Créer votre Obchodné podmienky pre internetové aplikácie na mieru

Ce modèle a été préparé par: JUDr. Lukáš Polák, JUDr. Lukáš Polák, advokát

Instructions

.

Obchodné podmienky pre internetové aplikácie

Ajouter un commentaire
Annuler
Vzájomné práva a povinnosti Užívateľa a Prevádzkovateľa vyplývajúce z užívania Aplikácie sa riadia týmito obchodnými podmienkami:
Ajouter un commentaire
Annuler
Definícia
Ajouter un commentaire
Annuler
Majú užívatelia možnosť zriadzovať si vo vašej aplikácii užívateľské účty?
V týchto obchodných podmienkach:
Ajouter un commentaire
Annuler
Prevádzkovateľ“ je
, dátum narodenia
, s miestom podnikania
.
Ajouter un commentaire
Annuler
Aplikácia“ znamená internetovú aplikáciu s názvom
, medzi ktorej hlavné funkcionality patrí
, a ktorá je dostupná z internetovej adresy
.
Ajouter un commentaire
Annuler
VOP“ znamená tieto Všeobecné obchodné podmienky.
Ajouter un commentaire
Annuler
Zmluva“ znamená zmluvu uzatvorenú medzi Užívateľom a Prevádzkovateľom, ktorej predmetom je poskytnutie Licencie k užívaniu Aplikácie Užívateľom za podmienok uvedených v týchto VOP.
Ajouter un commentaire
Annuler
Licencia“ znamená nevýhradnú licenciu k užívaniu Aplikácie za podmienok uvedených v týchto VOP.
Ajouter un commentaire
Annuler
Užívateľ“ znamená akákoľvek právnická alebo fyzická osoba odlišná od Prevádzkovateľa, ktorá používa Aplikáciu.
Ajouter un commentaire
Annuler
Užívateľský účet“ znamená neverejnú časť Aplikácie, ktorá je užívateľovi prístupná po zadaní Prihlasovacích údajov.
Ajouter un commentaire
Annuler
Prihlasovacie údaje“ znamenajú unikátnu kombináciu prihlasovacieho mena Užívateľa a hesla zvoleného Užívateľom, ktoré Užívateľ uloží do databázy Aplikácie pri vytváraní Užívateľského účtu prostredníctvom Aplikácie a/alebo hesla Užívateľovi automaticky vygenerovaného Aplikáciou.
Ajouter un commentaire
Annuler
Proces uzatvorenia zmluvy o používaní Aplikácie
Ajouter un commentaire
Annuler
Bude užívateľ zaškrtávať checkbox, že súhlasí s obchodnými podmienkami?
V případě, že uživatel nebude zatrhávat checkbox, bude souhlas s VOP udělen pouhým kliknutím na příslušné tlačítko
Zobrazenie tlačítka s názvom „
“ v užívateľskom prostredí Aplikácie je návrhom na uzatvorenie Zmluvy zo strany Prevádzkovateľa.
Ajouter un commentaire
Annuler
Kliknutie Užívateľa na tlačítko „
“ je bezvýhradným prijatím návrhu na uzatvorenie Zmluvy zo strany Užívateľa a týmto úkonom je uzatvorená Zmluva.
Ajouter un commentaire
Annuler
Kliknutím na pole (tzv. checkbox), ktoré obsahuje popis v znení „
“ a následným kliknutím na tlačítko v zmysle 2.2 Užívateľ vyjadruje súhlas s týmito VOP.
Ajouter un commentaire
Annuler
Uzatvorením Zmluvy sa stávajú účinnými nasledujúce ustanovenia týchto VOP.
Ajouter un commentaire
Annuler
Používanie Aplikácie
Ajouter un commentaire
Annuler
Akou formou ponúkate používanie Aplikácie?
Prevádzkovateľ udeľuje Užívateľovi Licenciu v rozsahu a za podmienok uvedených v Užívateľskom prostredí Aplikácie, najmä uvedených u daného typu Užívateľského účtu.
Ajouter un commentaire
Annuler
Užívateľ sa za udelenie Licencie zaväzuje Prevádzkovateľovi zaplatiť odmenu vo výške uvedenej v Užívateľskom prostredí Aplikácie.
Ajouter un commentaire
Annuler
Prevádzkovateľ má právo poskytnúť plnenie Zmluvy (napr. sprístupniť danú časť alebo funkcionalitu Aplikácie) až v momente, kedy dôjde k zaplateniu odmeny za poskytnutie Licencie a ak nezaplatí Užívateľ za Licenciu odmenu v plnej výške v Prevádzkovateľom stanovenej lehote, inak ihneď, ruší sa Zmluva bez ďalšieho od počiatku.
Ajouter un commentaire
Annuler
Prevádzkovateľ je po uplynutí doby trvania Licencie oprávnený plne a/alebo čiastočne zneprístupniť Užívateľský účet Užívateľa.
Ajouter un commentaire
Annuler
Užívateľ
zriadiť viac než jeden Užívateľský účet.
Ajouter un commentaire
Annuler
Užívateľ
právo udeliť tretej osobe podlicenciu k používaniu Aplikácie.
Ajouter un commentaire
Annuler
Akékoľvek finančné plnenia realizované prostrednictvom Aplikácie alebo prostredníctvom platebnej brány propojenej s Aplikáciou, sa považuje za zaplatené pripísáním celej príslušnej čiastky na príslušný bankový účet Prevádzkovateľa.
Ajouter un commentaire
Annuler
Prevádzkovateľ má právo Aplikáciu alebo jej časť
odstaviť, zmeniť a/alebo ju zneprístupniť z príslušnej internetovej adresy, a to
Ajouter un commentaire
Annuler
Užívateľ má právo na používanie Aplikácie za podmienok podľa Zmluvy v jej aktuálnej verzii dostupnej z príslušnej internetovej adresy.
Ajouter un commentaire
Annuler
Užívateľ sa zaväzuje pri používaní Aplikácie konať tak, aby jemu a ani Prevádzkovateľovi používaním Aplikácie nevznikla žiadna škoda.
Ajouter un commentaire
Annuler
Databáza
Ajouter un commentaire
Annuler
Užívateľ nemá právo prostredníctvom Aplikácie strojovo (najmä pomocou tzv. softwerových robotov) vyťažvať databázu spojenú s Aplikáciou.
Ajouter un commentaire
Annuler
Užívateľ a Prevádzkovateľ sa týmto dohodli, že akékoľvek údaje vložné Užívateľom do databázy Aplikácie sú časťou databázy zhromaždené Prevádzkovateľom a stávajú sa súčasťou databázy Prevádzkovateľa, bez toho, aby Užívateľovi vzniklo akékoľvek právo k databáze Aplikácie.
Ajouter un commentaire
Annuler
Zmluvné strany s plným vedomím, zhodne prehlasujú a činia nesporným, že záznamy údajov v Aplikácii a v jej databáze, ako elektronickom systéme, sú spoľahlivé a sú vykonávané systematicky a poradovo a sú chránení proti zmenám.
Ajouter un commentaire
Annuler
Osobné údaje a cookies
Ajouter un commentaire
Annuler
Budete ukladať osobné údaje užívateľov vrátane cookies?
osobními údaji jsou např. emailová adresa, jméno, bydliště, telefonní číslo apod.
Súhlas Užívateľa s používaním súborou Cookies Prevádzkovateľom uvedený v Prílohe č. 1 týchto VOP tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
Ajouter un commentaire
Annuler
Súhlas Užívateľa s poskytnutím osobných údajov Prevádzkovateľovi uvedený v Prílohe č. 2 týchto VOP tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
Ajouter un commentaire
Annuler
Zodpovednosť za škodu
Ajouter un commentaire
Annuler
Prevádzkovateľ má zodpovedať za škodu
Jak bude zhotovitel díla odpovídat za škodu způsobenou objednateli špatně provedeným dílem?
Ajouter un commentaire
Annuler
Prevádzkovateľ plne zodpovedá Užívateľovi za akúkoľvek škodu spôsobenú Prevádzkovateľom Užívateľovi akýmkoľvek porušením povinnosti Prevádzkovateľa uvedenej v Zmluve alebo VOP.
Ajouter un commentaire
Annuler
Zmena VOP
Ajouter un commentaire
Annuler
Užívateľ berie na vedomie, že Prevádzkovateľ uzatvára Zmluvu v bežnom obchodnom styku s väčším počtom osôb a Zmluvy sú podľa svojho charakteru zaväzujúce dlhodobo k opätovným plneniam rovnakého druhu s odkazom na tieto VOP. Zmluvné strany činia nesporným, že z povahy záväzkov Prevádzkovateľa podľa týchto VOP vyplývá a už pred uzatvorením Zmluvy vyplývala rozumná potreba neskoršej zmeny týchto VOP.
Ajouter un commentaire
Annuler
Zmluvné strany sa týmto dohodli, že Prevádzkovateľ môže tieto VOP v primeranom rozsahu zmeniť a zároveň sa dohodli, že zmena VOP bude Užívateľovi, ako druhej zmluvnej strane, oznámená prostreníctvom emailovej správy odoslanej na emailovú adresu zadanú Užívateľom do Aplikácie. Užívateľ má v takom prípade právo zmeny VOP odmietnuť a predmetný záväzok medzi ním a Prevádzkovateľom z tohoto dôvodu vypovedať vo výpovednej dobe jeden (1) kalendárny mesiac, ktorá začne plynúť deň následujúci po odoslaní oznámenia, o ktorej Zmluvné strany týmto zhodne prehlasujú, že je dostatočná k obstaraniu obdobných plnení od iného subjektu.
Ajouter un commentaire
Annuler
V prípade, že dôjde k uzatvoreniu novej Zmluvy k už existujúcemu Užívateľskému účtu (tj. k obnoveniu alebo predlženiu Užívateľského účtu), riadi sa takáto Zmluva VOP v znení ku dňu uzatvorenia takejto Zmluvy.
Ajouter un commentaire
Annuler
Povinné informácie pre spotrebiteľa
Ajouter un commentaire
Annuler
Tento článok VOP je účinný iba voči Užívateľovi, ktorý je spotrebiteľom. Ustanovenia uvedené v tomto článku VOP sa nevzťahujú na podnikateľov – živnostníkov alebo obchodné spoločnosti.
Ajouter un commentaire
Annuler
Prevádzkovateľ týmto informuje Užívateľa, že:
Ajouter un commentaire
Annuler
Adresa pre doručovanie písomností Prevádzkovateľovi je zhodná s vyššie uvedenou adresou sídla Prevádzkovateľa;
Ajouter un commentaire
Annuler
Telefonický kontakt Prevádzkovateľa je
;
Ajouter un commentaire
Annuler
Adresa Prevádzkovateľa pre doručovanie elektronickej pošty je
;
Ajouter un commentaire
Annuler
Odmena Prevádzkovateľa za Licenciu je stanovená vrátane všetkých daní a poplatkov a jej výška a/alebo spôsob jej výpočtu je stanovený v Aplikácii;
Ajouter un commentaire
Annuler
Užívateľ je povinný zaplatiť Prevádzkovateľovi odmenu za Licenciu, ak nie je Licencia poskytovaná bezodplatne, jedným zo spôsobov, ktorý je pri príslušnej možnosti uvedený v Užívateľskom prostredí Aplikácie;
Ajouter un commentaire
Annuler
Užívateľovi
náklady na dodanie;
Ajouter un commentaire
Annuler
K používaniu Aplikácie je potrebný prístup k siieti Internet a internetový prehliadač
;
Ajouter un commentaire
Annuler
Užívateľ má právo od Zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu a bez akejkoľvek sankcie do
dní od prevzatia plnenia. Prevzatím plnenia sa rozumie poskytnutie Licencie.
Ajouter un commentaire
Annuler
Vo vzťahu k Prevádzkovateľovi nevznikajú Užívateľovi žiadne náklady za použitie komunikačných prostriedkov na dialku.
Ajouter un commentaire
Annuler
Údaje o uzatvorení Zmluvy vrátane týchto obchodných podmienok sú uložené v databáze Aplikácie a Užívateľ k nim má prístup prostredníctvom
.
Ajouter un commentaire
Annuler
Užívateľ má možnosť zistiť chyby kontrolou v Užívateľskom účte;
Ajouter un commentaire
Annuler
Opravovanie chýb vzniknutých pri zadávaní dát možno vykonávať rovnako prostredníctvom Aplikácie a tam kde to Aplikácia neumožňuje, tak prostredníctvom technickej podpory, ktorej kontakt je uvedený v Aplikácii;
Ajouter un commentaire
Annuler
Prevádzkovateľ dodržuje všetky platné zákony Slovenskej republiky; žiadne ďalšie kódexy nie sú pre Prevádzkovateľa záväzné;
Ajouter un commentaire
Annuler
Prevádzkovateľ nevyužíva žiadne prostriedky mimosúdneho riešenia sporov;
Ajouter un commentaire
Annuler
Predmetom Zmluvy nie je dodanie tovaru, na Aplikáciu sa tak nevzťahujú ustanovenia o reklamácii; Zodpovednosť za zjavné alebo skryté vady Aplikácie, ktoré mala Aplikácia v dobe jej sprístupnenia Užívateľovi, možno uplatniť u Prevádzkovateľa za podmienok stanovených Zmluvou a týmito VOP;
Ajouter un commentaire
Annuler
Užívateľ je povinný dodržovať tieto VOP, ktoré sú taktiež súčasťou Zmluvy a rovnako je povinný dodržovať platné a účinné právne predpisy Slovenskej republiky.
Ajouter un commentaire
Annuler
Užívateľ sa môže obrátiť so sťažnosťou na orgán dohľadu alebo štátneho dozoru. Slovenská obchodná inšpekcia vybavuje mimosúdne sťažnosti spotrebiteľov spôsobom a za podmienok stanovených príslušnými právnymi predpismi.
Ajouter un commentaire
Annuler
Rozhodné právo
Ajouter un commentaire
Annuler
Tieto VOP, ako aj Zmluva, sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.
Ajouter un commentaire
Annuler
Akékoľvek spory vzniknuté na základe Zmluvy a/alebo týchto VOP budú rozhodovať vecne a miestne príslušné súdy Slovenskej republiky.
Ajouter un commentaire
Annuler
Účinnosť
Ajouter un commentaire
Annuler
Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa
.
Ajouter un commentaire
Annuler

Súhlas s použitím osobných údajov

Ja,
Ajouter un commentaire
Annuler
ako užívateľ internetovej aplikácie s názvom
dostupnej v sieti Internet z internetovej adresy
,
Ajouter un commentaire
Annuler
týmto v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov , súhlasím so zhromažďovaním, uchovávaním a spracovaním osobných údajov mnou poskytnutých prevádzkovateľovi, ktorým je _____, dátum narodenia _____, miestom podnikania _____ , IČO: , so sídlom (ďalej tiež ako „prevádzkovateľ“) a súhlasím s tým, aby moje osobné údaje boli
:
Ajouter un commentaire
Annuler
prevádzkovateľom;
Ajouter un commentaire
Annuler
akýmkoľvek zamestnancom prevádzkovateľa;
Ajouter un commentaire
Annuler
akýmkoľvek zmluvným partnerom prevádzkovateľa;
Ajouter un commentaire
Annuler
Ajouter un commentaire
Annuler
Tento súhlas je udelený na dobu
, a to na
.
Ajouter un commentaire
Annuler
Prevádzkovateľom stanovený účel spracovania osobných údajov, pre ktorý tento súhlas poskytujem, je použitie osobných údajov pre
Ajouter un commentaire
Annuler
zasielanie obchodných ponúk prevádzkovateľa;
Ajouter un commentaire
Annuler
marketingové účely;
Ajouter un commentaire
Annuler
poskytovanie osobných údajov tretím osobám;
Ajouter un commentaire
Annuler
zaradenie osobných údajov do databázy;
Ajouter un commentaire
Annuler
sprístupňovanie osobných údajov tretím osobám;
Ajouter un commentaire
Annuler
Ajouter un commentaire
Annuler
Prehlasujem, že som si vedomí(á) svojich práv podľa ust. § 28 a následne zákona a prehlasujem, že všetky údaje sú presné a pravdivé a sú poskytované dobrovoľne.
Ajouter un commentaire
Annuler
Prevádzkovateľ prehlasuje, že bude zhromažďovať osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom pre naplnenie vyššie stanoveného účelu a spracovávať ich iba v súlade s účelom, ku ktorému boli zhromaždené.
Ajouter un commentaire
Annuler
Prevádzkovateľ prehlasuje, že bude osobné údaje spracovávať nasledujúcim spôsobom:
Ajouter un commentaire
Annuler
automatizovane prostredníctvom počítačov a počítačových programov;
Ajouter un commentaire
Annuler
v písomnej podobe;
Ajouter un commentaire
Annuler
Ajouter un commentaire
Annuler
Tento súhlas je slobodný a vedomí prejav vôle dotknutej osoby, ktorého obsahom je povolenie dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov.
Ajouter un commentaire
Annuler
Ako bude prejavovať používateľ súhlas?

doporučujeme pro jistotu kliknutím na tlačítko

Ajouter un commentaire
Annuler
Súhlas je konkludentne poskytnutý otvorením(použitím) vyššie popísanej internetovej aplikácie.
Ajouter un commentaire
Annuler

Súhlas so spracovaním súborov cookies

PRÍLOHA Č. 1
Ajouter un commentaire
Annuler
Čo sú súbory cookies
Ajouter un commentaire
Annuler
Súbory cookies sú krátke textové súbory, ktoré internetová stránka odošle do Vášho prehliadača. Umožňuje internetovej stránke zaznamenať informácie o Vašej návšteve, napríklad zvolený jazyk a podobne. Nasledujúca návšteva stránok tak pre Vás môže byť jednoduchšia a príjemnejšia. Súbory cookies sú dôležité, nakoľko bez nich by prechádzanie siete Internet bolo omnoho zložitejšie. Súbory cookies umožňujú lepší využitie našej internetovej stránky a prispôsobenie jej obsahu Vaším potrebám. Súbory cookies používa takmer každá internetová stránka na svete. Súbory cookies sú užitočné, pretože zvyšujú užívateľskú prívetivosť opakovane navštívenej internetovej stránky.
Ajouter un commentaire
Annuler
Druhy súborov cookies
Ajouter un commentaire
Annuler
Dočasné súbory cookies nám umožňujú prepájať Vaše jednotlivé aktivity po dobu prehliadania týchto internetových stránok. V okamihu otvorenia okna Vašeho prehliadača sa tieto súbory aktivujú a deaktivujú sa po zatvorení okna Vašeho prehliadača. Dočasné cookies sa po zatvorení prehliadača vymažú.
Ajouter un commentaire
Annuler
Trvalé súbory cookies nám pomáhajú Váš počítač identifikovať, ak opakovane navštívite našu internetovú stránku. Ďalšou výhodou trvalých cookies je to, že nám umožňujú prispôsobiť naše internetové stránky Vašim potrebám.
Ajouter un commentaire
Annuler
Využívanie súborov cookies
Ajouter un commentaire
Annuler
Týmto si Vás dovoľujeme informovať, že naše internetové stránky využívajú pre svoju činnosť súbory cookies, teda Vaše súbory cookies, vrátane dočasných a trvalých, spracovávame.
Ajouter un commentaire
Annuler
Tento súhlas je udelený na dobu
.
Ajouter un commentaire
Annuler
Internetové prehliadače obvykle obsahujú správu súborov cookies. V rámci nastavení Vášho prehliadača tak pravdepodobne môžete jednotlivé súbory cookies ručne mazať, blokovať či celkom zakázať ich používanie. Pre viac informácií použite nápovedu Vášho internetového prehliadača.
Ajouter un commentaire
Annuler
Účel použitia súborv cookies
Ajouter un commentaire
Annuler
Používate pre meranie návštevnosti na Vašej internetovej stránke programy tretích strán (napr. Google Analytics)?
K personalizácií obsahu a reklám, k poskytovaniu funkcií sociálnych médií a analýze našej návštevnosti využívame súbory cookies. Informácie o tom, ako náš web používate, zdieľame so svojimi partnermi pôsobiacimi v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýz.
Ajouter un commentaire
Annuler
Súbory cookies využívame, okrem účelu uvedeného v predchádzajúcom odstavci, len
Ajouter un commentaire
Annuler
Je veux faire vérifier le document par un cabinet d'avocat
JUDr. Lukáš Polák | JUDr. Lukáš Polák, advokát
Afficher plus d'informations Cacher
Je veux être prévenu(e) quand les dates limites approchent GRATUITEMENT
Le système vous prévenira automatiquement quand les dates d'échéance dans le contrat approchent

Obtenez ce document aux formats PDF et Word

Ce document coûte 6.90 € (6.90 € avec la TVA)

Veuillez patienter, le document est en train d'être généré.