
_____
Ajouter un commentaire
Annuler
Chcete ke smlouvě automaticky vygenerovat i předávací protokol do komisního prodeje?
Ajouter un commentaire
Annuler

Předávací protokol do komisního prodeje

Jméno: _____
Ajouter un commentaire
Annuler
Datum narození: _____
Ajouter un commentaire
Annuler
Rodné číslo: _____
Ajouter un commentaire
Annuler
Trvalé bydliště: _____
Ajouter un commentaire
Annuler
(dále jako „Komitent“)
Ajouter un commentaire
Annuler
a
Ajouter un commentaire
Annuler
Jméno: _____
Ajouter un commentaire
Annuler
Datum narození: _____
Ajouter un commentaire
Annuler
Rodné číslo: _____
Ajouter un commentaire
Annuler
Trvalé bydliště: _____
Ajouter un commentaire
Annuler
(dále jako „Komisionář“)
Ajouter un commentaire
Annuler
Předmět předání
Ajouter un commentaire
Annuler
Smluvní strany společně uzavřely Komisionářskou smlouvu ze dne
.
Ajouter un commentaire
Annuler
Tímto předávacím protokolem přebírá Komisionář do komise ve smyslu uzavřené Komisionářské smlouvy následující Zboží:
Ajouter un commentaire
Annuler
Ajouter un commentaire
Annuler
Vady věci
Ajouter un commentaire
Annuler
Strany podpisem tohoto protokolu stvrzují, že v době předání
Ajouter un commentaire
Annuler
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
Ajouter un commentaire
Annuler
V
, dne
Ajouter un commentaire
Annuler
_____________________________________
Ajouter un commentaire
Annuler
_____
Ajouter un commentaire
Annuler
V
, dne
Ajouter un commentaire
Annuler
_____________________________________
Ajouter un commentaire
Annuler
_____
Ajouter un commentaire
Annuler
Je veux faire vérifier le document par un cabinet d'avocat
Milan Trávníček | JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor
Afficher plus d'informations Cacher
Je veux être prévenu(e) quand les dates limites approchent GRATUITEMENT
Le système vous prévenira automatiquement quand les dates d'échéance dans le contrat approchent

Obtenez ce document aux formats PDF et Word

Ce document coûte 199 Kč (199,00 Kč avec la TVA)

Veuillez patienter, le document est en train d'être généré.