Créer votre Licenční smlouvu na míru

Ce modèle a été préparé par: Milan Trávníček, JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor

Instructions

  • Použijte, pokud poskytujete licenci (právo k užívání) např. k softwaru, vašemu logu, grafickému dílu nebo jinému autorskému dílu.
  • Pokud bude autorské dílo vytvořeno pro vás na zakázku, použijte Smlouvu o dílo (která obsahuje licenční smlouvu) nebo Rámcovou smlouvu o dílo, pokud jste stálým dodavatelem nebo odběratelem.
  • Zákonnou úpravu týkající se této smlouvy naleznete zde.

Licenční smlouva

Předmětem poskytnutí licence je
Ajouter un commentaire
Annuler
TATO LICENČNÍ SMLOUVA (DÁLE JEN „SMLOUVA“) BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI
Ajouter un commentaire
Annuler
Poskytovatelem je
Ajouter un commentaire
Annuler
Jméno:
Ajouter un commentaire
Annuler
Datum narození:
Ajouter un commentaire
Annuler
Rodné číslo:
Ajouter un commentaire
Annuler
Trvalé bydliště:
Ajouter un commentaire
Annuler
Telefon:
Ajouter un commentaire
Annuler
E-mail:
Ajouter un commentaire
Annuler
Ajouter un commentaire
Annuler
(dále jako „Poskytovatel“)
Ajouter un commentaire
Annuler
a
Ajouter un commentaire
Annuler
Nabyvatelem je
Ajouter un commentaire
Annuler
Jméno:
Ajouter un commentaire
Annuler
Datum narození:
Ajouter un commentaire
Annuler
Rodné číslo:
Ajouter un commentaire
Annuler
Trvalé bydliště:
Ajouter un commentaire
Annuler
Telefon:
Ajouter un commentaire
Annuler
E-mail:
Ajouter un commentaire
Annuler
Ajouter un commentaire
Annuler
(dále jako „Nabyvatel“)
Ajouter un commentaire
Annuler
( Poskytovatel a Nabyvatel dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)
Ajouter un commentaire
Annuler
SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
Ajouter un commentaire
Annuler
1
Definice
Ajouter un commentaire
Annuler
1.1
V této Smlouvě „Předmět licence“ znamená počítačový program s názvem
, jehož autorem a distributorem je Poskytovatel.
Ajouter un commentaire
Annuler
1.2
Předmět licence je dále blíže popsán v příloze této Smlouvy.
Ajouter un commentaire
Annuler
2
Licence
Ajouter un commentaire
Annuler
2.1
Poskytovatel tímto poskytuje Nabyvateli k Předmětu licence
licenci, a to
, na dobu
(dále jako „Licence“).
Ajouter un commentaire
Annuler
2.2
Licence je poskytnuta
Předmětu licence.
Ajouter un commentaire
Annuler
2.3
Licence je udělena
Ajouter un commentaire
Annuler
2.4
Nabyvatel
právo udělit třetím osobám podlicenci(e) v plném nebo částečném rozsahu licence, a to
.
Ajouter un commentaire
Annuler
2.5
Nabyvatel
právo zcela nebo částečně postoupit Licenci kterékoliv třetí osobě a tato třetí osoba neomezeně dále, k čemuž tímto Poskytovatel uděluje souhlas.
Ajouter un commentaire
Annuler
2.6
Poskytovatel prohlašuje, že disponuje veškerými právy vyplývajícími z duševního vlastnictví k poskytnutí výše uvedené Licence, včetně všech práv v tomto článku uvedených.
Ajouter un commentaire
Annuler
3
Trvání Smlouvy
Ajouter un commentaire
Annuler
3.1
Tato Smlouva je uzavřena na dobu trvání Licence podle čl. 2 této Smlouvy.
Ajouter un commentaire
Annuler
4
Odměna za Licenci
Ajouter un commentaire
Annuler
4.1
Smluvní strany ujednávají, že Poskytovatel poskytuje Nabyvateli Licenci
.
Ajouter un commentaire
Annuler
4.2
Nabyvatel se zavazuje zaplatit Poskytovateli za Licenci
+ slovy
bez ohledu na dobu trvání Licence (dále jako „Odměna“).
Ajouter un commentaire
Annuler
5
Platební podmínky
Ajouter un commentaire
Annuler
Odměna má být zaplacena
5.1
Nabyvatel se zavazuje zaplatit Odměnu nebo jakoukoliv její část
na výše uvedené adrese
.
Ajouter un commentaire
Annuler
5.2
Odměna je splatná
.
Ajouter un commentaire
Annuler
5.3
O zaplacení Odměny nebo jakékoliv její části bude Smluvními stranami sepsán a podepsán předávací protokol nebo jiný dokument potvrzující zaplacení Odměny. Zaplacením Odměny a/nebo jakékoliv její části se rozumí připsání celé příslušné částky na bankovní účet Poskytovatele.
Ajouter un commentaire
Annuler
6
Související služby
Ajouter un commentaire
Annuler
6.1
Poskytovatel poskytuje následující placené poradenské činnosti, údržbu či jiné technické služby v souvislosti s poskytnutou licencí podle této smlouvy:
Ajouter un commentaire
Annuler
6.1.1
Práce programátora či jiného pracovníka Poskytovatele na místě u Nabyvatele činí
+ slovy
za každou započatou hodinu.
Ajouter un commentaire
Annuler
6.1.2
Práce programátora či jiného pracovníka Poskytovatele přes vzdálenou podporu činí
+ slovy
za každou započatou hodinu.
Ajouter un commentaire
Annuler
6.1.3
Cestovní výdaje činí
+ slovy
za každý kilometr.
Ajouter un commentaire
Annuler
Ajouter un commentaire
Annuler
6.2
Finanční částky jsou v tomto článku uvedeny
.
Ajouter un commentaire
Annuler
6.3
Služby poskytnuté na základě tohoto článku budou Poskytovatelem účtovány samostatně. Pro účely ostatních článků této Smlouvy se však finanční částky dle tohoto článku Smlouvy považují za část Odměny.
Ajouter un commentaire
Annuler
7
Smluvní pokuta
Ajouter un commentaire
Annuler
7.1
V případě, že se Nabyvatel dostane do prodlení se zaplacením Odměny nebo její části podle článku 5 této Smlouvy, zavazuje se zaplatit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši
% z dlužné částky za každý den prodlení až do úplného zaplacení Odměny.
Ajouter un commentaire
Annuler
8
Výpověď
Ajouter un commentaire
Annuler
8.1
Smluvní strany
právo vypovědět tuto Smlouvu z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu.
Ajouter un commentaire
Annuler
8.2
Výpovědní doba činí
a počíná běžet
, ve kterém byla písemná výpověď doručena druhé Smluvní straně.
Ajouter un commentaire
Annuler
8.3
Licence končí uplynutím výpovědní doby.
Ajouter un commentaire
Annuler
9
Odstoupení od Smlouvy
Ajouter un commentaire
Annuler
9.1
Nabyvatel má právo od této Smlouvy odstoupit v případě, že:
Ajouter un commentaire
Annuler
9.1.1
Poskytovatel vstoupí do likvidace nebo bude na jeho majetek prohlášen soudem konkurz nebo bude zamítnut návrh na vyhlášení konkurzu pro nedostatek majetku nebo zanikne bez likvidace a/nebo bude soudem prohlášen úpadek Poskytovatele a/nebo Poskytovatel vstoupí do insolvence;
Ajouter un commentaire
Annuler
9.1.2
Prohlášení Poskytovatele uvedené v odst. 2.6 této Smlouvy se ukáže jako nepravdivé.
Ajouter un commentaire
Annuler
9.2
Poskytovatel má právo od této Smlouvy odstoupit v případě, že:
Ajouter un commentaire
Annuler
9.2.1
Nabyvatel je v prodlení se zaplacením Odměny nebo její části delším než
dní;
Ajouter un commentaire
Annuler
9.2.2
Nabyvatel vstoupí do likvidace nebo bude na jeho majetek prohlášen soudem konkurz nebo bude zamítnut návrh na vyhlášení konkurzu pro nedostatek majetku nebo zanikne bez likvidace a/nebo bude soudem prohlášen úpadek Nabyvatele a/nebo Nabyvatel vstoupí do insolvence;
Ajouter un commentaire
Annuler
9.2.3
Nabyvatel poruší podmínky Licence uvedené v čl. 2 této Smlouvy.
Ajouter un commentaire
Annuler
9.3
Odstoupení je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně.
Ajouter un commentaire
Annuler
9.4
V případě odstoupení
Smluvní strany povinny vrátit si vzájemně poskytnutá plnění; tím není dotčen nárok na vydání bezdůvodného obohacení.
Ajouter un commentaire
Annuler
10
Rozhodné právo
Ajouter un commentaire
Annuler
10.1
Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména ust. § 2358 násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Ajouter un commentaire
Annuler
11
Závěrečná ustanovení
Ajouter un commentaire
Annuler
11.1
V této Smlouvě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy.
Ajouter un commentaire
Annuler
11.2
Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Smlouvy.
Ajouter un commentaire
Annuler
11.3
Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Smlouvy.
Ajouter un commentaire
Annuler
11.4
Tato Smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
Ajouter un commentaire
Annuler
11.5
Tato Smlouva je vyhotovena v 2 stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží 1 stejnopis této Smlouvy.
Ajouter un commentaire
Annuler
11.6
Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Smlouvy.
Ajouter un commentaire
Annuler
11.7
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu všemi Smluvními stranami.
Ajouter un commentaire
Annuler
11.8
Smluvní strany si tuto Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
Ajouter un commentaire
Annuler
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
Ajouter un commentaire
Annuler
V
dne
Ajouter un commentaire
Annuler
_____________________________________
Ajouter un commentaire
Annuler
_____
Ajouter un commentaire
Annuler
V
dne
Ajouter un commentaire
Annuler
_____________________________________
Ajouter un commentaire
Annuler
_____
Ajouter un commentaire
Annuler
Je veux faire vérifier le document par un cabinet d'avocat
Milan Trávníček | JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor
Afficher plus d'informations Cacher
Je veux être prévenu(e) quand les dates limites approchent GRATUITEMENT
Le système vous prévenira automatiquement quand les dates d'échéance dans le contrat approchent

Obtenez ce document aux formats PDF et Word

Ce document coûte 199 Kč (199,00 Kč avec la TVA)

Veuillez patienter, le document est en train d'être généré.