Create a Customized Licenčnú zmluvu na mieru

This template was prepared by: JUDr. Igor Demčák, JUDr. Igor Demčák, advokát

Instructions

  • Použite ak poskytujete licenciu (právo na užívanie) napr. k softwaru, Vašemu logu, grafickému dielu alebo inému autorskému dielu.
  • Pokiaľ bude autorské dielo vytvorené pre Vás na zakázku, použite Zmluvu o dielo (ktorá obsahuje licenčnú zmluvu) alebo Rámcovú zmluvu o dielo, ak ste stálym dodávateľom alebo objednávateľom.
  • Zákonnú úpravu týkajúcu sa tejto zmluvy nájdete tu.
  • Ak si chcete grafické dielo, napr. logo vašej spoločnosti alebo produktu chrániť, zaregistrujte si ho ako ochrannú známku. S aplikáciou trama to zvládnete sami pár klikmi.

Licenčná zmluva

Add Comment
Cancel
TÁTO LICENČNÁ ZMLUVA (ĎALEJ LEN „ZMLUVA“) BOLA UZATVORENÁ NIŽŠIE UVEDENÉHO DŇA, MESIACA A ROKA MEDZI TÝMITO ZMLUVNÝMI STRANAMI
Add Comment
Cancel
Typ zmluvnej strany:
Add Comment
Cancel
Meno:
Add Comment
Cancel
Dátum narodenia:
Add Comment
Cancel
Rodné číslo:
Add Comment
Cancel
Trvalé bydlisko:
Add Comment
Cancel
Telefón:
Add Comment
Cancel
E-mail:
Add Comment
Cancel
(ďalej ako „Poskytovateľ“)
Add Comment
Cancel
a
Add Comment
Cancel
Typ zmluvnej strany:
Add Comment
Cancel
Meno:
Add Comment
Cancel
Dátum narodenia:
Add Comment
Cancel
Rodné číslo:
Add Comment
Cancel
Trvalé bydlisko:
Add Comment
Cancel
Telefón:
Add Comment
Cancel
E-mail:
Add Comment
Cancel
(ďalej ako „Nadobúdateľ“)
Add Comment
Cancel
( Poskytovateľ a Nadobúdateľ ďalej tiež spoločne ako „Zmluvné strany“ a každý jednotlivo ako „Zmluvná strana“)
Add Comment
Cancel
ZMLUVNÉ STRANY SA DOHODLI NA NASLEDUJÚCOM:
Add Comment
Cancel
1
Definícia
Add Comment
Cancel
1.1
V tejto Zmluve „Predmet licencie“ znamená
.
Add Comment
Cancel
1.2
Predmet licencie je detailne špecifikovaný v prílohe č. 1 tejto Zmluvy.
Add Comment
Cancel
2
Licencia
Add Comment
Cancel
2.1
Poskytovateľ týmto poskytuje Nadobúdateľovi k Predmetu licencie
licenciu, a to
, na dobu
(ďalej ako „Licencia“).
Add Comment
Cancel
2.2
Licencia je poskytnutá
Add Comment
Cancel
2.3
Nadobúdateľ
právo udeliť tretím osobám podlicenciu(e) v plnom alebo čiastočnom rozsahu licencie, a to
.
Add Comment
Cancel
2.4
Nadobúdateľ
právo celkom alebo čiastočne postúpiť Licenciu ktorejkoľvek tretej osobe a táto tretia osoba neobmedzene ďalej, k čomu týmto Poskytovateľ udeľuje súhlas.
Add Comment
Cancel
2.5
Poskytovateľ vyhlasuje, že disponuje všetkými právami vyplývajúcimi z duševného vlastníctva k poskytnutiu vyššie uvedenej Licencie, vrátane všetkých práv uvedených v tomto článku.
Add Comment
Cancel
3
Trvanie Zmluvy
Add Comment
Cancel
3.1
Táto Zmluva je uzatvorená na dobu trvania Licencie podľa čl. 2 tejto Zmluvy.
Add Comment
Cancel
4
Odmena za Licenciu
Add Comment
Cancel
4.1
Zmluvné strany sa dohodli , že Poskytovateľ poskytuje Nadobúdateľovi Licenciu
.
Add Comment
Cancel
4.2
Nadobúdateľ sa zaväzuje zaplatiť Poskytovateľovi za Licenciu
+ slovami
bez ohľadu na dobu trvania Licencie (ďalej ako „Odmena“).
Add Comment
Cancel
5
Platobné podmienky
Add Comment
Cancel
Odmena má byť zaplatená
5.1
Nadobúdateľ sa zaväzuje zaplatiť Odmenu alebo akúkoľvek jej časť
na vyššie uvedenej adrese
.
Add Comment
Cancel
5.2
Odmena je splatná
.
Add Comment
Cancel
5.3
O zaplatení Odmeny alebo akejkoľvek jej časti bude Zmluvnými stranami spísaný a podpísaný preberací protokol alebo iný dokument potvrdzujúci zaplatenie Odmeny. Zaplatením Odmeny a/alebo akejkoľvek jej časti sa rozumie pripísanie celej príslušnej čiastky na bankový účet Poskytovateľa.
Add Comment
Cancel
6
Zmluvná pokuta
Add Comment
Cancel
6.1
V prípade, že sa Nadobúdateľ dostane do omeškania so zaplatením Odmeny alebo jej časti podľa článku 5 tejto Zmluvy, zaväzuje sa zaplatiť Poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške
% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania až do úplného zaplatenia Odmeny.
Add Comment
Cancel
7
Výpoveď
Add Comment
Cancel
7.1
Zmluvné strany
právo vypovedať túto Zmluvu z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu.
Add Comment
Cancel
7.2
Výpovedná doba je
a začína plynúť
, v ktorom bola písomná výpoveď doručená druhej Zmluvnej strane.
Add Comment
Cancel
7.3
Licencia končí uplynutím výpovednej doby.
Add Comment
Cancel
8
Odstúpenie od Zmluvy
Add Comment
Cancel
8.1
Nadobúdateľ má právo od tejto Zmluvy odstúpiť v prípade, že:
Add Comment
Cancel
8.1.1
Poskytovateľ vstúpi do likvidácie alebo bude na jeho majetok vyhlásený súdom konkurz, alebo bude zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, alebo zanikne bez likvidácie;
Add Comment
Cancel
8.1.2
Vyhlásenie Poskytovateľa uvedené v ods. 2.5 tejto Zmluvy sa ukáže ako nepravdivé.
Add Comment
Cancel
8.2
Poskytovateľ má právo od tejto Zmluvy odstúpiť v prípade, že:
Add Comment
Cancel
8.2.1
Nadobúdateľa je v omeškaní so zaplatením Odmeny alebo jej časti dlhšie ako
dní;
Add Comment
Cancel
8.2.2
Nadobúdateľ vstúpi do likvidácie alebo bude na jeho majetok vyhlásený súdom konkurz, alebo bude zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, alebo zanikne bez likvidácie;
Add Comment
Cancel
8.2.3
Nadobúdateľ poruší podmienky Licencie uvedené v čl. 2 tejto Zmluvy.
Add Comment
Cancel
8.3
Odstúpenie je účinné doručením písomného oznámenia o odstúpení druhej Zmluvnej strane.
Add Comment
Cancel
8.4
V prípade odstúpenia
Zmluvné strany povinné vrátiť si navzájom poskytnuté plnenia; tým nie je dotknutý nárok na vydanie bezdôvodného obohatenia.
Add Comment
Cancel
9
Rozhodné právo
Add Comment
Cancel
9.1
Táto Zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon, v znení neskorších predpisov.
Add Comment
Cancel
10
Záverečné ustanovenia
Add Comment
Cancel
10.1
V tejto Zmluve, pokiaľ z kontextu jasne nevyplýva inak, zahrňuje význam slova v jednotnom čísle rovnako význam daného slova v množnom čísle a naopak, význam slova vyjadrujúci určitý rod, zahrňuje taktiež ostatné rody. Nadpisy sú uvádzané iba pre prehľadnosť a nemajú vplyv na výklad tejto Zmluvy.
Add Comment
Cancel
10.2
Nevymáhateľnosť či neplatnosť ktoréhokoľvek ustanovenia tejto Zmluvy nemá vplyv na vymáhateľnosť či neplatnosť ostatných ustanovení tejto Zmluvy, pokiaľ z povahy alebo obsahu takéhoto ustanovenia nevyplýva, že nemôže byť oddelené od ostatného obsahu tejto Zmluvy.
Add Comment
Cancel
10.3
Táto Zmluva predstavuje úplné dojednanie medzi Zmluvnými stranami vo vzťahu k predmetu tejto Zmluvy a nahrádza všetky predchádzajúce dohody ohľadne predmetu tejto Zmluvy.
Add Comment
Cancel
10.4
Táto Zmluva môže byť zmenená iba písomnými dodatkami podpísanými všetkými Zmluvnými stranami.
Add Comment
Cancel
10.5
Táto Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch. Každá Zmluvná strana obdrží 1 rovnopis tejto Zmluvy.
Add Comment
Cancel
10.6
Každá zo Zmluvných strán nesie vlastné náklady, ktoré vzniknú v dôsledku uzatvárania tejto Zmluvy.
Add Comment
Cancel
10.7
Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť v okamihu jej podpisu všetkým Zmluvnými stranami.
Add Comment
Cancel
10.8
Zmluvné strany si túto Zmluvu prečítali, súhlasí s jej obsahom a vyhlasujú, že ju uzatvárajú slobodne.
Add Comment
Cancel
NA DÔKAZ ČOHO ZMLUVNÉ STRANY PRIPÁJAJÚ SVOJE PODPISY
Add Comment
Cancel
V
, dňa
Add Comment
Cancel
_____________________________________
Add Comment
Cancel
_____
Add Comment
Cancel
V
, dňa
Add Comment
Cancel
_____________________________________
Add Comment
Cancel
_____
Add Comment
Cancel
I would like my document reviewed by a solicitor’s office
JUDr. Igor Demčák | JUDr. Igor Demčák, advokát
Show More Hide
I want to be notified of approaching deadlines (GRATIS!)
The system will automatically notify you as deadlines in the agreement approach

Download This Document as a Word Document or a PDF.

This Document costs 6.90 € (6.90 € with VAT)

Your Document is Generating, Please Wait.