Créer votre Směnnou smlouvu na míru

Ce modèle a été préparé par: Mgr. Jaroslav Zeman, Spring Walk advokátni kancelář

Instructions

  • Použijte, pokud směňujete vozidlo, nemovitost nebo jakoukoliv jinou věc (konkrétní nastavení je ve smlouvě).
  • Spolu se smlouvou se Vám automaticky vygenerují i Předávací protokoly.
  • Zákonnou úpravu týkající se této smlouvy naleznete zde.

Směnná smlouva

Chcete směňovat
Ajouter un commentaire
Annuler
Nemovitostmi budou
Ajouter un commentaire
Annuler
TATO SMĚNNÁ SMLOUVA (DÁLE JEN „SMLOUVA“) BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI
Ajouter un commentaire
Annuler
Prvním směňujícím je
Ajouter un commentaire
Annuler
Jméno:
Ajouter un commentaire
Annuler
Datum narození:
Ajouter un commentaire
Annuler
Rodné číslo:
Ajouter un commentaire
Annuler
Trvalé bydliště:
Ajouter un commentaire
Annuler
Telefon:
Ajouter un commentaire
Annuler
E-mail:
Ajouter un commentaire
Annuler
Ajouter un commentaire
Annuler
(dále jako „První směňující“)
Ajouter un commentaire
Annuler
a
Ajouter un commentaire
Annuler
Druhým směňujícím je
Ajouter un commentaire
Annuler
Jméno:
Ajouter un commentaire
Annuler
Datum narození:
Ajouter un commentaire
Annuler
Rodné číslo:
Ajouter un commentaire
Annuler
Trvalé bydliště:
Ajouter un commentaire
Annuler
Telefon:
Ajouter un commentaire
Annuler
E-mail:
Ajouter un commentaire
Annuler
Ajouter un commentaire
Annuler
(dále jako „Druhý směňující“)
Ajouter un commentaire
Annuler
( První směňující a Druhý směňující dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)
Ajouter un commentaire
Annuler
SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
Ajouter un commentaire
Annuler
Definice věci prvního směňujícího
Ajouter un commentaire
Annuler
V této Smlouvě „Věc č. 1“ znamená
Ajouter un commentaire
Annuler
číslo
o výměře
m2, nacházející se v
podlaží budovy č. p.
(dále jako „Budova“) umístěné na pozemku – parcele č.
(dále jako „Pozemek“)
Ajouter un commentaire
Annuler
a spoluvlastnický podíl na společných částech Budovy o velikosti
Ajouter un commentaire
Annuler
a spoluvlastnický podíl na Pozemku o velikosti
přidat parcelu
Ajouter un commentaire
Annuler
, přičemž uvedené nemovitosti leží v katastrálním území
, obec
.
Ajouter un commentaire
Annuler
Věc č. 1 je zapsána na listu vlastnictví č.
, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro
, katastrální pracoviště
.
Ajouter un commentaire
Annuler
Definice věci druhého směňujícího
Ajouter un commentaire
Annuler
V této Smlouvě „Věc č. 2“ znamená
Ajouter un commentaire
Annuler
číslo
o výměře
m2, nacházející se v
podlaží budovy č. p.
(dále jako „Budova“) umístěné na pozemku – parcele č.
(dále jako „Pozemek“)
Ajouter un commentaire
Annuler
a spoluvlastnický podíl na společných částech Budovy o velikosti
Ajouter un commentaire
Annuler
a spoluvlastnický podíl na Pozemku o velikosti
přidat parcelu
Ajouter un commentaire
Annuler
, přičemž uvedené nemovitosti leží v katastrálním území
, obec
.
Ajouter un commentaire
Annuler
Věc č. 2 je zapsána na listu vlastnictví č.
, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro
, katastrální pracoviště
.
Ajouter un commentaire
Annuler
Věc č. 1 a Věc č. 2, společně též jako „Věci“, není-li třeba užít konkrétního označení každé z nich.
Ajouter un commentaire
Annuler
Předmět Smlouvy
Ajouter un commentaire
Annuler
Předmětem této Smlouvy je směna Věci č. 1 a Věci č. 2 mezi Prvním směňujícím a Druhým směňujícím.
Ajouter un commentaire
Annuler
Prohlášení Prvního směňujícího
Ajouter un commentaire
Annuler
První směňující prohlašuje, že je výlučným vlastníkem Věci č. 1.
Ajouter un commentaire
Annuler
První směňující prohlašuje, že Věc č. 1 není zatížena žádnými právy třetích osob, zejména na Věci č. 1 nevázne žádné zástavní právo.
Ajouter un commentaire
Annuler
Druhý směňující prohlašuje, že si Věc č. 1 řádně prohlédl a seznámil se se stavem Věci č. 1 před uzavřením této Smlouvy.
Ajouter un commentaire
Annuler
První směňující prohlašuje, že Věc č. 1 nemá žádné právní vady, zejména na ní neváznou žádné dluhy, předkupní práva, věcná práva včetně práv zástavních a podzástavních, služebností a reálných břemen a ani jiná práva třetích osob včetně práv nájemních, a že výkon vlastnických práv k předmětné Věci č. 1 není jakkoli omezen.
Ajouter un commentaire
Annuler
První směňující prohlašuje, že Věc č. 1 není předmětem insolvenčního nebo jiného obdobného řízení ani předmětem výkonu soudního nebo správního rozhodnutí a Věc č. 1 ani žádná její část nebyla vložena do základního kapitálu obchodní společnosti nebo družstva, nadace, nadačního fondu či jiného právního subjektu.
Ajouter un commentaire
Annuler
První směňující prohlašuje, že nebyla k vymožení pohledávky za Prvním směňujícím nařízena exekuce či soudní výkon rozhodnutí, ani se První směňující nenachází v takové situaci, kdy by takováto skutečnost hrozila.
Ajouter un commentaire
Annuler
První směňující prohlašuje, že neexistují žádné jiné smlouvy, dohody nebo splatné či nesplatné pohledávky, které by ohledně Věci č. 1 zakládaly výše uvedená práva, jež dosud nejsou zapsána v katastru nemovitostí, pokud se tam zapisují, a ani nejsou u příslušného katastrálního úřadu ohledně Věci č. 1 podány žádné návrhy, o nichž dosud nebylo pravomocně rozhodnuto, a v katastru nemovitostí tak není v této souvislosti u Věci č. 1 vedena žádná poznámka či plomba.
Ajouter un commentaire
Annuler
Prohlášení Druhého směňujícího
Ajouter un commentaire
Annuler
Druhý směňující prohlašuje, že je výlučným vlastníkem Věci č. 2.
Ajouter un commentaire
Annuler
Druhý směňující prohlašuje, že Věc č. 2 není zatížena žádnými právy třetích osob, zejména na Věci č. 2 nevázne žádné zástavní právo.
Ajouter un commentaire
Annuler
První směňující prohlašuje, že si Věc č. 2 řádně prohlédl a seznámil se se stavem Věci č. 2 před uzavřením této Smlouvy.
Ajouter un commentaire
Annuler
Druhý směňující prohlašuje, že Věc č. 2 nemá žádné právní vady, zejména na ní neváznou žádné dluhy, předkupní práva, věcná práva včetně práv zástavních a podzástavních, služebností a reálných břemen a ani jiná práva třetích osob včetně práv nájemních, a že výkon vlastnických práv k předmětné Věci č. 2 není jakkoli omezen.
Ajouter un commentaire
Annuler
Druhý směňující prohlašuje, že Věc č. 2 není předmětem insolvenčního nebo jiného obdobného řízení ani předmětem výkonu soudního nebo správního rozhodnutí a Věc č. 2 ani žádná její část nebyla vložena do základního kapitálu obchodní společnosti nebo družstva, nadace, nadačního fondu či jiného právního subjektu;
Ajouter un commentaire
Annuler
Druhý směňující prohlašuje, že nebyla k vymožení pohledávky za Druhým směňujícím nařízena exekuce či soudní výkon rozhodnutí, ani se Druhý směňující nenachází v takové situaci, kdy by takováto skutečnost hrozila.
Ajouter un commentaire
Annuler
Druhý směňující prohlašuje, že neexistují žádné jiné smlouvy, dohody nebo splatné či nesplatné pohledávky, které by ohledně Věci č. 2 zakládaly výše uvedená práva, jež dosud nejsou zapsána v katastru nemovitostí, pokud se tam zapisují, a ani nejsou u příslušného katastrálního úřadu ohledně Věci č. 2 podány žádné návrhy, o nichž dosud nebylo pravomocně rozhodnuto, a v katastru nemovitostí tak není v této souvislosti u Věci č. 2 vedena žádná poznámka či plomba.
Ajouter un commentaire
Annuler
Předání Věci č. 1
Ajouter un commentaire
Annuler
První směňující je povinen předat Věc č. 1 Druhému směňujícímu
.
Ajouter un commentaire
Annuler
Předání a převzetí Věci č. 1 stvrzují Smluvní strany podpisem této Smlouvy.
Ajouter un commentaire
Annuler
Smluvní strany se dohodly na tom, že První směňující je povinen Věc č. 1 vyklidit a vyklizenou ji předat Druhému směňujícímu do třiceti (30) dnů od provedení vkladu vlastnického práva k Věci č. 1 ve prospěch Druhého směňujícího dle této Smlouvy, a to v termínu vzájemně odsouhlaseném Prvním směňujícím a Druhým směňujícím, přičemž Smluvní strany jsou povinny postupovat v součinnosti při stanovení vhodného termínu předání Věci č. 1.
Ajouter un commentaire
Annuler
Předání Věci č. 2
Ajouter un commentaire
Annuler
Druhý směňující je povinen předat Věc č. 2 Prvnímu směňujícímu
.
Ajouter un commentaire
Annuler
Předání a převzetí Věci č. 2 stvrzují Smluvní strany podpisem této Smlouvy.
Ajouter un commentaire
Annuler
Smluvní strany se dohodly na tom, že Druhý směňující je povinen Věc č. 2 vyklidit a vyklizenou ji předat Prvnímu směňujícímu do třiceti (30) dnů od provedení vkladu vlastnického práva k Věci č. 2 ve prospěch Prvního směňujícího dle této Smlouvy, a to v termínu vzájemně odsouhlaseném Druhým směňujícím a Prvním směňujícím, přičemž Smluvní strany jsou povinny postupovat v součinnosti při stanovení vhodného termínu předání Věci č. 2.
Ajouter un commentaire
Annuler
Přechod nebezpečí škody na Věci č. 1
Ajouter un commentaire
Annuler
Nebezpečí škody na Věci č. 1 přechází z Prvního směňujícího na Druhého směňujícího momentem
.
Ajouter un commentaire
Annuler
Přechod nebezpečí škody na Věci č. 2
Ajouter un commentaire
Annuler
Nebezpečí škody na Věci č. 2 přechází z Druhého směňujícího na Prvního směňujícího momentem
.
Ajouter un commentaire
Annuler
Katastr nemovitostí
Ajouter un commentaire
Annuler
Smluvní strany si jsou vědomy skutečnosti, že vlastnické právo ke směňovaným Věcem vzniká až vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí, s právními účinky ke dni podání návrhu na vklad.
Ajouter un commentaire
Annuler
Návrh na vklad vlastnického práva k Věci č. 1 ve prospěch Druhého směňujícího podá u příslušného katastrálního úřadu
neprodleně po uzavření této Smlouvy a opačná Smluvní strana je povinna k tomuto účelu poskytnout veškerou nezbytnou součinnost, zejména podepsat návrh na vklad.
Ajouter un commentaire
Annuler
Návrh na vklad vlastnického práva k Věci č. 2 ve prospěch Prvního směňujícího podá u příslušného katastrálního úřadu
neprodleně po uzavření této Smlouvy a opačná Smluvní strana je povinna k tomuto účelu poskytnout veškerou nezbytnou součinnost, zejména podepsat návrh na vklad.
Ajouter un commentaire
Annuler
V případě, že příslušný katastrální úřad zamítne předmětný návrh na vklad, Smluvní strany se zavazují znovu uzavřít tuto Smlouvu nebo její dodatek či jakýkoliv jiný dokument tak, aby podmínky či požadavky katastrálního úřadu byly k zápisu vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí splněny.
Ajouter un commentaire
Annuler
Poplatky za Věc č. 1
Ajouter un commentaire
Annuler
Správní poplatek katastrálního úřadu v souvislosti s převodem Věci č. 1 je povinen zaplatit
.
Ajouter un commentaire
Annuler
Poplatky za Věc č. 2
Ajouter un commentaire
Annuler
Správní poplatek katastrálního úřadu v souvislosti s převodem Věci č. 2 je povinen zaplatit
.
Ajouter un commentaire
Annuler
Vady na Věci č. 1 Prvního směňujícího
Ajouter un commentaire
Annuler
Druhý směňující je povinen Věc č. 1 řádně prohlédnout
a sdělit Prvnímu směňujícímu vady Věci č. 1, a pokud tak neučiní, platí, že Věc č. 1 nemá žádné zjevné vady.
Ajouter un commentaire
Annuler
Za sdělení vad se považuje i uvedení těchto vad v předávacím protokolu.
Ajouter un commentaire
Annuler
Je-li vada Věci č. 1 nepodstatným porušením této Smlouvy, odstraní První směňující vady Věci č. 1 ve lhůtě
dní od jejího předání.
Ajouter un commentaire
Annuler
Pokud První směňující neodstraní vady ve výše uvedené lhůtě, má Druhý směňující právo odstranit vady, a to i prostřednictvím třetí osoby, na náklady Prvního směňujícího, které se První směňující tímto zavazuje uhradit Druhému směňujícímu.
Ajouter un commentaire
Annuler
Je-li vada Věci č. 1 podstatným porušením této Smlouvy, má První směňující právo na odstranění vady dodáním nové Věci č. 1 bez vady, nebo dodáním chybějící Věci č. 1, nebo na odstranění vady opravou Věci č. 1, nebo má právo odstoupit od této Smlouvy. Pokud Druhý směňující nesdělí Prvnímu směňujícímu, jaké právo zvolil, bez zbytečného odkladu po vytknutí vad u Prvního směňujícího, má Druhý směňující práva, jako by se jednalo o nepodstatné porušení této Smlouvy.
Ajouter un commentaire
Annuler
Vady na Věci č. 2 Druhého směňujícího
Ajouter un commentaire
Annuler
První směňující je povinen Věc č. 2 řádně prohlédnout
a sdělit Druhému směňujícímu vady Věci č. 2, a pokud tak neučiní, platí, že Věc č. 2 nemá žádné zjevné vady.
Ajouter un commentaire
Annuler
Za sdělení vad se považuje i uvedení těchto vad v předávacím protokolu.
Ajouter un commentaire
Annuler
Je-li vada Věci č. 2 nepodstatným porušením této Smlouvy, odstraní Druhý směňující vady Věci č. 2 ve lhůtě
dní od jejího předání.
Ajouter un commentaire
Annuler
Pokud Druhý směňující neodstraní vady ve výše uvedené lhůtě, má První směňující právo odstranit vady, a to i prostřednictvím třetí osoby, na náklady Druhého směňujícího, které se Druhý směňující tímto zavazuje uhradit Prvnímu směňujícímu.
Ajouter un commentaire
Annuler
Je-li vada Věci č. 2 podstatným porušením této Smlouvy, má První směňující právo na odstranění vady dodáním nové Věci č. 2 bez vady, nebo dodáním chybějící Věci č. 2, nebo na odstranění vady opravou Věci č. 2, nebo má právo odstoupit od této Smlouvy. Pokud První směňující nesdělí Druhému směňujícímu, jaké právo zvolil bez zbytečného odkladu po vytknutí vad u Druhého směňujícího, má První směňující práva, jako by se jednalo o nepodstatné porušení této Smlouvy.
Ajouter un commentaire
Annuler
Odstoupení od Smlouvy Prvního směňujícího
Ajouter un commentaire
Annuler
První směňující má právo od této Smlouvy odstoupit v případě, že se kterékoliv prohlášení Druhého směňujícího uvedené v článku 5 této Smlouvy ukáže jako nepravdivé.
Ajouter un commentaire
Annuler
Odstoupení od této Smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně.
Ajouter un commentaire
Annuler
Odstoupení od Smlouvy Druhého směňujícího
Ajouter un commentaire
Annuler
Druhý směňující má právo od této Smlouvy odstoupit v případě, že se kterékoliv prohlášení Prvního směňujícího uvedené v článku 4 této Smlouvy ukáže jako nepravdivé.
Ajouter un commentaire
Annuler
Odstoupení od této Smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně.
Ajouter un commentaire
Annuler
Vyšší moc
Vyšší moc chrání strany proti neočekávaným událostem.
Ajouter un commentaire
Annuler
Smluvní strany se zprošťují veškeré odpovědnosti za nesplnění svých povinností z této Smlouvy po dobu trvání vyšší moci do té míry, pokud po nich nebylo možné požadovat, aby neplnění svých povinností z této Smlouvy v důsledku vyšší moci předešly.
Ajouter un commentaire
Annuler
Za vyšší moc je pro účely této Smlouvy považována každá událost nezávislá na vůli Smluvních stran, která znemožňuje plnění smluvních závazků a kterou nebylo možno předvídat v době vzniku této Smlouvy. Za vyšší moc se z hlediska této Smlouvy považuje zejména přírodní katastrofa, požár, výbuch, silné vichřice, zemětřesení, záplavy, válka, stávka, nebo jiné události, které jsou mimo jakoukoliv kontrolu Smluvních stran.
Ajouter un commentaire
Annuler
Po dobu trvání vyšší moci se plnění závazků podle této Smlouvy pozastavuje do doby odstranění následků vyšší moci.
Ajouter un commentaire
Annuler
Rozhodné právo
Ajouter un commentaire
Annuler
Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména ust. § 2184 násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Ajouter un commentaire
Annuler
Závěrečná ustanovení
Ajouter un commentaire
Annuler
V této Smlouvě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy.
Ajouter un commentaire
Annuler
Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Smlouvy.
Ajouter un commentaire
Annuler
Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Smlouvy.
Ajouter un commentaire
Annuler
Tato Smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
Ajouter un commentaire
Annuler
Tato Smlouva je vyhotovena v 3 stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží 1 stejnopis této Smlouvy a 1 stejnopis této Smlouvy je určen pro příslušný katastr nemovitostí.
Ajouter un commentaire
Annuler
Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Smlouvy.
Ajouter un commentaire
Annuler
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu všemi Smluvními stranami.
Ajouter un commentaire
Annuler
Smluvní strany si tuto Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
Ajouter un commentaire
Annuler
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
Ajouter un commentaire
Annuler
V
, dne
Ajouter un commentaire
Annuler
_____________________________________
Ajouter un commentaire
Annuler
_____
Ajouter un commentaire
Annuler
V
, dne
Ajouter un commentaire
Annuler
_____________________________________
Ajouter un commentaire
Annuler
_____
Ajouter un commentaire
Annuler
Je veux faire vérifier le document par un cabinet d'avocat
Mgr. Jaroslav Zeman | Spring Walk advokátni kancelář
Afficher plus d'informations Cacher
Je veux être prévenu(e) quand les dates limites approchent GRATUITEMENT
Le système vous prévenira automatiquement quand les dates d'échéance dans le contrat approchent

Obtenez ce document aux formats PDF et Word

Ce document coûte 199 Kč (199,00 Kč avec la TVA)

Veuillez patienter, le document est en train d'être généré.