Créer votre Zmluvu o výkone funkcie štatutárneho orgánu

Ce modèle a été préparé par: JUDr. Igor Demčák, JUDr. Igor Demčák, advokát

Instructions

  • Zákonnú úpravu tejto zmluvy nájdete tu,
  • Zmluva o výkone funkcie musí mať písomnú formu a musí ju schváliť valné zhromaždenie spoločnosti alebo písomne všetci spoločníci, ktorí ručia za záväzky spoločnosti neobmedzene,
  • Stanovy akciovej spoločnosti alebo jednoduchej spoločnosti na akcie môžu určiť, že zmluvu o výkone funkcie člena predstavenstva schvaľuje dozorná rada.

Zmluva o výkone funkcie štatutárneho orgánu

Táto zmluva o výkone funkcie štatutárneho orgánu je uzavretá podľa ustanovenia § 566 zákona číslo 513/19991 Zb. Obchodného zákonníka (ďalej len "Zmluva") nižšie uvedeného dňa, mesiaca a roku medzi týmito zmluvnými stranami:
Ajouter un commentaire
Annuler
Meno a priezvisko:
Ajouter un commentaire
Annuler
Dátum narodenia:
Ajouter un commentaire
Annuler
Rodné číslo:
Ajouter un commentaire
Annuler
Trvalé bydlisko:
Ajouter un commentaire
Annuler
Telefón:
Ajouter un commentaire
Annuler
E-mail:
Ajouter un commentaire
Annuler
(ďalej spoločne ako „ Štatutárny orgán “)
Ajouter un commentaire
Annuler
a
Ajouter un commentaire
Annuler
Spoločnosť:
Ajouter un commentaire
Annuler
IČO:
Ajouter un commentaire
Annuler
Sídlo:
Ajouter un commentaire
Annuler
Za ktorú koná:
Ajouter un commentaire
Annuler
Telefón:
Ajouter un commentaire
Annuler
E-mail:
Ajouter un commentaire
Annuler
(ďalej spoločne ako „ Spoločnosť “)
Ajouter un commentaire
Annuler
( Štatutárny orgán a Spoločnosť ďalej tiež spoločne ako „Zmluvné strany“ a každý jednotlivo ako „Zmluvná strana“)
Ajouter un commentaire
Annuler
Zmluvné strany sa dohodli na nasledujúcom obsahu zmluvy o výkone funkcie štatutárneho orgánu:
Ajouter un commentaire
Annuler
1
Predmet Zmluvy
Ajouter un commentaire
Annuler
1.1
Štatutárny orgán sa zaväzuje
vykonávať pre Spoločnosť funkciu
za podmienok uvedených v tejto Zmluve.
Ajouter un commentaire
Annuler
2
Práva a povinnosti Zmluvných strán
Ajouter un commentaire
Annuler
2.1
Štatutárny orgán sa zaväzuje vykonávať činnosť podľa tejto Zmluvy s odbornou starostlivosťou, a to v súlade so záujmami Spoločnosti, so spoločenskou zmluvou (resp. zakladateľskou listinou) , so všetkými právnymi predpismi a záväznými pokynmi valného zhromaždenia Spoločnosti a spôsobom konania zapísaným v obchodnom registri.
Ajouter un commentaire
Annuler
2.2
Spoločnosť je povinná poskytnúť Štatutárnemu orgánu všetku potrebnú súčinnosť nevyhnutnú k riadnemu výkonu jeho funckie.
Ajouter un commentaire
Annuler
2.3
Štatutárny orgán v rámci výkonu funkcie štatutárneho orgánu Spoločnosti je povinný predovšetkým:
Ajouter un commentaire
Annuler
2.3.1
zastupovať Spoločnosť navonok voči tretím osobám vo všetkých záležitostiach,
Ajouter un commentaire
Annuler
2.3.2
zaisťovať riadne obchodné vedenie Spoločnosti,
Ajouter un commentaire
Annuler
2.3.3
zvolávať valné zhromaždenie Spoločnosti a vykonávať ich rozhodnutia, v prípade, že nie sú v rozpore s príslušnými právnymi predpismi,
Ajouter un commentaire
Annuler
2.3.4
zabezpečiť riadne vedenie účtovníctva Spoločnosti vrátane zaistenia vypracovania riadnych a mimoriadnych účtovných závierok Spoločnosti,
Ajouter un commentaire
Annuler
2.3.5
riadne hospodáriť s prostriedkami Spoločnosti a chrániť majetok Spoločnosti,
Ajouter un commentaire
Annuler
2.3.6
plniť ďalšie povinnosti stanovené príslušnými právnymi predpismi alebo vnútornými predpismi Spoločnosti.
Ajouter un commentaire
Annuler
2.3.7
Ajouter un commentaire
Annuler
3
Zákaz konkurencie
Ajouter un commentaire
Annuler
3.1
Štatutárny orgán je povinný dodržiavať zákaz konkurencie podľa ustanovenia § 84 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a je povinný informovať dozornú radu, ak je zriadená, inak valné zhromaždenie Spoločnosti o možnom konflikte jeho záujmov so záujmami Spoločnosti, to isté platí obdobne aj pre možný konflikt záujmov osôb blízkych Štatutárnemu orgánu alebo osôb ním ovládaných.
Ajouter un commentaire
Annuler
4
Náklady
Ajouter un commentaire
Annuler
4.1
Účelne vynaložené náklady Štatutárneho orgánu, ktoré vzniknú pri plnení povinností vyplývajúcich z výkonu funkcie podľa tejto Zmluvy hradí
.
Ajouter un commentaire
Annuler
5
Dovolenka
Ajouter un commentaire
Annuler
5.1
Zmluvné strany sa dohodli, že Štatutárny orgán má právo čerpať dovolenku v celkovej dĺžke
v každom jednom kalendárnom roku.
Ajouter un commentaire
Annuler
5.2
Štatutárny orgán
právo na odmenu podľa odst. tejto Zmluvy za dobu čerpania dovolenky.
Ajouter un commentaire
Annuler
6
Trvanie a ukončenie Zmluvy
Ajouter un commentaire
Annuler
6.1
Táto Zmluva je uzavretá na dobu určitú, a to na dobu výkonu funkcie konateľa Spoločnosti a skončením výkonu uvedenej funkcie v Spoločnosti táto Zmluva bez ďalšieho zaniká.
Ajouter un commentaire
Annuler
6.2
Pred uplynutím doby trvania tejto Zmluvy uvedenej vyššie v tomto článku, môžu Zmluvné strany túto Zmluvu ukončiť iba písomnou dohodou oboch Zmluvných strán; Ukončenie Zmluvy v tomto prípade nemá vplyv na trvanie funkcie Štatutárneho orgánu.
Ajouter un commentaire
Annuler
7
Povinnosť mlčanlivosti
Ajouter un commentaire
Annuler
7.1
Štatutárny orgán sa zaväzuje, že nesprístupní, ani nepoužije žiadnu informáciu obchodnej a/alebo výrobnej povahy, s ktorou sa oboznámi v súvislosti s výkonom funkcie v Spoločnosti, najmä nesprístupní, ani nepoužije (i) žiadnu takúto informáciu obsiahnutú v akejkoľvek zmluve alebo dohode, ktorej zmluvnou stranou je Spoločnosť, (ii) databázu zákazníkov Spoločnosti ani kontakty na nich, (iii) cenovú politiku Spoločnosti, (iv) marketingovú stratégiu Spoločnosti, (v) informácie o uzavretých zmluvách a dodávateľoch Spoločnosti, (vi) spôsob fungovania závodu, alebo prevádzky Spoločnosti, (vii) strategické rozhodnutia a podnikateľské zámery Spoločnosti (ďalej len „Dôverná informácia“).
Ajouter un commentaire
Annuler
7.2
Povinnosť mlčanlivosti podľa odstavca 7.1 tejto Zmluvy platí s výnimkou prípadov, keď (i) Spoločnosť udelila predchádzajúci písomný súhlas s takýmto sprístupnením alebo použitím Dôvernej informácie; (ii) právny predpis alebo verejnoprávny orgán stanoví povinnosť sprístupniť alebo použiť Dôvernú informáciu; (iii) takéto sprístupnenie alebo použitie Dôvernej informácie je nevyhnutné pre realizáciu výkonu funkcie v Spoločnosti a/alebo keď (iv) je to podľa akejkoľvek zmluvy alebo dohody uzavretej medzi Zmluvnými stranami dovolené.
Ajouter un commentaire
Annuler
7.3
Medzi Dôverné informácie nepatria žiadne informácie, ktoré sú v dobe ich sprístupnenia alebo použitia bežne dostupné verejnosti.
Ajouter un commentaire
Annuler
8
Rozhodné právo
Ajouter un commentaire
Annuler
8.1
Táto Zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä ustanovením § 566 a násl. zákona číslo 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
Ajouter un commentaire
Annuler
9
Záverečné ustanovenia
Ajouter un commentaire
Annuler
9.1
V tejto Zmluve, pokiaľ z kontextu jasne nevyplýva inak, zahŕňa význam slova v jednotnom čísle rovnako význam daného slova v množnom čísle a naopak, význam slova vyjadrujúceho určitý rod zahŕňa tiež ostatné rody. Nadpisy sú uvádzané iba pre prehľadnosť a nemajú vplyv na výklad tejto Zmluvy.
Ajouter un commentaire
Annuler
9.2
Nevymáhateľnosť či neplatnosť ktoréhokoľvek ustanovenia tejto Zmluvy nemá vplyv na vymáhateľnosť či platnosť zostávajúcich ustanovení tejto Zmluvy, pokiaľ z povahy alebo obsahu takéhoto ustanovenia nevyplýva, že nemôže byť oddelené od ostatného obsahu tejto Zmluvy.
Ajouter un commentaire
Annuler
9.3
Táto Zmluva predstavuje dohodu medzi Zmluvnými stranami vo vzťahu k predmetu tejto Zmluvy a nahrádza všetky predchádzajúce dojednania ohľadom predmetu tejto Zmluvy.
Ajouter un commentaire
Annuler
9.4
Táto Zmluva môže byť zmenená iba písomným dodatkom podpísaným všetkými Zmluvnými stranami.
Ajouter un commentaire
Annuler
9.5
Táto Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch. Každá Zmluvná strana obdrží 1 rovnopis tejto Zmluvy.
Ajouter un commentaire
Annuler
9.6
Každá zo Zmluvných strán znáša svoje vlastné náklady, ktoré vznikli v dôsledku uzatvárania tejto Zmluvy.
Ajouter un commentaire
Annuler
9.7
Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť v okamihom jej podpisu všetkými Zmluvnými stranami.
Ajouter un commentaire
Annuler
9.8
Zmluvné strany si túto Zmluvu prečítali, súhlasia s jej obsahom a prehlasujú, že Zmluvu uzatvárajú slobodne, vážne a bez nátlaku, na znak čoho ju zmluvné strany vlastnoručne podpísali.
Ajouter un commentaire
Annuler
Na dôkaz čoho zmluvné strany pripájajú svoje podpisy
Ajouter un commentaire
Annuler
V
, dňa
Ajouter un commentaire
Annuler
_____________________________________
Ajouter un commentaire
Annuler
_____
Ajouter un commentaire
Annuler
V
, dňa
Ajouter un commentaire
Annuler
_____________________________________
Ajouter un commentaire
Annuler
_____ _____
Ajouter un commentaire
Annuler
Je veux faire vérifier le document par un cabinet d'avocat
JUDr. Igor Demčák | JUDr. Igor Demčák, advokát
Afficher plus d'informations Cacher
Je veux être prévenu(e) quand les dates limites approchent GRATUITEMENT
Le système vous prévenira automatiquement quand les dates d'échéance dans le contrat approchent

Obtenez ce document aux formats PDF et Word

Ce document coûte 6.90 € (6.90 € avec la TVA)

Veuillez patienter, le document est en train d'être généré.