Créer votre Smlouvu o vytvoření autorského díla spoluautory

Ce modèle a été préparé par: Mgr. Jiří Vopička, Mgr. Jiří Vopička, advokát

Instructions

V návaznosti na tuto smlouvu mohou spoluautoři využít Licenční smlouvu v aplikaci Legito k tomu, aby umožnili nakládat s dílem třetí osobě nebo některému ze spoluautorů.

Smlouva o vytvoření autorského díla spoluautory

Kolik má dílo Spoluautorů?
Ajouter un commentaire
Annuler
Autorským dílem je
Ajouter un commentaire
Annuler
TATO SMLOUVA O VYTVOŘENÍ AUTORSKÉHO DÍLA SPOLUAUTORY (DÁLE JEN „SMLOUVA“) BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI
Ajouter un commentaire
Annuler
Autor A je
Ajouter un commentaire
Annuler
Jméno:
Ajouter un commentaire
Annuler
Datum narození:
Ajouter un commentaire
Annuler
Rodné číslo:
Ajouter un commentaire
Annuler
Trvalé bydliště:
Ajouter un commentaire
Annuler
Telefon:
Ajouter un commentaire
Annuler
E-mail:
Ajouter un commentaire
Annuler
(dále jako „Autor A“)
Ajouter un commentaire
Annuler
a
Ajouter un commentaire
Annuler
Autor B je
Ajouter un commentaire
Annuler
Jméno:
Ajouter un commentaire
Annuler
Datum narození:
Ajouter un commentaire
Annuler
Rodné číslo:
Ajouter un commentaire
Annuler
Trvalé bydliště:
Ajouter un commentaire
Annuler
Telefon:
Ajouter un commentaire
Annuler
E-mail:
Ajouter un commentaire
Annuler
(dále jako „Autor B“)
Ajouter un commentaire
Annuler
( Autor A , Autor B dále též společně jako „Spoluautoři“ a každý jednotlivě jako „Spoluautor“)
Ajouter un commentaire
Annuler
SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
Ajouter un commentaire
Annuler
Předmět Smlouvy
Ajouter un commentaire
Annuler
Předmětem této Smlouvy je zejména vzájemná úprava práv a povinností Spoluautorů, a to jak mezi nimi samotnými, tak navenek, v souvislosti s vytvořeným společným autorským dílem Spoluautorů specifikovaným níže (dále jako „autorské dílo“).
Ajouter un commentaire
Annuler
Dílo dle odstavce 1.1 je dílem autorským ve smyslu autorského zákona.
Ajouter un commentaire
Annuler
Autorské dílo
Ajouter un commentaire
Annuler
Autorským dílem ve smyslu článku 1 této Smlouvy se rozumí originální počítačový program, jehož obsahem je
(dále jen „software“).
Ajouter un commentaire
Annuler
Tvůrčí přínosy
Ajouter un commentaire
Annuler
Spoluautoři s ohledem na rozsah, druh i náročnost činnosti, kterou se na vytvoření díla spolupodíleli, podpisem této Smlouvy stvrzují, že:
Ajouter un commentaire
Annuler
Autor A se na vzniku softwaru podílel těmito činnostmi:
Ajouter un commentaire
Annuler
Ajouter un commentaire
Annuler
Ajouter un commentaire
Annuler
Autor B se na vzniku softwaru podílel těmito činnostmi:
Ajouter un commentaire
Annuler
Ajouter un commentaire
Annuler
Ajouter un commentaire
Annuler
Přispěli Spoluautoři také finančními částkami?
Ajouter un commentaire
Annuler
Finanční příspěvek
Ajouter un commentaire
Annuler
Spoluautoři dále, s ohledem na veškeré náklady a výdaje s tvorbou díla spojené, podpisem této Smlouvy stvrzují, že:
Ajouter un commentaire
Annuler
Autor A se na vzniku softwaru podílel svými vlastními financemi ve výši
+ slovy
.
Ajouter un commentaire
Annuler
Autor B se na vzniku softwaru podílel svými vlastními financemi ve výši
+ slovy
.
Ajouter un commentaire
Annuler
Tvůrčí podíly
Ajouter un commentaire
Annuler
S ohledem na skutečnosti uvedené v článku 3 a 4 této Smlouvy se Spoluautoři dohodli na určení svých tvůrčích příspěvků a tedy spoluautorských podílů ve smyslu ust. § 8 odst. 5 zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, takto:
Ajouter un commentaire
Annuler
Autorovi A náleží
% podíl z výnosů z autorských práv k softwaru.
Ajouter un commentaire
Annuler
Autorovi B náleží
% podíl z výnosů z autorských práv k softwaru.
Ajouter un commentaire
Annuler
Práva a povinnosti spoluautorů
Ajouter un commentaire
Annuler
Všichni Spoluautoři mají právo podílet se na rozhodování o nakládání se softwarem.
Ajouter un commentaire
Annuler
K postoupení práva k výkonu majetkových autorských práv k softwaru je třeba souhlasu
Spoluautorů.
Ajouter un commentaire
Annuler
K udělení výhradní licence k softwaru je třeba souhlasu
Spoluautorů.
Ajouter un commentaire
Annuler
K udělení nevýhradní licence k softwaru je třeba souhlasu
Spoluautorů.
Ajouter un commentaire
Annuler
K udělení práva poskytnout podlicenci třetí osobě k softwaru je třeba souhlasu
Spoluautorů.
Ajouter un commentaire
Annuler
Ke změně softwaru je třeba souhlasu
Spoluautorů.
Ajouter un commentaire
Annuler
Ajouter un commentaire
Annuler
V případě jakéhokoliv jiného nakládání se softwarem je třeba souhlasu
Spoluautorů.
Ajouter un commentaire
Annuler
Osobnostní autorská práva Spoluautorů ve smyslu autorského zákona, vzniklá vytvořením díla, jsou mezi autory nepřevoditelná a autorství se nelze vzdát. Vyloučený je také převod osobnostních autorských práv na jakoukoliv třetí osobu, a to i v případě dědictví. Majetková autorská práva jsou převoditelná za podmínek dle této Smlouvy a jsou také předmětem dědictví.
Ajouter un commentaire
Annuler
Důvěrnost
Ajouter un commentaire
Annuler
Každý ze Spoluautorů se zavazuje, že nezpřístupní ani nepoužije žádnou informaci obchodní a/nebo výrobní povahy, se kterou se seznámí v souvislosti s plněním této Smlouvy, zejména nezpřístupní ani nepoužije:
Ajouter un commentaire
Annuler
žádnou takovou informaci obsaženou v této Smlouvě;
Ajouter un commentaire
Annuler
databázi zákazníků ostatních Spoluautorů ani kontakty na ně;
Ajouter un commentaire
Annuler
cenovou politiku ostatních Spoluautorů;
Ajouter un commentaire
Annuler
marketingovou strategii ostatních Spoluautorů;
Ajouter un commentaire
Annuler
informace o uzavřených smlouvách a dodavatelích ostatních Spoluautorů;
Ajouter un commentaire
Annuler
způsob fungování podniku ostatních Spoluautorů;
Ajouter un commentaire
Annuler
strategická rozhodnutí a podnikatelské záměry ostatních Spoluautorů;
Ajouter un commentaire
Annuler
Ajouter un commentaire
Annuler
(dále jen „Důvěrná informace“).
Ajouter un commentaire
Annuler
Povinnost mlčenlivosti podle odstavce 7.1 této Smlouvy platí s výjimkou případů, kdy:
Ajouter un commentaire
Annuler
Spoluautor udělil předchozí písemný souhlas s takovým zpřístupněním nebo použitím Důvěrné informace;
Ajouter un commentaire
Annuler
právní předpis nebo veřejnoprávní orgán stanoví povinnost zpřístupnit nebo použít Důvěrnou informaci;
Ajouter un commentaire
Annuler
takové zpřístupnění nebo použití Důvěrné informace je nezbytné pro realizaci této Smlouvy;
Ajouter un commentaire
Annuler
je to podle jakékoliv smlouvy nebo dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dovoleno;
Ajouter un commentaire
Annuler
Ajouter un commentaire
Annuler
Mezi Důvěrné informace nepatří žádné informace, které jsou v době jejich zpřístupnění nebo použití běžně dostupné veřejnosti.
Ajouter un commentaire
Annuler
Smluvní pokuta
Ajouter un commentaire
Annuler
Spoluautoři se dohodli, že v případě, že jakýkoliv ze Spoluautorů poruší jakoukoliv povinnost sjednanou v této Smlouvě, je příslušný Spoluautor povinen zaplatit ostatním Spoluautorům dohromady smluvní pokutu ve výši
+ slovy
za každý takový případ.
Ajouter un commentaire
Annuler
V případě porušení povinností vyplývajících z článku 7 této Smlouvy některým ze Spoluautorů je tento Spoluautor povinen ostatním Spoluautorům zaplatit smluvní pokutu ve výši
+ slovy
a předat veškerý tím získaný prospěch. Tím nejsou dotčeny nároky na náhradu škody ostatních Spoluautorů.
Ajouter un commentaire
Annuler
Smluvními pokutami podle této Smlouvy není dotčeno právo na náhradu škody v plné výši.
Ajouter un commentaire
Annuler
Odměna za tvůrčí příspěvky
Ajouter un commentaire
Annuler
S ohledem na autorským zákonem dané společné a nerozdílné postavení Spoluautorů musí být v případě jejich rozhodnutí o nakládání se softwarem jeho nezbytnou součástí také vzájemná dohoda o způsobu úhrady odměny za jejich tvůrčí příspěvky a její splatnost.
Ajouter un commentaire
Annuler
Odměna Spoluautorů v souvislosti s poskytnutím licence k softwaru musí být před rozdělením mezi Spoluautory vždy poukazována pouze na samostatný účet tak, aby bylo možné tyto prostředky jednoznačně identifikovat.
Ajouter un commentaire
Annuler
Spoluautoři jsou povinni si za účelem úhrady své odměny za tvůrčí příspěvky navzájem na výzvu sdělovat úplné a pravdivé informace o výši a datu úhrady odměny obdržené za poskytnutí majetkových autorských práv od třetích osob.
Ajouter un commentaire
Annuler
Rozhodné právo
Ajouter un commentaire
Annuler
Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů.
Ajouter un commentaire
Annuler
Závěrečná ustanovení
Ajouter un commentaire
Annuler
V této Smlouvě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy.
Ajouter un commentaire
Annuler
Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Smlouvy.
Ajouter un commentaire
Annuler
Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Spoluautory ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Smlouvy.
Ajouter un commentaire
Annuler
Pokud není stanoveno jinak, každé oznámení, pokyn, výzva, sdělení, potvrzení nebo jakékoliv jiné oznámení, jež má být podle této Smlouvy učiněno, se bude považovat za řádně učiněné, jestliže bude učiněno:
Ajouter un commentaire
Annuler
– písemně, podepsáno odesílatelem a doručeno na adresy ostatních spoluautorů uvedené v záhlaví této Smlouvy nebo na jiné adresy, jež každý Spoluautor může ve formě oznámení podle tohoto odstavce oznámit jinému Spoluautorovi
Ajouter un commentaire
Annuler
– elektronicky e-mailem na e-mailové adresy jednotlivých Spoluautorů, uvedené v záhlaví této Smlouvy
Ajouter un commentaire
Annuler
Spoluautoři se dohodli, že veškeré informace, které se dozví v souvislosti s touto Smlouvou, budou považovány za důvěrné. Spoluautoři se zavazují učinit veškerá opatření k tomu, aby se o důvěrných informacích nedozvěděly třetí osoby. Autor je oprávněn poskytnout důvěrné informace třetí osobě jen se souhlasem všech ostatních Spoluautorů.
Ajouter un commentaire
Annuler
Tato Smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Spoluautory.
Ajouter un commentaire
Annuler
Tato Smlouva je vyhotovena v 2 stejnopisech. Každý Spoluautor obdrží 1 stejnopis této Smlouvy.
Ajouter un commentaire
Annuler
Každý ze Spoluautorů nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Smlouvy.
Ajouter un commentaire
Annuler
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku svého podpisu všemi Spoluautory.
Ajouter un commentaire
Annuler
Spoluautoři si tuto Smlouvu přečetli, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
Ajouter un commentaire
Annuler
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
Ajouter un commentaire
Annuler
V
, dne
Ajouter un commentaire
Annuler
_____________________________________
Ajouter un commentaire
Annuler
_____
Ajouter un commentaire
Annuler
V
, dne
Ajouter un commentaire
Annuler
_____________________________________
Ajouter un commentaire
Annuler
_____
Ajouter un commentaire
Annuler
Je veux faire vérifier le document par un cabinet d'avocat
Mgr. Jiří Vopička | Mgr. Jiří Vopička, advokát
Afficher plus d'informations Cacher
Je veux être prévenu(e) quand les dates limites approchent GRATUITEMENT
Le système vous prévenira automatiquement quand les dates d'échéance dans le contrat approchent

Obtenez ce document aux formats PDF et Word

Ce document coûte 199 Kč (199,00 Kč avec la TVA)

Veuillez patienter, le document est en train d'être généré.