Créer votre Darovaciu zmluvu na mieru

Ce modèle a été préparé par: JUDr. Igor Demčák, JUDr. Igor Demčák, advokát

Instructions

  • Ak darujete vozidlo, stavbu, byt, pozemok alebo akúkoľvek inú vec s alebo bez zriadenia vecného bremena.
  • Ak Vám nestačí nastavenie vecného bremena, ktoré je súčasťou tejto darovacej zmluvy, môžete použiť samostatnú Zmluvu o zriadení vecného bremena.
  • Zákonnú úpravu týkajúcu sa tejto zmluvy nájdete tu.

Darovacia zmluva na byt

Chcem previesť
Ajouter un commentaire
Annuler
Chcem previesť
Ajouter un commentaire
Annuler
Táto darovacia zmluva (ďalej len „Zmluva“) bola uzatvorená nižšie uvedeného dňa, mesiaca a roku a medzi týmito zmluvnými stranami:
Ajouter un commentaire
Annuler
Typ zmluvnej strany:
Ajouter un commentaire
Annuler
Meno a priezvisko:
.
Ajouter un commentaire
Annuler
Rodné priezvisko:
.
Ajouter un commentaire
Annuler
Dátum narodenia:
.
Ajouter un commentaire
Annuler
Rodné číslo:
.
Ajouter un commentaire
Annuler
Trvalé bydlisko:
.
Ajouter un commentaire
Annuler
Štátna príslušnosť:
Ajouter un commentaire
Annuler
Telefón:
.
Ajouter un commentaire
Annuler
E-mail:
.
Ajouter un commentaire
Annuler
Ajouter un commentaire
Annuler
(ďalej ako „Darca“).
Ajouter un commentaire
Annuler
a
Ajouter un commentaire
Annuler
Typ zmluvnej strany:
Ajouter un commentaire
Annuler
Meno a priezvisko:
.
Ajouter un commentaire
Annuler
Rodné priezvisko:
.
Ajouter un commentaire
Annuler
Dátum narodenia:
.
Ajouter un commentaire
Annuler
Rodné číslo:
.
Ajouter un commentaire
Annuler
Trvalé bydlisko:
.
Ajouter un commentaire
Annuler
Štátna príslušnosť:
Ajouter un commentaire
Annuler
Telefón:
.
Ajouter un commentaire
Annuler
E-mail:
.
Ajouter un commentaire
Annuler
Ajouter un commentaire
Annuler
(ďalej ako „Obdarovaný“).
Ajouter un commentaire
Annuler
(Darca a Obdarovaný ďalej tiež spoločne ako „Zmluvné strany“ a každý jednotlivo ako „Zmluvná strana“).
Ajouter un commentaire
Annuler
Zmluvné strany sa dohodli na nasledujúcom:
Ajouter un commentaire
Annuler
Chcem previesť
Ajouter un commentaire
Annuler
1
Definícia
Ajouter un commentaire
Annuler
1.1
V tejto Zmluve „Dar“ znamená:
Ajouter un commentaire
Annuler
1.1.1
číslo
, vo vchode číslo:
, na ulici:
, nachádzajúci sa na
stavby
, zapísanej na liste vlastníctva číslo:
, pre katastrálne územie
(ďalej ako „Stavba“ alebo „Dom“), postavenej na pozemku - parcela registra
, parcelné číslo:
, druh pozemku:
, o výmere:
m2, zapísaný na liste vlastníctva číslo:
, pre katastrálne územie
(ďalej ako „Pozemok“)
Ajouter un commentaire
Annuler
1.1.2
a spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach Stavby o veľkosti
, zapísaný na liste vlastníctva číslo:
, pre katastrálne územie
Ajouter un commentaire
Annuler
1.1.3
a spoluvlastnícky podiel na Pozemku o veľkosti
, zapísaný na liste vlastníctva číslo:
, pre katastrálne územie
Ajouter un commentaire
Annuler
Ajouter un commentaire
Annuler
1.2
Darca je výlučným vlastníkom Daru, čo znamená, že je vlastníkom bytu v podiele
a spoluvlastníkom podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach Domu o veľkosti _____ a spoluvlastníkom podielu na Pozemku o veľkosti _____
Ajouter un commentaire
Annuler
2
Predmet Zmluvy
Ajouter un commentaire
Annuler
2.1
Darca týmto daruje Dar v podieloch podľa článku 1 tejto Zmluvy Obdarovanému a Obdarovaný Dar prijíma do svojho vlastníctva.
Ajouter un commentaire
Annuler
3
Vyhlásenia
Ajouter un commentaire
Annuler
3.1
Darca vyhlasuje, že je výlučným vlastníkom Daru.
Ajouter un commentaire
Annuler
3.2
Obdarovaný vyhlasuje, že si Dar riadne prezrel a oboznámil sa so stavom Daru pred uzavretím tejto Zmluvy. Pridať ďalšie vyhlásenie
Ajouter un commentaire
Annuler
3.3
Obdarovaný vyhlasuje, že berie na vedomie, že k Daru je zriadené zákonné záložné právo podľa § 15 ods. 1 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.
Ajouter un commentaire
Annuler
4
Popis a rozloha
Ajouter un commentaire
Annuler
4.1
Byt pozostáva z
obytných(ej) miestností(i) a príslušenstva.
Ajouter un commentaire
Annuler
4.2
Príslušenstvom bytu je:
.
Ajouter un commentaire
Annuler
4.3
Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie, a to:
.
Ajouter un commentaire
Annuler
4.4
Celková výmera podlahovej plochy bytu je
m2.
Ajouter un commentaire
Annuler
5
Určenie a popis spoločných častí a spoločných zariadení domu
Ajouter un commentaire
Annuler
5.1
S vlastníctvom Daru je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení Domu.
Ajouter un commentaire
Annuler
5.2
Spoločnými časťami Domu sú:
.
Ajouter un commentaire
Annuler
5.3
Spoločnými zariadeniami Domu sú:
.
Ajouter un commentaire
Annuler
6
Technický stav domu a bytu/nebytového priestoru
Ajouter un commentaire
Annuler
6.1
Darca vyhlasuje, že nie sú mu známe také vady a poškodenia bytu, jeho príslušenstva, vybavenia, spoločných častí a zariadení Domu, na ktoré by mal obdarovaného osobitne upozorniť. Obdarovaný vyhlasuje, že pred uzavretím tejto Zmluvy sa oboznámil so stavom bytu, jeho príslušenstva a vybavenia, so stavom Domu, so stavom spoločných častí a zariadení, ich stav mu je dobre známy.
Ajouter un commentaire
Annuler
7
Správa domu
Ajouter un commentaire
Annuler
7.1
Darca oboznámil Obdarovaného s tým, že správu Domu zabezpečuje
, ktorým je
.
Ajouter un commentaire
Annuler
7.2
Obdarovaný bol oboznámený so zmluvou o výkone správy a vyhlasuje, že k tejto zmluve o výkone správy pristupuje.
Ajouter un commentaire
Annuler
8
Prechod nebezpečenstva škody
Ajouter un commentaire
Annuler
8.1
Nebezpečenstvo škody na Dare prechádza z Darcu na Obdarovaného momentom
.
Ajouter un commentaire
Annuler
9
Vady Daru
Ajouter un commentaire
Annuler
9.1
Darca vyhlasuje, že Dar
Ajouter un commentaire
Annuler
10
Kataster nehnuteľností
Ajouter un commentaire
Annuler
10.1
Zmluvné strany berú na vedomie, že vlastnícke právo k Daru vzniká až vkladom vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.
Ajouter un commentaire
Annuler
10.2
Návrh na vklad vlastníckeho práva k Daru v prospech Obdarovaného podá na príslušnom Okresnom úrade, odbore katastrálnom,
bez zbytočného odkladu po uzavretí tejto Zmluvy a Obdarovaný je povinný poskytnúť mu za tým účelom všetku potrebnú súčinnosť.
Ajouter un commentaire
Annuler
10.3
V prípade, že príslušný Okresný úrad, odbor katastrálny, rozhodne inak ako povolením vkladu do katastra nehnuteľností, Zmluvné strany sa zaväzujú poskytnúť si všetku potrebnú súčinnosť (napr. uzatvorením dodatku k tejto Zmluve) tak, aby podmienky alebo požiadavky príslušného Okresného úradu, odbor katastrálny, na vklad do katastra nehnuteľností boli splnené.
Ajouter un commentaire
Annuler
10.4
Správny poplatok súvisiaci s podaním návrhu na vklad do katastra nehnuteľností na základe tejto Zmluvy je povinný zaplatiť
Ajouter un commentaire
Annuler
11
Odstúpenie od Zmluvy
Ajouter un commentaire
Annuler
11.1
Obdarovaný má právo od tejto Zmluvy odstúpiť v prípade, že sa ktorékoľvek vyhlásenie Darcu uvedené v článku 3 tejto Zmluvy ukáže ako nepravdivé.
Ajouter un commentaire
Annuler
11.2
Odstúpenie od tejto Zmluvy je účinné doručením písomného oznámenia o odstúpení druhej Zmluvnej strane.
Ajouter un commentaire
Annuler
12
Rozhodné právo
Ajouter un commentaire
Annuler
12.1
Táto Zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä ustanovením § 628 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších zmien a zákonom č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.
Ajouter un commentaire
Annuler
13
Záverečné ustanovenia
Ajouter un commentaire
Annuler
13.1
V tejto Zmluve, ak z kontextu jasne nevyplýva inak, zahrňuje význam slova v jednotnom čísle tiež význam daného slova v množnom čísle a naopak, význam slova vyjadrujúceho určitý rod zahŕňa tiež ostatné rody. Nadpisy sú uvádzané len pre prehľadnosť a nemajú vplyv na výklad tejto Zmluvy.
Ajouter un commentaire
Annuler
13.2
Nevymáhateľnosť alebo neplatnosť ktoréhokoľvek ustanovenia tejto Zmluvy nemá vplyv na vymáhateľnosť alebo platnosť zostávajúcich ustanovení tejto Zmluvy, pokiaľ z povahy alebo obsahu takého ustanovenia nevyplýva, že nemôže byť oddelené od ostatného obsahu tejto Zmluvy.
Ajouter un commentaire
Annuler
13.3
Táto Zmluva predstavuje úplné dojednanie medzi Zmluvnými stranami vo vzťahu k predmetu tejto Zmluvy a nahradzuje všetky predchádzajúce dojednania týkajúce sa predmetu tejto Zmluvy.
Ajouter un commentaire
Annuler
13.4
Táto Zmluva môže byť zmenená písomnými dodatkami podpísanými všetkými Zmluvnými stranami.
Ajouter un commentaire
Annuler
13.5
Táto Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch. Každá Zmluvná strana obdrží jeden rovnopis a 2 rovnopisy sú určené pre príslušný Okresný úrad, odbor katastrálny.
Ajouter un commentaire
Annuler
13.6
Každá zo Zmluvných strán hradí svoje vlastné náklady, ktoré jej vzniknú v dôsledku uzatvorenia tejto Zmluvy.
Ajouter un commentaire
Annuler
13.7
Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť okamihom jej podpisu všetkými Zmluvnými stranami.
Ajouter un commentaire
Annuler
13.8
Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu s ňou ju slobodne, vážne, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok podpisujú.
Ajouter un commentaire
Annuler
13.9
Prílohou tejto Zmluvy je vyhlásenie správcu alebo predsedu spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, že vlastník bytu nemá žiadne nedoplatky na úhradách za plnenia spojené s užívaním bytu alebo nebytového priestoru a na tvorbe fondu prevádzky, údržby a opráv.
Ajouter un commentaire
Annuler
Na dôkaz čoho Zmluvné strany pripájajú svoje podpisy
Ajouter un commentaire
Annuler
V
, dňa
.
Ajouter un commentaire
Annuler
_____________________________________.
Ajouter un commentaire
Annuler
_____.
Ajouter un commentaire
Annuler
V
, dňa
.
Ajouter un commentaire
Annuler
_____________________________________.
Ajouter un commentaire
Annuler
_____.
Ajouter un commentaire
Annuler

Návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra

Ajouter un commentaire
Annuler
Názov úradu:
Ajouter un commentaire
Annuler
Ulica a číslo.:
Ajouter un commentaire
Annuler
Mesto a PSČ:
Ajouter un commentaire
Annuler
Nižšie uvedený navrhovateľ ako Darca uzavrel dňa
darovaciu zmluvu s Obdarovaným:
Ajouter un commentaire
Annuler
Navrhovateľ - účastník konania
Ajouter un commentaire
Annuler
Meno: _____, rod.: _____
Ajouter un commentaire
Annuler
Dátum narodenia: _____
Ajouter un commentaire
Annuler
Rodné číslo: _____
Ajouter un commentaire
Annuler
Trvalé bydlisko: _____
Ajouter un commentaire
Annuler
Štátna príslušnosť: _____
Ajouter un commentaire
Annuler
(ďalej ako „Darca“)
Ajouter un commentaire
Annuler
a
Ajouter un commentaire
Annuler
Meno: _____, rod.: _____
Ajouter un commentaire
Annuler
Dátum narodenia: _____
Ajouter un commentaire
Annuler
Rodné číslo: _____
Ajouter un commentaire
Annuler
Trvalé bydlisko: _____
Ajouter un commentaire
Annuler
Štátna príslušnosť: _____
Ajouter un commentaire
Annuler
(ďalej ako „Obdarovaný“)
Ajouter un commentaire
Annuler
(Darca a Obdarovaný ďalej tiež spoločne ako „Zmluvné strany“ a každý jednotlivo ako „Zmluvná strana“)
Ajouter un commentaire
Annuler
Prílohy:
Ajouter un commentaire
Annuler
- Darovacia zmluva
Ajouter un commentaire
Annuler
- Doklad o úhrade správneho poplatku
Ajouter un commentaire
Annuler
Predmetom prevodu vlastníckeho práva na základe predmetnej darovacej zmluvy je nasledujúca nehnuteľnosť:
Ajouter un commentaire
Annuler
Ajouter un commentaire
Annuler
byt číslo _____, vo vchode číslo _____, na ulici _____, nachádzajúci sa na stavby so súpisným číslom: _____ zapísanej na liste vlastníctva číslo _____ pre katastrálne územie _____ (ďalej ako „Stavba“ alebo „Dom“) postavenej na pozemku - parcela registra C, parcelné číslo _____, o výmere _____ m2, druh pozemku _____ zapísaný na liste vlastníctva číslo _____ pre katastrálne územie _____ (ďalej ako „Pozemok“)
Ajouter un commentaire
Annuler
a spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach Domu o veľkosti _____, zapísaný na liste vlastníctva číslo _____ pre katastrálne územie _____
Ajouter un commentaire
Annuler
a spoluvlastnícky podiel na Pozemku o veľkosti _____, zapísaný na liste vlastníctva číslo _____ pre katastrálne územie _____
Ajouter un commentaire
Annuler
Ajouter un commentaire
Annuler
Na základe predmetnej darovacej zmluvy Obdarovaný nadobúda byt v podiele o veľkosti _____ a podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach Domu o veľkosti _____ a podiel na Pozemku o veľkosti _____
Ajouter un commentaire
Annuler
Na základe vyššie uvedených skutočností navrhujem, aby _____povolil vklad vlastníckeho práva k predmetnej nehnuteľnosti v zmysle priloženej Darovacej zmluvy.
Ajouter un commentaire
Annuler
Navrhovateľ vyhlasuje, že jeho prejav vôle je hodnoverný, dostatočne určitý a zrozumiteľný a zmluvná voľnosť ako i jeho právo nakladať s nehnuteľnosťami nie sú obmedzené.
Ajouter un commentaire
Annuler
S úctou
Ajouter un commentaire
Annuler
V
, dňa
Ajouter un commentaire
Annuler
_____________________________________
Ajouter un commentaire
Annuler
_____
Ajouter un commentaire
Annuler
Je veux faire vérifier le document par un cabinet d'avocat
JUDr. Igor Demčák | JUDr. Igor Demčák, advokát
Afficher plus d'informations Cacher
Je veux être prévenu(e) quand les dates limites approchent GRATUITEMENT
Le système vous prévenira automatiquement quand les dates d'échéance dans le contrat approchent

Obtenez ce document aux formats PDF et Word

Ce document coûte 6.90 € (6.90 € avec la TVA)

Veuillez patienter, le document est en train d'être généré.