Créer votre Kupní smlouvu na míru

Ce modèle a été préparé par: Mgr. Jaroslav Zeman, Spring Walk advokátni kancelář

Instructions

  • Použijte, pokud prodáváte nebo kupujete vozidlo, nemovitost nebo jakoukoliv jinou věc (konkrétní nastavení je ve smlouvě).
  • V případě, že „kupujete“ software, použijte Licenční smlouvu.
  • Pokud si necháváte vytvářet nějakou věc „na zakázku“, použijte Smlouvu o dílo.
  • Spolu se smlouvou se Vám automaticky vygeneruje i Předávací protokol.
  • Zákonnou úpravu týkající se této smlouvy naleznete zde.

Kupní smlouva na nemovitost

Chci převést
Ajouter un commentaire
Annuler
Chci převést
Ajouter un commentaire
Annuler
TATO KUPNÍ SMLOUVA (DÁLE JEN „SMLOUVA“) BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI
Ajouter un commentaire
Annuler
Prodávajícím je
Ajouter un commentaire
Annuler
Jméno:
.
Ajouter un commentaire
Annuler
Datum narození:
.
Ajouter un commentaire
Annuler
Rodné číslo:
.
Ajouter un commentaire
Annuler
Trvalé bydliště:
.
Ajouter un commentaire
Annuler
Telefon:
.
Ajouter un commentaire
Annuler
E-mail:
.
Ajouter un commentaire
Annuler
Ajouter un commentaire
Annuler
(dále jako „Prodávající“).
Ajouter un commentaire
Annuler
a.
Ajouter un commentaire
Annuler
Kupujícím je
Ajouter un commentaire
Annuler
Jméno:
.
Ajouter un commentaire
Annuler
Datum narození:
.
Ajouter un commentaire
Annuler
Rodné číslo:
.
Ajouter un commentaire
Annuler
Trvalé bydliště:
.
Ajouter un commentaire
Annuler
Telefon:
.
Ajouter un commentaire
Annuler
E-mail:
.
Ajouter un commentaire
Annuler
Ajouter un commentaire
Annuler
(dále jako „Kupující“).
Ajouter un commentaire
Annuler
(Prodávající a Kupující dále též společně jako „ Smluvní strany “ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“).
Ajouter un commentaire
Annuler
SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
Ajouter un commentaire
Annuler
Ajouter un commentaire
Annuler
Chci převést
1
Definice
Ajouter un commentaire
Annuler
1.1
V této Smlouvě „Věc“ znamená
Ajouter un commentaire
Annuler
číslo
o výměře
m2, nacházející se v
podlaží budovy
(dále jako „Budova“) umístěné na pozemku – parcele č.
(dále jako „Pozemek“)
Ajouter un commentaire
Annuler
a ideální spoluvlastnický podíl na společných částech Budovy o velikosti
Ajouter un commentaire
Annuler
a ideální spoluvlastnický podíl na Pozemku o velikosti
přidat parcelu
Ajouter un commentaire
Annuler
, přičemž uvedené nemovitosti leží v katastrálním území
, obec
.
Ajouter un commentaire
Annuler
1.2
Věc je zapsána na listu vlastnictví č.
v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro
, Katastrální pracoviště
.
Ajouter un commentaire
Annuler
2
Předmět Smlouvy
Ajouter un commentaire
Annuler
2.1
Prodávající tímto prodává Kupujícímu Věc včetně všech součástí a příslušenství a Kupující přijímá Věc do svého vlastnictví a zavazuje se zaplatit Prodávajícímu za Věc Kupní cenu.
Ajouter un commentaire
Annuler
3
Kupní cena
Ajouter un commentaire
Annuler
3.1
Kupující se zavazuje zaplatit Prodávajícímu za Věc částku
+ slovy
(dále jako „Kupní cena“).
Ajouter un commentaire
Annuler
3.2
Smluvní strany souhlasně prohlašují, že Kupní cena je částkou konečnou.
Ajouter un commentaire
Annuler
4
Platební podmínky
Ajouter un commentaire
Annuler
Kupní cena má být zaplacena
4.1
Kupující se zavazuje zaplatit Kupní cenu nebo jakoukoliv její část
na výše uvedené adrese
.
Ajouter un commentaire
Annuler
4.2
Kupní cena je splatná
.
Ajouter un commentaire
Annuler
4.3
O zaplacení Kupní ceny nebo jakékoliv její části bude Smluvními stranami sepsán a podepsán předávací protokol nebo jiný dokument potvrzující zaplacení Kupní ceny.
Ajouter un commentaire
Annuler
5
Prohlášení
Ajouter un commentaire
Annuler
5.1
Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem Věci.
Ajouter un commentaire
Annuler
5.2
Prodávající prohlašuje, že Věc není zatížena žádnými právy třetích osob, zejména na Věci nevázne žádné zástavní právo.
Ajouter un commentaire
Annuler
5.3
Kupující prohlašuje, že si Věc řádně prohlédl a seznámil se se stavem Věci před uzavřením této Smlouvy.
Ajouter un commentaire
Annuler
5.4
Věc nemá žádné právní vady, zejména na ní neváznou žádné dluhy, předkupní práva, věcná práva včetně práv zástavních a podzástavních, služebností a reálných břemen a ani jiná práva třetích osob včetně práv nájemních, a výkon vlastnických práv k předmětné Věci není jakkoli omezen.
Ajouter un commentaire
Annuler
5.5
Věc není předmětem insolvenčního nebo jiného obdobného řízení ani předmětem výkonu soudního nebo správního rozhodnutí a Věc ani žádná její část nebyla vložena do základního kapitálu obchodní společnosti nebo družstva nadace nadačního fondu či jiného právního subjektu.
Ajouter un commentaire
Annuler
5.6
Nebyla k vymožení pohledávky za Prodávajícím nařízena exekuce či soudní výkon rozhodnutí ani se Prodávající nenachází v takové situaci, kdy by takováto skutečnost hrozila.
Ajouter un commentaire
Annuler
5.7
Neexistují žádné jiné smlouvy, dohody nebo splatné či nesplatné pohledávky, které by ohledně Věci zakládaly výše uvedená práva, jež dosud nejsou zapsána v katastru nemovitostí, pokud se tam zapisují, a ani nejsou u příslušného katastrálního úřadu ohledně Věci podány žádné návrhy, o nichž dosud nebylo pravomocně rozhodnuto, a v Katastru nemovitostí tak není v této souvislosti u Věci vedena žádná poznámka či plomba.
Ajouter un commentaire
Annuler
6
Předání věci
Ajouter un commentaire
Annuler
6.1
Prodávající je povinen předat Věc Kupujícímu
.
Ajouter un commentaire
Annuler
6.2
Předání a převzetí Věci stvrzují Smluvní strany podpisem této Smlouvy.
Ajouter un commentaire
Annuler
6.3
Smluvní strany se dohodly na tom, že Prodávající je povinen Věc vyklidit a vyklizenou ji předat Kupujícímu do třiceti (30) dnů od provedení vkladu vlastnického práva k Věci ve prospěch Kupujícího dle této Smlouvy, a to v termínu vzájemně odsouhlaseném Prodávajícím a Kupujícím, přičemž Smluvní strany jsou povinny postupovat v součinnosti při stanovení vhodného termínu předání Věci.
Ajouter un commentaire
Annuler
7
Katastr nemovitostí
Ajouter un commentaire
Annuler
7.1
Smluvní strany si jsou vědomy skutečnosti, že vlastnické právo k Věci vzniká až vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí, s právními účinky ke dni podání návrhu na vklad.
Ajouter un commentaire
Annuler
7.2
Návrh na vklad vlastnického práva k Věci ve prospěch Kupujícího podá u příslušného katastrálního úřadu
neprodleně po uzavření této Smlouvy a Kupující je povinen k tomuto účelu poskytnout veškerou nezbytnou součinnost, zejména podepsat návrh na vklad.
Ajouter un commentaire
Annuler
7.3
V případě, že příslušný katastrální úřad zamítne předmětný návrh na vklad, Smluvní strany se zavazují znovu uzavřít tuto Smlouvu nebo její dodatek či jakýkoliv jiný dokument tak, aby podmínky či požadavky katastrálního úřadu byly k zápisu vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí splněny.
Ajouter un commentaire
Annuler
8
Daně a poplatky
Ajouter un commentaire
Annuler
8.1
Smluvní strany jsou si vědomy skutečnosti, že poplatníkem daně z převodu Věci je Kupující.
Ajouter un commentaire
Annuler
8.2
Správní poplatek katastrálního úřadu v souvislosti s převodem Věci je povinen zaplatit
.
Ajouter un commentaire
Annuler
9
Vady Věci
Ajouter un commentaire
Annuler
9.1
Kupující je povinen Věc řádně prohlédnout
a sdělit Prodávajícímu vady Věci a pokud tak neučiní, platí, že Věc nemá žádné zjevné vady.
Ajouter un commentaire
Annuler
9.2
Za sdělení vad se považuje i uvedení těchto vad v předávacím protokolu.
Ajouter un commentaire
Annuler
9.3
Je-li vada Věci nepodstatným porušením této Smlouvy, odstraní Prodávající vady Věci ve lhůtě
dní od předání vadné Věci.
Ajouter un commentaire
Annuler
9.4
Pokud Prodávající neodstraní vady ve výše uvedené lhůtě, má Kupující právo odstranit vady, a to i prostřednictvím třetí osoby, na náklady Prodávajícího, které se Prodávající tímto zavazuje uhradit Kupujícímu.
Ajouter un commentaire
Annuler
9.5
Je-li vada Věci podstatným porušením této Smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady dodáním nové Věci bez vady nebo dodáním chybějící Věci nebo na odstranění vady opravou Věci nebo na přiměřenou slevu z Kupní ceny nebo na odstoupení od této Smlouvy. Pokud Kupující nesdělí Prodávajícímu, jaké právo zvolil, bez zbytečného odkladu po vytknutí vad u Prodávajícího, má Kupující práva, jako by se jednalo o nepodstatné porušení této Smlouvy.
Ajouter un commentaire
Annuler
10
Odstoupení od Smlouvy
Ajouter un commentaire
Annuler
10.1
Kupující má právo od této Smlouvy odstoupit v případě, že se kterékoliv prohlášení Prodávajícího uvedené v článku 5 této Smlouvy ukáže jako nepravdivé.
Ajouter un commentaire
Annuler
10.2
Odstoupení od této Smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně.
Ajouter un commentaire
Annuler
11
Smluvní pokuta
Ajouter un commentaire
Annuler
11.1
V případě, že se Kupující dostane do prodlení se zaplacením Kupní ceny nebo její části podle článku 4 této Smlouvy, zavazuje se zaplatit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši
% z dlužné částky za každý den prodlení až do úplného zaplacení Kupní ceny.
Ajouter un commentaire
Annuler
11.2
V případě, že se Prodávající dostane do prodlení s předáním Věci podle odst. 6.1 této Smlouvy, zavazuje se Kupujícímu poskytnout slevu z Kupní ceny ve výši
% z Kupní ceny za každý den prodlení až do předání Věci.
Ajouter un commentaire
Annuler
12
Odpovědnost za škodu
Ajouter un commentaire
Annuler
13
Vyšší moc

Vyšší moc chrání strany proti neočekávaným událostem.

Ajouter un commentaire
Annuler
13.1
Smluvní strany se zprošťují veškeré odpovědnosti za nesplnění svých povinností z této Smlouvy po dobu trvání vyšší moci do té míry, pokud po nich nebylo možné požadovat, aby neplnění svých povinností z této Smlouvy v důsledku vyšší moci předešly.
Ajouter un commentaire
Annuler
13.2
Za vyšší moc je pro účely této Smlouvy považována každá událost nezávislá na vůli Smluvních stran, která znemožňuje plnění smluvních závazků a kterou nebylo možno předvídat v době vzniku této Smlouvy. Za vyšší moc se z hlediska této Smlouvy považuje zejména přírodní katastrofa, požár, výbuch, silné vichřice, zemětřesení, záplavy, válka, stávka nebo jiné události, které jsou mimo jakoukoliv kontrolu Smluvních stran.
Ajouter un commentaire
Annuler
13.3
Po dobu trvání vyšší moci se plnění závazků podle této Smlouvy pozastavuje do doby odstranění následků vyšší moci.
Ajouter un commentaire
Annuler
14
Rozhodné právo
Ajouter un commentaire
Annuler
14.1
Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména ust. § 2079 násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Ajouter un commentaire
Annuler
15
Závěrečná ustanovení
Ajouter un commentaire
Annuler
15.1
V této Smlouvě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy.
Ajouter un commentaire
Annuler
15.2
Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Smlouvy.
Ajouter un commentaire
Annuler
15.3
Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Smlouvy.
Ajouter un commentaire
Annuler
15.4
Tato Smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
Ajouter un commentaire
Annuler
15.5
Tato Smlouva je vyhotovena v 3 stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží 1 stejnopis této Smlouvy a 1 stejnopis této Smlouvy je určen pro příslušný katastr nemovitostí.
Ajouter un commentaire
Annuler
15.6
Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Smlouvy.
Ajouter un commentaire
Annuler
15.7
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu všemi Smluvními stranami.
Ajouter un commentaire
Annuler
15.8
Smluvní strany si tuto Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
Ajouter un commentaire
Annuler
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
Ajouter un commentaire
Annuler
V
dne
.
Ajouter un commentaire
Annuler
_____________________________________.
Ajouter un commentaire
Annuler
_____.
Ajouter un commentaire
Annuler
V
dne
.
Ajouter un commentaire
Annuler
_____________________________________.
Ajouter un commentaire
Annuler
_____.
Ajouter un commentaire
Annuler
Chcete ke smlouvě automaticky vygenerovat i předávací protokol k věci?
Ajouter un commentaire
Annuler
Chcete ke smlouvě automaticky vygenerovat i potvrzení o zaplacení kupní ceny (kvitanci)?
Ajouter un commentaire
Annuler
Je veux faire vérifier le document par un cabinet d'avocat
Mgr. Jaroslav Zeman | Spring Walk advokátni kancelář
Afficher plus d'informations Cacher
Je veux être prévenu(e) quand les dates limites approchent GRATUITEMENT
Le système vous prévenira automatiquement quand les dates d'échéance dans le contrat approchent

Obtenez ce document aux formats PDF et Word

Ce document coûte 199 Kč (199,00 Kč avec la TVA)

Veuillez patienter, le document est en train d'être généré.