Créer votre Smlouvu o budoucí smlouvě o převodu podílu ve společnosti

Ce modèle a été préparé par: Lukáš Hojdn, AK UP legal s.r.o., recepce

Instructions

Smlouva o budoucí smlouvě o převodu podílu ve společnosti

Ajouter un commentaire
Annuler
TATO SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU OBCHODNÍHO PODÍLU (DÁLE JEN „SMLOUVA“) BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI
Ajouter un commentaire
Annuler
Budoucím převodcem je
Ajouter un commentaire
Annuler
Jméno:
Ajouter un commentaire
Annuler
Datum narození:
Ajouter un commentaire
Annuler
Rodné číslo:
Ajouter un commentaire
Annuler
Trvalé bydliště:
Ajouter un commentaire
Annuler
Telefon:
Ajouter un commentaire
Annuler
E-mail:
Ajouter un commentaire
Annuler
Ajouter un commentaire
Annuler
(dále jako „Budoucí převodce“)
Ajouter un commentaire
Annuler
a
Ajouter un commentaire
Annuler
Budoucím nabyvatelem je
Ajouter un commentaire
Annuler
Jméno:
Ajouter un commentaire
Annuler
Datum narození:
Ajouter un commentaire
Annuler
Rodné číslo:
Ajouter un commentaire
Annuler
Trvalé bydliště:
Ajouter un commentaire
Annuler
Telefon:
Ajouter un commentaire
Annuler
E-mail:
Ajouter un commentaire
Annuler
Ajouter un commentaire
Annuler
(dále jako „Budoucí nabyvatel“)
Ajouter un commentaire
Annuler
( Budoucí převodce a Budoucí nabyvatel dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)
Ajouter un commentaire
Annuler
SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
Ajouter un commentaire
Annuler
Definice
Ajouter un commentaire
Annuler
Je uzavření Smlouvy o převodu podílu vázáno na splnění podmínky?
V této Smlouvě
Ajouter un commentaire
Annuler
Podmínka“ znamená
;
Ajouter un commentaire
Annuler
Smlouva o převodu podílu“ znamená Smlouvu o převodu podílu ve společnosti, jejíž text tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy.
Ajouter un commentaire
Annuler
Předmět smlouvy
Ajouter un commentaire
Annuler
Kdo má právo vyzvat k uzavření Smlouvy o převodu podílu?
Budoucí nabyvatel má právo písemně vyzvat Budoucího převodce k uzavření Smlouvy o převodu podílu ve lhůtě
kalendářních dnů ode dne, kdy se Budoucí nabyvatel dozví o splnění Podmínky.
Ajouter un commentaire
Annuler
Lhůta pro výzvu se považuje za zachovanou, bude-li výzva předána nejpozději poslední den lhůty přepravci (držiteli poštovní licence) k doručení.
Ajouter un commentaire
Annuler
Budoucí převodce je povinen vyhovět výzvě Budoucího nabyvatele podle odst. 2.1 této Smlouvy a dostavit se ve stanoveném termínu k uzavření Smlouvy o převodu podílu a Smlouvu o převodu podílu uzavřít.
Ajouter un commentaire
Annuler
Další práva a povinnosti
Ajouter un commentaire
Annuler
Budoucí převodce je povinen po dobu trvání účinnosti této Smlouvy podíl, jenž je předmětem převodu podle Smlouvy o převodu podílu, nepřevádět na třetí osoby ani ho nezatěžovat žádným právem ve prospěch třetích osob, zejména zástavním právem či jiným obdobným právem ve prospěch třetích osob.
Ajouter un commentaire
Annuler
Budoucí převodce je povinen jednat s péčí řádného hospodáře a dále učinit veškerá právní a/nebo faktická jednání tak, aby se nesnížila hodnota společnosti, ve které má podle Smlouvy o převodu podílu nabýt Budoucí nabyvatel daný podíl.
Ajouter un commentaire
Annuler
Výzva podle odst. 2.1 této Smlouvy bude učiněna písemně a musí být doručena na adresu dané Smluvní strany, která je uvedena výše v této Smlouvě.
Ajouter un commentaire
Annuler
Smluvní strany ujednávají, že místo, termín a čas uzavření Smlouvy o převodu podílu budou určeny ve výzvě učiněné podle odst. 2.1 této Smlouvy.
Ajouter un commentaire
Annuler
Smluvní strany jsou povinny si bez zbytečného odkladu poskytnout veškerou nezbytnou součinnost při plnění této Smlouvy, zejména při uzavírání Smlouvy o převodu podílu.
Ajouter un commentaire
Annuler
Zánik Smlouvy
Ajouter un commentaire
Annuler
V případě, že Podmínka nebude splněna nejpozději do
, mají obě Smluvní strany právo od této Smlouvy odstoupit.
Ajouter un commentaire
Annuler
V případě, že marně uplyne lhůta pro výzvu uvedená v odst. 2.1 této Smlouvy, zaniká tato Smlouva bez dalšího následujícím dnem.
Ajouter un commentaire
Annuler
Smluvní pokuta
Ajouter un commentaire
Annuler
V případě, že se Budoucí převodce i přes řádně doručenou výzvu nedostaví k uzavření Smlouvy o převodu podílu v místě a čase podle odst. 3.4 této Smlouvy a/nebo se dostaví, avšak neuzavře s Budoucím nabyvatelem Smlouvu o převodu podílu, zavazuje se Budoucí převodce zaplatit Budoucímu nabyvateli smluvní pokutu ve výši
% z Kupní ceny podle Smlouvy o převodu podílu za každý den prodlení až do uzavření Smlouvy o převodu podílu.
Ajouter un commentaire
Annuler
Vyšší moc
Ajouter un commentaire
Annuler
Smluvní strany se zprošťují veškeré odpovědnosti za nesplnění svých povinností z této Smlouvy po dobu trvání vyšší moci do té míry, pokud po nich nebylo možné požadovat, aby neplnění svých povinností z této Smlouvy v důsledku vyšší moci předešly.
Ajouter un commentaire
Annuler
Za vyšší moc je pro účely této Smlouvy považována každá událost nezávislá na vůli Smluvních stran, která znemožňuje plnění smluvních závazků a kterou nebylo možno předvídat v době vzniku této Smlouvy. Za vyšší moc se z hlediska této Smlouvy považuje zejména přírodní katastrofa, požár, výbuch, silné vichřice, zemětřesení, záplavy, válka, stávka nebo jiné události, které jsou mimo jakoukoliv kontrolu Smluvních stran.
Ajouter un commentaire
Annuler
Po dobu trvání vyšší moci se plnění závazků podle této Smlouvy pozastavuje do doby odstranění následků vyšší moci.
Ajouter un commentaire
Annuler
Rozhodné právo
Ajouter un commentaire
Annuler
Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména ust. § 1785 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Ajouter un commentaire
Annuler
Závěrečná ustanovení
Ajouter un commentaire
Annuler
V této Smlouvě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy.
Ajouter un commentaire
Annuler
Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Smlouvy.
Ajouter un commentaire
Annuler
Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Smlouvy.
Ajouter un commentaire
Annuler
Tato Smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
Ajouter un commentaire
Annuler
Tato Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží 1 stejnopis této Smlouvy.
Ajouter un commentaire
Annuler
Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Smlouvy.
Ajouter un commentaire
Annuler
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu všemi Smluvními stranami.
Ajouter un commentaire
Annuler
Smluvní strany si tuto Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
Ajouter un commentaire
Annuler
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
Ajouter un commentaire
Annuler
V
dne
Ajouter un commentaire
Annuler
_____________________________________
Ajouter un commentaire
Annuler
_____
Ajouter un commentaire
Annuler
V
dne
Ajouter un commentaire
Annuler
_____________________________________
Ajouter un commentaire
Annuler
_____
Ajouter un commentaire
Annuler

Příloha č. 1 - Smlouva o převodu podílu

Jméno: _____
Ajouter un commentaire
Annuler
Datum narození: _____
Ajouter un commentaire
Annuler
Rodné číslo: _____
Ajouter un commentaire
Annuler
Trvalé bydliště: _____
Ajouter un commentaire
Annuler
(dále jako „Budoucí převodce“)
Ajouter un commentaire
Annuler
a
Ajouter un commentaire
Annuler
Jméno: _____
Ajouter un commentaire
Annuler
Datum narození: _____
Ajouter un commentaire
Annuler
Rodné číslo: _____
Ajouter un commentaire
Annuler
Trvalé bydliště: _____
Ajouter un commentaire
Annuler
(dále jako „Budoucí nabyvatel“)
Ajouter un commentaire
Annuler
( Budoucí převodce a Budoucí nabyvatel dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)
Ajouter un commentaire
Annuler
Touto smlouvu se převádí podíl ve
Ajouter un commentaire
Annuler
Definice
Ajouter un commentaire
Annuler
Touto smlouvu se převádí
V této Smlouvě
Ajouter un commentaire
Annuler
Společnost“ znamená obchodní společnost
, IČO:
, se sídlem
.
Ajouter un commentaire
Annuler
Podíl“ znamená obchodní podíl ve Společnosti o velikosti
%, kterému odpovídá vklad ve výši
+ slovy
, druh podílu:
.
Ajouter un commentaire
Annuler
Předmět smlouvy
Ajouter un commentaire
Annuler
Chcete, aby převodce musel před převodem obchodního podílu splnit nějaké podmínky?
Např. že musí poskytnout dané společnosti nějaké služby, konzultace a podobně. Netýká se povinnosti zaplatit kupní cenu.
Převodce tímto převádí na Nabyvatele
Podíl a Nabyvatel tímto Podíl přijímá a zavazuje se za něj zaplatit Kupní cenu a zavazuje se za to zaplatit Převodci Kupní cenu.
Ajouter un commentaire
Annuler
Kupní cena
Ajouter un commentaire
Annuler
Nabyvatel se zavazuje zaplatit Převodci za Podíl částku
+ slovy
(dále jako „Kupní cena“).
Ajouter un commentaire
Annuler
Platební podmínky
Ajouter un commentaire
Annuler
Kupní cena má být zaplacena
Nabyvatel se zavazuje zaplatit Kupní cenu nebo jakoukoliv její část
.
Ajouter un commentaire
Annuler
Kupní cena je splatná
.
Ajouter un commentaire
Annuler
O zaplacení Kupní ceny nebo jakékoliv její části bude Smluvními stranami sepsán a podepsán předávací protokol nebo jiný dokument potvrzující zaplacení Kupní ceny. Smluvní strany stvrzují podpise této Smlouvy předání Kupní ceny.
Ajouter un commentaire
Annuler
Odkládací podmínky
Ajouter un commentaire
Annuler
Účinnost převodu Podílu podle této Smlouvy se odkládá do okamžiku splnění
níže uvedených podmínek:
Ajouter un commentaire
Annuler
má povinnost
;
Ajouter un commentaire
Annuler
Ajouter un commentaire
Annuler
V případě, že nebudou splněny povinnosti uvedené v odst. 5.1 této Smlouvy nejpozději do
, zaniká tato Smlouva bez dalšího od počátku a Smluvní strany jsou povinny vrátit si případná vzájemně poskytnutá plnění.
Ajouter un commentaire
Annuler
Přistoupení ke společenské smlouvě Společnosti
Ajouter un commentaire
Annuler
Nabyvatel tímto přistupuje ke společenské smlouvě Společnosti.
Ajouter un commentaire
Annuler
Důvěrnost
Ajouter un commentaire
Annuler
Každá Smluvní strana se zavazuje, že nezpřístupní ani nepoužije žádnou informaci obchodní a/nebo výrobní povahy, se kterou se seznámí v souvislosti s plněním této Smlouvy, zejména nezpřístupní ani nepoužije:
Ajouter un commentaire
Annuler
žádnou takovou informaci obsaženou v této Smlouvě,
Ajouter un commentaire
Annuler
databázi zákazníků druhé Smluvní strany ani kontakty na ně,
Ajouter un commentaire
Annuler
cenovou politiku druhé Smluvní strany,
Ajouter un commentaire
Annuler
marketingovou strategii druhé Smluvní strany,
Ajouter un commentaire
Annuler
informace o uzavřených smlouvách a dodavatelích druhé Smluvní strany,
Ajouter un commentaire
Annuler
způsob fungování podniku druhé Smluvní strany,
Ajouter un commentaire
Annuler
strategická rozhodnutí a podnikatelské záměry druhé Smluvní strany.
Ajouter un commentaire
Annuler
(dále jen „Důvěrná informace“).
Ajouter un commentaire
Annuler
Povinnost mlčenlivosti podle odstavce 7.1 této Smlouvy platí s výjimkou případů, kdy:
Ajouter un commentaire
Annuler
druhá Smluvní strana udělila předchozí písemný souhlas s takovým zpřístupněním nebo použitím Důvěrné informace,
Ajouter un commentaire
Annuler
právní předpis nebo veřejnoprávní orgán stanoví povinnost zpřístupnit nebo použít Důvěrnou informaci,
Ajouter un commentaire
Annuler
takové zpřístupněním nebo použití Důvěrné informace je nezbytné pro realizaci této Smlouvy,
Ajouter un commentaire
Annuler
je to podle jakékoliv smlouvy nebo dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dovoleno,
Ajouter un commentaire
Annuler
Mezi Důvěrné informace nepatří žádné informace, které jsou v době jejich zpřístupnění nebo použití běžně dostupné veřejnosti.
Ajouter un commentaire
Annuler
Každá Smluvní strana bere na vědomí, že Důvěrné informace tvoří obchodní tajemství druhé Smluvní strany.
Ajouter un commentaire
Annuler
Smluvní pokuta
Ajouter un commentaire
Annuler
V případě, že Smluvní strana poruší jakoukoliv svou povinnost mlčenlivosti uvedenou v článku 7 této Smlouvy, zavazuje se zaplatit druhé Smluvní straně smluvní pokutu ve výši
+ slovy
za každé jednotlivé porušení uvedené povinnosti.
Ajouter un commentaire
Annuler
Smluvní pokuta
náhradu škody a poškozená Smluvní strana nemá právo požadovat náhradu škody od druhé Smluvní strany.
Ajouter un commentaire
Annuler
Rozhodné právo
Ajouter un commentaire
Annuler
Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů.
Ajouter un commentaire
Annuler
Závěrečná ustanovení
Ajouter un commentaire
Annuler
V této Smlouvě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy.
Ajouter un commentaire
Annuler
Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Smlouvy.
Ajouter un commentaire
Annuler
Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Smlouvy.
Ajouter un commentaire
Annuler
Tato Smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
Ajouter un commentaire
Annuler
Tato Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží 1 stejnopis této Smlouvy a 1 stejnopis je určen pro Společnost.
Ajouter un commentaire
Annuler
Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Smlouvy.
Ajouter un commentaire
Annuler
Smluvní strany si tuto Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
Ajouter un commentaire
Annuler
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
Ajouter un commentaire
Annuler
V
dne
Ajouter un commentaire
Annuler
_____________________________________
Ajouter un commentaire
Annuler
_____
Ajouter un commentaire
Annuler
V
dne
Ajouter un commentaire
Annuler
_____________________________________
Ajouter un commentaire
Annuler
_____
Ajouter un commentaire
Annuler
Je veux faire vérifier le document par un cabinet d'avocat
Lukáš Hojdn | AK UP legal s.r.o., recepce
Afficher plus d'informations Cacher
Je veux être prévenu(e) quand les dates limites approchent GRATUITEMENT
Le système vous prévenira automatiquement quand les dates d'échéance dans le contrat approchent

Obtenez ce document aux formats PDF et Word

Ce document coûte 199 Kč (199,00 Kč avec la TVA)

Veuillez patienter, le document est en train d'être généré.