Créer votre Zmluvu o prevode obchodného podielu v spoločnosti na mieru

Ce modèle a été préparé par: JUDr. Lukáš Polák, JUDr. Lukáš Polák, advokát

Instructions

  • Použite pokiaľ potrebujete previesť podiel v spoločnosti s ručením obmedzeným alebo akcie akciovej spoločnosti.
  • Pokiaľ chcete investora, ktorý však nechce byť zapísaný v obchodnom registri, môže sa Vám hodiť Zmluva o tichom spoločenstve. 
  • Zákonnu úpravu týkajúcu sa tejto zmluvy nájdete tu

Zmluva o prevode obchodného podielu

Ajouter un commentaire
Annuler
TÁTO ZMLUVA O PREVODE PODIELU V SPOLOČNOSTI (ĎALEJ LEN „ZMLUVA“) BOLA UZATVORENÁ NIŽŠIE UVEDENÉHO DŇA, MESIACA A ROKU MEDZI TÝMITO ZMLUVNÝMI STRANAMI
Ajouter un commentaire
Annuler
Typ zmluvnej strany:
Ajouter un commentaire
Annuler
Meno:
Ajouter un commentaire
Annuler
Dátum narodenia:
Ajouter un commentaire
Annuler
Rodné číslo:
Ajouter un commentaire
Annuler
Trvalý pobyt:
Ajouter un commentaire
Annuler
Telefón:
Ajouter un commentaire
Annuler
E-mail:
Ajouter un commentaire
Annuler
Ajouter un commentaire
Annuler
(ďalej ako „Prevodca“)
Ajouter un commentaire
Annuler
a
Ajouter un commentaire
Annuler
Typ zmluvnej strany:
Ajouter un commentaire
Annuler
Meno:
Ajouter un commentaire
Annuler
Dátum narodenia:
Ajouter un commentaire
Annuler
Rodné číslo:
Ajouter un commentaire
Annuler
Trvalý pobyt:
Ajouter un commentaire
Annuler
Telefón:
Ajouter un commentaire
Annuler
E-mail:
Ajouter un commentaire
Annuler
Ajouter un commentaire
Annuler
(ďalej ako „Nadobúdateľ“)
Ajouter un commentaire
Annuler
( Prevodca a Nadobúdateľ ďalej tiež spoločne ako „Zmluvné strany“ a každý jednotlivo ako „Zmluvná strana“)
Ajouter un commentaire
Annuler
ZMLUVNÉ STRANY SA DOHODLI NA NASLEDUJÚCOM
Ajouter un commentaire
Annuler
Definícia
Ajouter un commentaire
Annuler
Touto zmluvou sa prevádza podiel v
Touto zmluvou sa prevádza
Ajouter un commentaire
Annuler
V tejto Zmluve.
Ajouter un commentaire
Annuler
Spoločnost“ znamená obchodná spoločnosť
, IČO:
, so sídlom
.
Ajouter un commentaire
Annuler
Podiel“ znamená obchodný podiel v Spoločnosti o veľkosti
%, ktorému zodpovedá vklad vo výške
+ slovami
, druh podielu:
.
Ajouter un commentaire
Annuler
Predmet zmluvy
Ajouter un commentaire
Annuler
Chcete, aby prevodca pred prevodom obchodného podielu splnil nejaké podmienky?
např. že musí poskytnout dané společnosti nějaké služby, konzultace a podobně. Netýká se povinnosti zaplatit kupní cenu.
Prevodca týmto prevádza na Nadobúdateľa
Podiel a Nadobúdateľ tento Podiel príjma a zaväzuje sa zaň zaplatiť Kúpnu cenu a zaväzuje sa za to zaplatiť Prevodcovi Kúpnu cenu.
Ajouter un commentaire
Annuler
Kúpna cena
Ajouter un commentaire
Annuler
Nadobúdateľ sa zaväzuje zaplatiť Prevodcovi za Podiel sumu
+ slovami
(ďalej ako „Kúpna cena“).
Ajouter un commentaire
Annuler
Platobné podmienky
Ajouter un commentaire
Annuler
Kúpna cena má byť zaplatená
Nadobúdateľ sa zaväzuje zaplatiť Kúpnu cenu alebo akúkoľvek jej časť
.
Ajouter un commentaire
Annuler
Kúpna cena je splatná
.
Ajouter un commentaire
Annuler
Zmluvné strany podpisom tejto Zmluvy potvrdzujú odovzdanie Kúpnej ceny.
Ajouter un commentaire
Annuler
Odkladacie podmienky
Ajouter un commentaire
Annuler
Účinnosť prevodu Podielu podľa tejto Zmluvy sa odkladá do okamihu splnenia
nižšie uvedených podmienok:
Ajouter un commentaire
Annuler
má povinnosť
;
Ajouter un commentaire
Annuler
Ajouter un commentaire
Annuler
V prípade, že nebudú splnené povinnosti uvedené v odst. 5.1 tejto Zmluvy najneskôr do
, zaniká táto Zmluva bez ďalšieho od počiatku a Zmluvné strany sú povinné vrátiť si vzájomne poskytnuté plnenia.
Ajouter un commentaire
Annuler
Pristúpenie k zakladateľským dokumentom Spoločnosti
Ajouter un commentaire
Annuler
Nadobúdateľ týmto pristupuje k zakladateľským dokumentom Spoločnosti.
Ajouter un commentaire
Annuler
Dôvernosť
Ajouter un commentaire
Annuler
Každá Zmluvná strana sa zaväzuje, že nesprístupní, ani nepoužije žiadnu informáciu obchodnej a/alebo výrobnej povahy, s ktorou sa zoznámi v súvislosti s plnením tejto Zmluvy, najmä nesprístupní, ani nepoužije.
Ajouter un commentaire
Annuler
žiadnu takú informáciu obsiahnutú v tejto Zmluve,
Ajouter un commentaire
Annuler
databázu zákazníkov druhej Zmluvnej strany ani kontakty na ne,
Ajouter un commentaire
Annuler
cenovú politiku druhej Zmluvnej strany,
Ajouter un commentaire
Annuler
marketingovú stratégiu druhej Zmluvnej strany,
Ajouter un commentaire
Annuler
informácie o uzatvorených zmluvách a dodávateľoch druhej Zmluvnej strany,
Ajouter un commentaire
Annuler
spôsob fungovania podniku druhej Zmluvnej strany,
Ajouter un commentaire
Annuler
strategické rozhodnutia a podnikateľské zámery druhej Zmluvnej strany.
Ajouter un commentaire
Annuler
(ďalej len „Dôverná informácia“).
Ajouter un commentaire
Annuler
Povinnosť mlčanlivosti podľa odstavca 7.1 tejto Zmluvy platí s výnimkou prípadu, kedy.
Ajouter un commentaire
Annuler
druhá Zmluvná strana udelila predchádzajúci písomný súhlas s takým sprístupnením alebo použitím Dôvernej informácie.
Ajouter un commentaire
Annuler
právny predpis alebo verejnoprávny orgán uložil povinnosť sprístupniť alebo použiť Dôvernú informáciu.
Ajouter un commentaire
Annuler
sprístupnenie alebo použitie Dôvernej informácie je nutné pre realizáciu tejto Zmluvy.
Ajouter un commentaire
Annuler
je to podľa akejkoľvek zmluvy alebo dohody uzatvorenej medzi Zmluvnými stranami dovolené.
Ajouter un commentaire
Annuler
Medzi Dôverné informácie nepatria žiadne informácie, ktoré sú v čase ich sprístupnenia alebo použitia bežne dostupné verejnosti.
Ajouter un commentaire
Annuler
Každá Zmluvná strana berie na vedomie, že Dôverná informácia tvorí obchodné tajomstvo druhej Zmluvnej strany.
Ajouter un commentaire
Annuler
Prehlásenia a záruky Prevodcu
Ajouter un commentaire
Annuler
Prevodca berie na vedomie, že Nadobúdateľ sa pri uzatváraní tejto Zmluvy spolieha na úplnosť a pravdivosť vyhlásení a záruk v nej obsiahnutých.
Ajouter un commentaire
Annuler
Prevodca vyhlasuje a zaručuje Nadobúdateľovi, že nasledovné vyhlásenia obsiahnuté v tomto článku sú pravdivé a úplné ku dňu podpísania tejto Zmluvy:
Ajouter un commentaire
Annuler
Prevodca je vlastníkom prevádzaného obchodného podielu Spoločnosti,
Ajouter un commentaire
Annuler
Prevádzané obchodné podiely nie sú zaťažené žiadnymi záložnými ani akýmikoľvek inými právami v prospech tretích osôb,
Ajouter un commentaire
Annuler
Prevod obchodného podielu neodporuje žiadnym dohodám Prevodcu na strane jednej a akejkoľvek tretej osoby na strane druhej, ako ani žiadnym súdnym alebo úradným rozhodnutiam alebo predpisom,
Ajouter un commentaire
Annuler
Prevodca má potrebnú spôsobilosť, právomoc a oprávnenie uzavrieť túto Zmluvu a plniť záväzky, ktoré z nej vyplývajú,
Ajouter un commentaire
Annuler
Spoločnosť má plné právo a schopnosť vlastniť majetok a to vrátane nehnuteľného a vykonávať obchodné aktivity súčasne zapísané v obchodnom registri a sledovať ciele stanovené v základnom dokumente Spoločnosti a Prevodca splnil všetky tu uvedené podmienky a požiadavky a má spôsobilosť uzavrieť túto Zmluvu a riadne plniť z nej vyplývajúce záväzky,
Ajouter un commentaire
Annuler
Spoločnosť nie je v úpadku v zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a úpadok Spoločnosti ani nehrozí.
Ajouter un commentaire
Annuler
Prevodca ďalej vyhlasuje že:
Ajouter un commentaire
Annuler
zo strany Spoločnosti nebol podaný na žiadny súd návrh na vyhlásenie konkurzu alebo povolenie reštrukturalizácie,
Ajouter un commentaire
Annuler
pred žiadnym súdom neprebieha konkurzné konanie alebo reštrukturalizačné konanie na majetok Spoločnosti a žiadny súd nerozhodol o povolení reštrukturalizácie a ani nezastavil konkurzné konanie pre nedostatok majetku a ani nezrušil konkurz,
Ajouter un commentaire
Annuler
podľa najlepšieho vedomia Prevodcu nehrozí Spoločnosti žiadne rozhodnutie o začatí konkurzného konania alebo vyhlásenie konkurzu alebo začatie reštrukturalizačného konania alebo povolenie reštrukturalizácie,
Ajouter un commentaire
Annuler
Spoločnosť, ani žiadny súd nerozhodol o zrušení a likvidácii Spoločnosti,
Ajouter un commentaire
Annuler
prevádzaný obchodný podiel nie je zaťažený žiadnymi právami tretích osôb, vrátane práva záložného,
Ajouter un commentaire
Annuler
účtovníctvo Spoločnosti bolo riadne a dôsledne vypracované v súlade s právnymi predpismi, platnými štandardami, princípmi a postupmi aplikovateľnými v príslušnom roku, a poskytuje pravdivý, úplný a objektívny obraz o aktívach, pasívach, finančných a obchodných pozíciách a neexistujú žiadne skutočné alebo podmienené záväzky Spoločnosti, ktoré by neboli zohľadnené v účtovníctve Spoločnosti, ktoré bude odovzdané Nadobúdateľovi,
Ajouter un commentaire
Annuler
Spoločnosť ku dňu uzavretia tejto Zmluvy nevystavila žiadnu zmenku, neprijala cudziu zmenku, neavalovala žiadnu zmenku a neindosovala žiadnu zmenku, Spoločnosť (i) neprevzala ručenie, (ii) nezaviazala sa akýmkoľvek iným spôsobom splniť akýkoľvek záväzok tretej osoby,
Ajouter un commentaire
Annuler
Spoločnosť
majetkovú účasť v iných spoločnostiach alebo družstvách.
Ajouter un commentaire
Annuler
Spoločnosť má majetkovú účasť v
, IČO:
, so sídlom:
.
Ajouter un commentaire
Annuler
Spoločnosť
uzatvorenú zmluvu o tichom spoločenstve.
Ajouter un commentaire
Annuler
Spoločnosť má uzatvorenú zmluvu o tichom spoločenstve s
.
Ajouter un commentaire
Annuler
Prevodca prehlasuje, že ku dňu podpisu tejto zmluvy
voči spoločnosti doposiaľ neuplatnený nárok.
Ajouter un commentaire
Annuler
Prevodca má nárok voči spoločnosti pozostávajúci z
.
Ajouter un commentaire
Annuler
Všetky informácie a dokumenty poskytnuté Nadobúdateľovi v súvislosti s touto Zmluvou sú úplné, pravdivé a presné a pravdivo odrážajú právny a finančný stav Spoločnosti a neopomínajú nijakú podstatnú skutočnosť, ktorá by mohla mať vplyv na rozhodnutie Nadobúdateľa nadobudnúť obchodný podiel Spoločnosti.
Ajouter un commentaire
Annuler
Prehlásenie nadobúdateľa
Ajouter un commentaire
Annuler
Nadobúdateľ prehlasuje, že obchodný podiel nadobúda dobrovoľne, a že pristupuje k základnému dokumentu spoločnosti, ktorou bola spoločnosť založená postupom podľa ust. § 115 ods. 3 Obchodného zákonníka.
Ajouter un commentaire
Annuler
Nadobúdateľ potvrdzuje svojím podpisom, že sa oboznámil so všetkými účtovnými dokladmi spoločnosti.
Ajouter un commentaire
Annuler
Nadobúdateľ potvrdzuje svojím podpisom, že sa oboznámil s dokladmi týkajúcimi sa založenia Spoločnosti a jej ďalšej existencie.
Ajouter un commentaire
Annuler
Zmluvná pokuta
Ajouter un commentaire
Annuler
V prípade, že Zmluvná strana poruší svoju povinnosť mlčanlivosti uvedenú v článku 7 tejo Zmluvy, zaväzuje sa zaplatiť druhej Zmluvnej strane zmluvnú pokutu vo výške
+ slovami
za každé jednotlivé porušenie uvedenej povinnosti.
Ajouter un commentaire
Annuler
Zmluvná pokuta
náhradu škody a poškodená Zmluvná strana nemá právo požadovať náhradu škody od druhej Zmluvnej strany.
Ajouter un commentaire
Annuler
Odstúpenie od Zmluvy
Ajouter un commentaire
Annuler
Zmluvné strany sa dohodli, že každý z nich je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade porušenia Zmluvy podstatným spôsobom.
Ajouter un commentaire
Annuler
Za podstatné porušenie Zmluvy Prevodcom sa na účely odstúpenia považuje:
Ajouter un commentaire
Annuler
.
Ajouter un commentaire
Annuler
Za podstatné porušenie Zmluvy Nadobúdateľom sa na účely odstúpenia považuje:
Ajouter un commentaire
Annuler
nezaplatenie Kúpnej ceny spôsobom uvedeným v tejto Zmluve.
Ajouter un commentaire
Annuler
.
Ajouter un commentaire
Annuler
Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.
Ajouter un commentaire
Annuler
Nadobúdateľ môže od zmluvy odstúpiť najneskôr do 30 dní odo dňa, keď sa dozvie o dôvode zakladajúcom právo na odstúpenie od zmluvy. Právo na odstúpenie od zmluvy neuplatnené v určenej lehote zaniká.
Ajouter un commentaire
Annuler
Rozhodné právo
Ajouter un commentaire
Annuler
Táto Zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä zák. č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v platnom znení, ako aj súvisiacim zák. č. 230/2003 Z. z. o obchodnom registri v platnom znení.
Ajouter un commentaire
Annuler
Záverečné ustanovenia
Ajouter un commentaire
Annuler
Zmluvné strany týmto prehlasujú, že osobne alebo ich oprávnení zástupcovia sú plne spôsobilí na právne úkony, a že sú oprávnení preberať na seba záväzky spôsobom stanoveným v tejto zmluve. Zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť škodu, ktorá tým vznikne druhej zmluvnej strane, ak by sa toto prehlásenie dodatočne preukázalo ako nepravdivé. Zmluvné strany ďalej týmto prehlasujú, že mohli ovplyvniť obsah tejto zmluvy. .
Ajouter un commentaire
Annuler
Zmluvné strany sa dohodli, že návrh na zápis zmien údajov do obchodného registra príslušného registrového súdu podá
najneskôr v lehote do
odo dňa podpisu tejto Zmluvy.
Ajouter un commentaire
Annuler
Pokiaľ v tejto zmluve z kontextu jasne nevyplýva inak, zahŕňa význam slova v jednotnom čísle rovnako význam daného slova v množnom čísle a naopak, význam slova vyjadrujúci určitý rod zahŕňa rovnako ostatné rody. Nadpisy sú uvádzané iba pre prehľadnosť a nemajú vplyv na výklad tejto Zmluvy.
Ajouter un commentaire
Annuler
Všetky informácie poskytnuté v súvislosti s uzatvorením tejto zmluvy zmluvné strany považujú za dôverné v zmysle ustanovenia ust. § 271 Obchodného zákonníka v znení neskorších právnych predpisov.
Ajouter un commentaire
Annuler
Ak sa ktorékoľvek z ustanovení tejto zmluvy stane neplatným alebo nevykonateľným, táto neplatnosť alebo nevykonateľnosť nespôsobí neplatnosť ostatných ustanovení tejto Zmluvy s výnimkou, ak by tieto ustanovenia nemohli byť oddelené od ostatného obsahu Zmluvy pre povahu Zmluvy, jej obsah alebo okolností, za ktorých bola Zmluva uzatvorená. V takomto prípade sú zmluvné strany povinné prijať náhradnú úpravu, ktorá bude zodpovedať účelu sledovanému neplatným ustanovením.
Ajouter un commentaire
Annuler
Táto Zmluva predstavuje úplnú dohodu medzi Zmluvnými stranami vo vzťahu k predmetu tejto Zmluvy a nahradzuje akékoľvek predchádzajúce ústne alebo písomné dojednania medzi Zmluvnými stranami týkajúce sa predmetu tejto Zmluvy.
Ajouter un commentaire
Annuler
K zmene podmienok dohodnutých touto Zmluvou môže dôjsť len na základe vzájomnej dohody zmluvných strán a iba formou písomného očíslovaného dodatku podpísaného zmluvnými stranami, alebo osobami oprávnenými konať v mene zmluvných strán, inak sú akékoľvek zmeny tejto zmluvy neplatné.
Ajouter un commentaire
Annuler
Táto zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, pričom každý má platnosť originálu s určením jedného vyhotovenia pre jednu zmluvnú stranu a jedno vyhotovenie pre spoločnosť a dve vyhotovenia pre registračné účely. Podpisy Zmluvných strán sú úradne overené.
Ajouter un commentaire
Annuler
Každá zo Zmluvných strán nesie svoje vlastné náklady vzniknuté v dôsledku uzatvorenia tejto Zmluvy. Práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy prechádzajú na právnych nástupcov oboch zmluvných strán.
Ajouter un commentaire
Annuler
Pri riešení otázok touto zmluvou neupravených, sa zmluvné strany budú riadiť príslušnými ustanovenia Občianskeho zákonníka v platnom znení, ako aj súvisiacimi záväznými predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
Ajouter un commentaire
Annuler
Zmluvné strany sa zaväzujú, že riešenie prípadných sporných otázok sa bude uskutočňovať predovšetkým spoločným rokovaním a vzájomnou dohodou prostredníctvom svojich zástupcov. V prípade, ak sa vzniknutý spor nevyrieši vzájomnou dohodou ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená predložiť tento na riešenie príslušnému súdu Slovenskej republiky.
Ajouter un commentaire
Annuler
V prípade, ak bude podľa tejto zmluvy potrebné doručovať druhej zmluvnej strane akúkoľvek písomnosť, doručuje sa táto písomnosť na adresu zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, dokiaľ nie je zmena adresy písomne oznámená zmluvnej strane, ktorá písomnosť doručuje. V prípade ak sa písomnosť aj pri dodržaní týchto podmienok vráti nedoručená, zmluvné strany sa dohodli, že účinky doručenia nastávajú tretím dňom po vrátení zásielky zmluvnej strane, ktorá zásielku doručuje.
Ajouter un commentaire
Annuler
Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, že Zmluvu neuzatvárajú v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, že si obsah Zmluvy dôkladne prečítali a že tento im je jasný, zrozumiteľný a vyjadrujúci ich slobodnú vôľu, a na znak súhlasu túto Zmluvu vlastnoručne podpisujú.
Ajouter un commentaire
Annuler
NA ZNAK ČOHO ZMLUVNÉ STRANY PRIPÁJAJÚ SVOJE VLASTNORUČNÉ PODPISY
Ajouter un commentaire
Annuler
V
, dňa
Ajouter un commentaire
Annuler
_____________________________________
Ajouter un commentaire
Annuler
_____
Ajouter un commentaire
Annuler
V
, dňa
Ajouter un commentaire
Annuler
_____________________________________
Ajouter un commentaire
Annuler
_____
Ajouter un commentaire
Annuler

PÍSOMNÝ PROTOKOL

o odovzdaní a prevzatí účtovníctva obchodnej spoločnosti _____
Ajouter un commentaire
Annuler
Meno: _____
Ajouter un commentaire
Annuler
Dátum narodenia: _____
Ajouter un commentaire
Annuler
Rodné číslo: _____
Ajouter un commentaire
Annuler
Trvalé bydlisko: _____
Ajouter un commentaire
Annuler
(ďalej ako „Prevodca“)
Ajouter un commentaire
Annuler
a
Ajouter un commentaire
Annuler
Meno: _____
Ajouter un commentaire
Annuler
Dátum narodenia: _____
Ajouter un commentaire
Annuler
Rodné číslo: _____
Ajouter un commentaire
Annuler
Trvalé bydlisko: _____
Ajouter un commentaire
Annuler
(ďalej ako „Nadobúdateľ“)
Ajouter un commentaire
Annuler
( Prevodca a Nadobúdateľ ďalej tiež spoločne ako „Zmluvné strany“ a každý jednotlivo ako „Zmluvná strana“)
Ajouter un commentaire
Annuler
Prevodca záväzne prehlasuje, že Nadobúdateľovi odovzdal a Nadobúdateľ záväzne prehlasuje, že od Prevodcu prevzal kompletné účtovníctvo obchodnej spoločnosti _____ so sídlom: _____, IČO: _____.
Ajouter un commentaire
Annuler
Tento písomný protokol o odovzdaní a prevzatí účtovníctva obchodnej spoločnosti _____ sa vyhotovuje v dvoch (2) vyhotoveniach rovnakej platnosti a záväznosti, z ktorých jedno vyhotovenie obdrží Prevodca a jedno vyhotovenie obdrží Nadobúdateľ.
Ajouter un commentaire
Annuler
NA DÔKAZ ČOHO ZMLUVNÉ STRANY PRIPÁJAJÚ SVOJE PODPISY
Ajouter un commentaire
Annuler
V
, dňa
Ajouter un commentaire
Annuler
_____________________________________
Ajouter un commentaire
Annuler
_____
Ajouter un commentaire
Annuler
V
, dňa
Ajouter un commentaire
Annuler
_____________________________________
Ajouter un commentaire
Annuler
_____
Ajouter un commentaire
Annuler
Je veux faire vérifier le document par un cabinet d'avocat
JUDr. Lukáš Polák | JUDr. Lukáš Polák, advokát
Afficher plus d'informations Cacher
Je veux être prévenu(e) quand les dates limites approchent GRATUITEMENT
Le système vous prévenira automatiquement quand les dates d'échéance dans le contrat approchent

Obtenez ce document aux formats PDF et Word

Ce document coûte 6.90 € (6.90 € avec la TVA)

Veuillez patienter, le document est en train d'être généré.