Créer votre Smlouvu o stavbě domu

Ce modèle a été préparé par: Mgr. Radek Motzke, Mgr. Radek Motzke, advokát

Instructions

  • Tuto smlouvu o dílu použijte, pokud si necháváte někým stavět dům nebo jste jeho stavitelem.
  • Pokud je předmětem práce jiná věc než celá nemovitost, například jenom části interiéru, použijte smlouvu o dílo.
  • Pozornost věnujte především zárukám za vady díla a způsobu placení.
  • Zákonnou úpravu týkající se této smlouvy naleznete zde.

Smlouva o stavbě domu

Ajouter un commentaire
Annuler
TATO SMLOUVA O STAVBĚ (DÁLE JEN „SMLOUVA“) BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI
Ajouter un commentaire
Annuler
Objednatelem je
Ajouter un commentaire
Annuler
Jméno:
Ajouter un commentaire
Annuler
Datum narození:
Ajouter un commentaire
Annuler
Rodné číslo:
Ajouter un commentaire
Annuler
Trvalé bydliště:
Ajouter un commentaire
Annuler
Telefon:
Ajouter un commentaire
Annuler
E-mail:
Ajouter un commentaire
Annuler
Ajouter un commentaire
Annuler
(dále jako „Objednatel“)
Ajouter un commentaire
Annuler
a
Ajouter un commentaire
Annuler
Zhotovitelem je
Ajouter un commentaire
Annuler
Jméno:
Ajouter un commentaire
Annuler
Datum narození:
Ajouter un commentaire
Annuler
Rodné číslo:
Ajouter un commentaire
Annuler
Trvalé bydliště:
Ajouter un commentaire
Annuler
a
Ajouter un commentaire
Annuler
Telefon:
Ajouter un commentaire
Annuler
E-mail:
Ajouter un commentaire
Annuler
Ajouter un commentaire
Annuler
(dále jako „Zhotovitel“)
Ajouter un commentaire
Annuler
( Objednatel a Zhotovitel dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)
Ajouter un commentaire
Annuler
SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
Ajouter un commentaire
Annuler
Úvodní prohlášení a ujednání
Ajouter un commentaire
Annuler
Objednatel prohlašuje, že je výlučným vlastníkem pozemku parc. č.
v katastrálním území
. Objednatel má zájem vystavět na pozemku stavbu dle projektové dokumentace, kterou si sám zajistil (dále jen „dílo“).
Ajouter un commentaire
Annuler
Objednatel prohlašuje, že účelem stavby je
.
Ajouter un commentaire
Annuler
Zhotovitel prohlašuje, že má veškerá oprávnění, která jsou právními předpisy vyžadována k provedení prací sjednaných v této smlouvě.
Ajouter un commentaire
Annuler
Přílohou a nedílnou součástí této smlouvy o stavbě (dále také „tato smlouva“) je následující dokumentace (dále také „dokumentace“):
Ajouter un commentaire
Annuler
rozpočet ceny díla,
Ajouter un commentaire
Annuler
projektová dokumentace zpracovaná
,
Ajouter un commentaire
Annuler
,
Ajouter un commentaire
Annuler
Ajouter un commentaire
Annuler
Vyskytne-li se rozpor mezi touto smlouvou bez příloh a jejími přílohami, má přednost tato smlouva bez příloh. Vyskytne-li se rozpor mezi jednotlivými přílohami, mají jednotlivé přílohy přednost dle pořadí uvedeného v tomto článku.
Ajouter un commentaire
Annuler
Hlavní ujednání
Ajouter un commentaire
Annuler
Zhotovitel se zavazuje zhotovit pro Objednatele dílo. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu. Dílem se rozumí stavba definovaná v dokumentaci. Cenou díla se rozumí celková cena sjednaná v této smlouvě.
Ajouter un commentaire
Annuler
Součástí díla
zajištění dokumentace skutečného provedení stavby
jejího projednání se správními orgány.
Ajouter un commentaire
Annuler
Součástí díla
zajištění stavebního povolení, oznámení o užívání stavby („kolaudace“) a/nebo jiných správních aktů orgánů veřejné správy.
Ajouter un commentaire
Annuler
Součástí díla
finální terénní úpravy.
Ajouter un commentaire
Annuler
Součástí díla
interiérové vybavení (nábytek či jiné zařizovací předměty) podle dokumentace.
Ajouter un commentaire
Annuler
Ajouter un commentaire
Annuler
Cena díla
Ajouter un commentaire
Annuler
Zhotovitel je
Celková cena díla činí
+ slovy
bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).
Ajouter un commentaire
Annuler
Smluvní strany sjednaly cenu díla na základě položkového rozpočtu, který je součástí dokumentace. Cena obsahuje všechny nákladové složky (zejména materiál, mzdy, ostatní přímé náklady, spotřebované energie, spotřebovanou vodu a plyn, zábory veřejného prostranství, likvidaci odpadů, odpisy techniky, provozní režie, správní režie, zařízení staveniště, geodetické zaměření, zisk, veškeré doklady o provedení stavby, rizika a vlivy během provádění díla apod.).
Ajouter un commentaire
Annuler
Cena díla je konečná a nepřekročitelná. Může se však snížit o cenu méněprací a zvýšit o cenu víceprací, pakliže obě Smluvní strany tyto méněpráce či vícepráce písemně schválily. Za dostatečnou formu schválení se považuje také zápis do stavebního deníku podepsaný oběma smluvními stranami. Méněprací se rozumí dodávky a výkony, o něž Smluvní strany sníží rozsah díla sjednaný touto smlouvou. Víceprací se rozumí dodávky a výkony, o něž Smluvní strany zvýší rozsah díla sjednaný touto smlouvou. Cenu méně- či víceprací Smluvní strany stanoví na základě rozpočtu, který je součástí dokumentace. Neobsahuje-li rozpočet příslušnou položku, použije se cena obvyklá v místě a čase.
Ajouter un commentaire
Annuler
Platební podmínky
Ajouter un commentaire
Annuler
Cena má být placena
Zvolte způsob hrazení ceny za dílo.
První část ceny ve výši
+ slovy
bez DPH se Objednatel zavazuje zaplatit
dní od uzavření této Smlouvy.
Ajouter un commentaire
Annuler
Následující části ceny díla se Objednatel zavazuje zaplatit v zálohových platbách, a to následovně:
Ajouter un commentaire
Annuler
Zbývající část ceny se Objednatel zavazuje uhradit do
dnů po řádném dokončení a předání díla a doručení konečné faktury.
Ajouter un commentaire
Annuler
Objednatel je oprávněn neuhradit pozastávku ve výši
% z celkové ceny díla, a to až do doby, kdy Zhotovitel odstraní všechny vady a nedodělky dokončeného díla. Objednatel je povinen uhradit pozastávku do
dní poté.
Ajouter un commentaire
Annuler
Zhotovitel je povinen vyúčtovat Objednateli každou zálohu po dokončení těch částí díla, na jejichž financování byla záloha dle položkového rozpočtu poskytnuta. Ke dni dokončení celého díla vystaví Zhotovitel konečnou fakturu, v níž souhrnně vyúčtuje všechny poskytnuté zálohy. Přitom je však oprávněn vyúčtovat pouze výkony a dodávky, které Objednateli při plnění díla skutečně poskytl. Vyúčtování provede na základě položkových cen sjednaných v rozpočtu a není-li jich, pak na základě cen obvyklých v místě a čase.
Ajouter un commentaire
Annuler
Zhotovitel je oprávněn připočíst ke všem fakturovaným cenám částku odpovídající DPH dle právních předpisů účinných v době fakturace.
Ajouter un commentaire
Annuler
Všechny platby je Objednatel povinen provést na Zhotovitelův bankovní účet č.
.
Ajouter un commentaire
Annuler
Čas plnění, součinnost Objednatele, předání a převzetí díla
Ajouter un commentaire
Annuler
Zhotovitel se zavazuje začít se zhotovováním díla do
dnů ode dne uhrazení částky dle odstavce 4.1.
Ajouter un commentaire
Annuler
Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo do
.
Ajouter un commentaire
Annuler
Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli na své náklady následující součinnost k plnění díla:
Ajouter un commentaire
Annuler
zajistit přístup na pozemek po celou dobu plnění díla,
Ajouter un commentaire
Annuler
zajistit přípojku elektřiny a vody na pozemku po celou dobu plnění díla; spotřebovanou elektřinu a vodu se zavazuje oproti předloženému vyúčtování uhradit Zhotovitel,
Ajouter un commentaire
Annuler
zajistit v případě nejasností v dokumentaci bezodkladnou konzultaci s jejími autory,
Ajouter un commentaire
Annuler
vyvstane-li v průběhu provádění díla potřeba vyjádření či rozhodnutí ze strany Objednatele, poskytnout takové vyjádření či rozhodnutí a potvrdit jej podpisem ve stavebním deníku, a to nejpozději do
pracovních dnů od výzvy ze strany Zhotovitele.
Ajouter un commentaire
Annuler
Ajouter un commentaire
Annuler
Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele k převzetí dokončeného díla či jeho části alespoň
dní předem. Smluvní strany potvrdí předání a převzetí dokončených částí díla zápisem do stavebního deníku, který společně podepíší. Předání a převzetí dokončeného díla jako celku potvrdí oboustranně podepsaným předávacím protokolem. Objednatel
oprávněn odmítnout převzetí díla či jeho části pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla či jeho části funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.
Ajouter un commentaire
Annuler
Pakliže Objednatel neoprávněně odmítne převzít dokončené dílo či jeho část, platí, že dokončené dílo či jeho část převzal ke dni, kdy tak měl dle řádné výzvy Zhotovitele učinit. V pochybnostech platí, že Objednatel převzal dokončené dílo či jeho část dnem, kdy jej začal fakticky užívat.
Ajouter un commentaire
Annuler
Místem předání dokončeného díla či jeho části je pozemek Objednatele. Zhotovitel je povinen ho vyklidit do
dnů ode dne předání díla, případně ode dne, kdy byly po předání díla odstraněny vady a nedodělky.
Ajouter un commentaire
Annuler
Záruka
Ajouter un commentaire
Annuler
Zhotovitel
Objednateli záruku, že stavební části díla budou mít vlastnosti stanovené touto smlouvou včetně jejích příloh a není-li jich, pak vlastnosti obvyklé
let od předání díla.
Ajouter un commentaire
Annuler
Na technologické části díla poskytuje Zhotovitel záruku v délce, kterou mu poskytují dodavatelé těchto technologií, nejméně však po dobu
let od předání díla. Technologickou částí díla se rozumí zejména veškeré zdravotně technické instalace (ZTI) a elektroinstalace.
Ajouter un commentaire
Annuler
Zhotovitel nenese odpovědnost za vady díla, které vzniknou mechanickým poškozením předmětu díla v období po předání a převzetí díla, zanedbáním pravidelné údržby ze strany Objednatele nebo používáním díla v rozporu s jeho účelem či pokyny a návody, které Zhotovitel Objednateli předá.
Ajouter un commentaire
Annuler
Objednatel je povinen oznámit Zhotoviteli vady díla písemně, a to bez zbytečného odkladu poté, co je mohl při včasné prohlídce díla a dostatečné péči zjistit. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu písemně potvrdit přijetí oznámení o vadách.
Ajouter un commentaire
Annuler
Objednatel je povinen oznámit Zhotoviteli vady díla písemně, a to bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu přijetí oznámení o vadách písemně potvrdit. S odstraňováním vad je povinen začít do
dnů ode dne jejich oznámení a dokončit jej bezodkladně .
Ajouter un commentaire
Annuler
Sankce
Ajouter un commentaire
Annuler
Dostane-li se Zhotovitel do prodlení s dokončením díla jako celku, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši
% z celkové ceny díla včetně DPH za každý den prodlení. Zhotovitel však není povinen smluvní pokutu uhradit, prokáže-li, že mu ve včasném dokončení díla dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Takovou překážkou může být zejména nepřízeň počasí, která znemožňuje řádné provádění díla.
Ajouter un commentaire
Annuler
Dostane-li se Zhotovitel do prodlení s odstraňováním vad či nedodělků nebo s vyklizením pozemku, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši
+ slovy
za každý den prodlení.
Ajouter un commentaire
Annuler
V případě prodlení Objednatele s úhradou jakékoli peněžité částky je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli
% z dlužné částky včetně DPH.
Ajouter un commentaire
Annuler
Smluvní pokuty jsou splatné do 30 dnů ode dne, kdy oprávněná strana písemně vyzve stranu povinnou k jejich úhradě. Smluvní pokuty se
oproti případné náhradě škody.
Ajouter un commentaire
Annuler
Dostane-li se Objednatel do prodlení s poskytnutím sjednané součinnosti či s placením jakékoli peněžité částky dle této smlouvy, je Zhotovitel oprávněn pozastavit plnění díla po dobu trvání prodlení. Termíny zhotovení díla a jeho částí se automaticky prodlouží o dobu prodlení Objednatele.
Ajouter un commentaire
Annuler
Odstoupení od smlouvy
Ajouter un commentaire
Annuler
Od smlouvy lze odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon nebo tato smlouva. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně a je účinné okamžikem jeho doručení druhé Smluvní straně. Odstoupením od smlouvy zanikají práva a povinnosti stran ze smlouvy pro dosud nesplněnou část závazku, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, smluvních ustanovení týkajících se volby práva a jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.
Ajouter un commentaire
Annuler
Zanikne-li tato smlouva jinak než splněním, není tím dotčeno vzájemné plnění, které si Smluvní strany řádně poskytly a přijaly před jejím zánikem. Stejně tak není dotčeno právo na úhradu sjednané ceny za takové plnění včetně náhrady účelně vynaložených nákladů Zhotovitele, a to za následujících podmínek.
Ajouter un commentaire
Annuler
Smluvní strany si poskytnou vzájemnou součinnost k tomu, aby nejpozději do 14 dnů ode dne zániku této smlouvy provedly inventarizaci veškerých vzájemných plnění poskytnutých k datu zániku smlouvy. Inventarizace bude zahrnovat místní šetření rozpracovanosti díla přímo v místě plnění. Každá Smluvní strana je oprávněna přibrat k místnímu šetření soudního znalce dle svého výběru a pořídit na místě fotografie či videozáznam. Dostane-li se kterákoli Smluvní strana do prodlení s poskytnutím součinnosti k provedení inventarizace dle této smlouvy, uhradí oprávněné Smluvní straně smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý den prodlení.
Ajouter un commentaire
Annuler
Závěrem inventarizace bude vyčíslení:
Ajouter un commentaire
Annuler
částky ceny části díla provedené Zhotovitelem dle této smlouvy do okamžiku zániku smlouvy, od níž budou odečteny zálohy a dílčí platby uhrazené ze strany Objednatelů Zhotoviteli, a
Ajouter un commentaire
Annuler
částky ceny věcí, které Zhotovitel k provedení díla účelně opatřil a předal nejpozději ke dni provedení inventarizace Objednatelům.
Ajouter un commentaire
Annuler
Při vyčíslení budou Smluvní strany vycházet z jednotkových cen sjednaných rozpočtem. Nebyly-li takové ceny ve smlouvě sjednány, platí, že Zhotovitel ve smyslu bodu 8.4 provedl část díla a obstaral věci za cenu odsouhlasenou Objednatelem v zápise o předání části díla a není-li ho, pak za cenu obvyklou v místě a čase.
Ajouter un commentaire
Annuler
Ostatní ujednání
Ajouter un commentaire
Annuler
Vlastníkem předmětu díla po celou dobu provádění díla je Objednatel.
Ajouter un commentaire
Annuler
Vlastníkem materiálů a výrobků určených k provedení díla se Objednatel stává okamžikem
.
Ajouter un commentaire
Annuler
Objednatel je oprávněn vstupovat na staveniště
.
Ajouter un commentaire
Annuler
Závěrečná ustanovení
Ajouter un commentaire
Annuler
Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva obsahuje úplné ujednání o svém předmětu a nahrazuje veškerá předchozí ujednání a návrhy, které si strany před jejím uzavřením v souvislosti s jejím předmětem učinily.
Ajouter un commentaire
Annuler
Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné, neúčinné, zdánlivé nebo se k němu nepřihlíží, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné, neúčinné, zdánlivé či takové, k němuž se nepřihlíží, ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení. Do té doby platí úprava příslušných právních předpisů.
Ajouter un commentaire
Annuler
Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit jen písemně. To platí i pro změnu tohoto ustanovení. Požaduje-li tato smlouva či právní předpis učinit právní jednání písemnou formou,
se za takovou formu i prostý e-mail či datová zpráva, není-li výslovně ujednáno jinak.
Ajouter un commentaire
Annuler
Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu všemi Smluvními stranami.
Ajouter un commentaire
Annuler
Tato smlouva je podepsána ve
vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom.
Ajouter un commentaire
Annuler
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
Ajouter un commentaire
Annuler
V
dne
Ajouter un commentaire
Annuler
_____________________________________
Ajouter un commentaire
Annuler
_____
Ajouter un commentaire
Annuler
V
dne
Ajouter un commentaire
Annuler
_____________________________________
Ajouter un commentaire
Annuler
_____
Ajouter un commentaire
Annuler
_____________________________________
Ajouter un commentaire
Annuler
Ajouter un commentaire
Annuler
Je veux faire vérifier le document par un cabinet d'avocat
Mgr. Radek Motzke | Mgr. Radek Motzke, advokát
Afficher plus d'informations Cacher
Je veux être prévenu(e) quand les dates limites approchent GRATUITEMENT
Le système vous prévenira automatiquement quand les dates d'échéance dans le contrat approchent

Obtenez ce document aux formats PDF et Word

Ce document coûte 199 Kč (199,00 Kč avec la TVA)

Veuillez patienter, le document est en train d'être généré.