Créer votre Licenční smlouvu na míru

Ce modèle a été préparé par: Milan Trávníček, JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor

Instructions

  • Použijte, pokud poskytujete licenci (právo k užívání) např. k softwaru, vašemu logu, grafickému dílu nebo jinému autorskému dílu.
  • Pokud bude autorské dílo vytvořeno pro vás na zakázku, použijte Smlouvu o dílo (která obsahuje licenční smlouvu) nebo Rámcovou smlouvu o dílo, pokud jste stálým dodavatelem nebo odběratelem.
  • Zákonnou úpravu týkající se této smlouvy naleznete zde.

Licenční smlouva

Předmětem poskytnutí licence je
TATO LICENČNÍ SMLOUVA (DÁLE JEN „SMLOUVA“) BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI
Poskytovatelem je
Jméno:
Datum narození:
Rodné číslo:
Trvalé bydliště:
Telefon:
E-mail:
(dále jako „Poskytovatel“)
a
Nabyvatelem je
Jméno:
Datum narození:
Rodné číslo:
Trvalé bydliště:
Telefon:
E-mail:
(dále jako „Nabyvatel“)
( Poskytovatel a Nabyvatel dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)
SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
1
Definice
1.1
V této Smlouvě „Předmět licence“ znamená počítačový program s názvem , jehož autorem a distributorem je Poskytovatel.
1.2
Předmět licence je dále blíže popsán v příloze této Smlouvy.
2
Licence
2.1
Poskytovatel tímto poskytuje Nabyvateli k Předmětu licence licenci, a to , na dobu (dále jako „Licence“).
2.2
Licence je poskytnuta Předmětu licence.
2.3
Licence je udělena
2.4
Nabyvatel právo udělit třetím osobám podlicenci(e) v plném nebo částečném rozsahu licence, a to .
2.5
Nabyvatel právo zcela nebo částečně postoupit Licenci kterékoliv třetí osobě a tato třetí osoba neomezeně dále, k čemuž tímto Poskytovatel uděluje souhlas.
2.6
Poskytovatel prohlašuje, že disponuje veškerými právy vyplývajícími z duševního vlastnictví k poskytnutí výše uvedené Licence, včetně všech práv v tomto článku uvedených.
3
Trvání Smlouvy
3.1
Tato Smlouva je uzavřena na dobu trvání Licence podle čl. 2 této Smlouvy.
4
Odměna za Licenci
4.1
Smluvní strany ujednávají, že Poskytovatel poskytuje Nabyvateli Licenci .
4.2
Nabyvatel se zavazuje zaplatit Poskytovateli za Licenci + slovy bez ohledu na dobu trvání Licence (dále jako „Odměna“).
Odměna má být zaplacena
5
Platební podmínky
5.1
Nabyvatel se zavazuje zaplatit Odměnu nebo jakoukoliv její část na výše uvedené adrese .
5.2
Odměna je splatná .
5.3
O zaplacení Odměny nebo jakékoliv její části bude Smluvními stranami sepsán a podepsán předávací protokol nebo jiný dokument potvrzující zaplacení Odměny. Zaplacením Odměny a/nebo jakékoliv její části se rozumí připsání celé příslušné částky na bankovní účet Poskytovatele.
6
Související služby
6.1
Poskytovatel poskytuje následující placené poradenské činnosti, údržbu či jiné technické služby v souvislosti s poskytnutou licencí podle této smlouvy:
6.1.1
Práce programátora či jiného pracovníka Poskytovatele na místě u Nabyvatele činí + slovy za každou započatou hodinu.
6.1.2
Práce programátora či jiného pracovníka Poskytovatele přes vzdálenou podporu činí + slovy za každou započatou hodinu.
6.1.3
Cestovní výdaje činí + slovy za každý kilometr.
6.2
Finanční částky jsou v tomto článku uvedeny .
6.3
Služby poskytnuté na základě tohoto článku budou Poskytovatelem účtovány samostatně. Pro účely ostatních článků této Smlouvy se však finanční částky dle tohoto článku Smlouvy považují za část Odměny.
7
Smluvní pokuta
7.1
V případě, že se Nabyvatel dostane do prodlení se zaplacením Odměny nebo její části podle článku 5 této Smlouvy, zavazuje se zaplatit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši % z dlužné částky za každý den prodlení až do úplného zaplacení Odměny.
8
Výpověď
8.1
Smluvní strany právo vypovědět tuto Smlouvu z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu.
8.2
Výpovědní doba činí a počíná běžet , ve kterém byla písemná výpověď doručena druhé Smluvní straně.
8.3
Licence končí uplynutím výpovědní doby.
9
Odstoupení od Smlouvy
9.1
Nabyvatel má právo od této Smlouvy odstoupit v případě, že:
9.1.1
Poskytovatel vstoupí do likvidace nebo bude na jeho majetek prohlášen soudem konkurz nebo bude zamítnut návrh na vyhlášení konkurzu pro nedostatek majetku nebo zanikne bez likvidace a/nebo bude soudem prohlášen úpadek Poskytovatele a/nebo Poskytovatel vstoupí do insolvence;
9.1.2
Prohlášení Poskytovatele uvedené v odst. 2.6 této Smlouvy se ukáže jako nepravdivé.
9.2
Poskytovatel má právo od této Smlouvy odstoupit v případě, že:
9.2.1
Nabyvatel je v prodlení se zaplacením Odměny nebo její části delším než počet dnů dní;
9.2.2
Nabyvatel vstoupí do likvidace nebo bude na jeho majetek prohlášen soudem konkurz nebo bude zamítnut návrh na vyhlášení konkurzu pro nedostatek majetku nebo zanikne bez likvidace a/nebo bude soudem prohlášen úpadek Nabyvatele a/nebo Nabyvatel vstoupí do insolvence;
9.2.3
Nabyvatel poruší podmínky Licence uvedené v čl. 2 této Smlouvy.
9.3
Odstoupení je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně.
9.4
V případě odstoupení Smluvní strany povinny vrátit si vzájemně poskytnutá plnění; tím není dotčen nárok na vydání bezdůvodného obohacení.
10
Rozhodné právo
10.1
Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména ust. § 2358 násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
11
Závěrečná ustanovení
11.1
V této Smlouvě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy.
11.2
Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Smlouvy.
11.3
Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Smlouvy.
11.4
Tato Smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
11.5
Tato Smlouva je vyhotovena v 2 stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží 1 stejnopis této Smlouvy.
11.6
Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Smlouvy.
11.7
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu všemi Smluvními stranami.
11.8
Smluvní strany si tuto Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
V dne
_____________________________________
_____
V dne
_____________________________________
_____
Je veux faire vérifier le document par un cabinet d'avocat
Milan Trávníček | JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor
Afficher plus d'informations Cacher
Je veux être prévenu(e) quand les dates limites approchent GRATUITEMENT
Le système vous prévenira automatiquement quand les dates d'échéance dans le contrat approchent

Obtenez ce document aux formats PDF et Word

Ce document coûte 199 Kč (199,00 Kč avec la TVA)

Veuillez patienter, le document est en train d'être généré.